การส่งไฟล์
1.   pula2418@gmail.com  ส่ทุกอย่าที่เขตกำหนด
2. chainoy4@gmail.com ส่งเฉพาะไฟล์ระบบ  ป.1-5 บันทึกชื่อไฟล์เป็นรหัสโรงเรียน  ป.3+6 บันทึกไฟล์เป็นรหัสโรงเรียน-36

ขณะนี้เรากำลังรวมข้อมูลสำหรับการประมวลผลการทดสอบภาษาไทย ป. 1-5
ประกาศ เนื่องจากขณะนี้ล่วงเลยเวลากำหนดนัดหมายมากที่สุดแล้วเราจะไม่รอท่านอีก
เมื่อเราประมวลเสร็จสิ้น จะไม่รับหรือแก้ไขไฟล์ใดๆ ดังนั้นขอให้ทุกท่านทำการดาวน์โหลดไฟลลงมาตรวจความถูกต้อง ถ้าไม่ถูกต้องเพียงรูปแบบ หรือตกหล่นเพียงเซลใดเซลหนึ่ง ข้อมูลของท่านที่ปรากฎในระบบจะไม่แสดง หรือผิดพลาดต่อเนื่อง กระทบถึงรายงานโดยรวมทั้งหมด
1. ตรวจสอบไฟล์ของท่านที่ http://www.ssbr32.com/thai57/schoolfile/done.php

2. ตัวอย่างโรงเรียนที่เข้าระบบแล้ว (25 โรง) 31010001-31010025) ท่านสามารถโหลดไฟล์ excel ลงเครื่องและตรวจสอบได้ทันที โดยเลือกเซลสีเขียว แล้วเลือกรหัสโรงเรียน
http://www.ssbr32.com/thai57/schoolfile/test.xlsx

  id code sch-name ชื่อไฟล์ ป1-5 ชื่อไฟล์ ป.3 และ6 date
+ 1 31010002 บ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 31010002.xlsx 31010002-36.xls 20 Mar 2015 04:07:32
+ 2 31010003 บ้านหนองม้า 31010003.xlsx 31010003-36.xls 24 Mar 2015 08:41:25
+ 3 31010004 บ้านกลันทาวิทยา 31010004.xls 31010004-36.xls 18 Mar 2015 15:58:16
+ 4 31010005 บ้านท้องเรือ 31010005.xls 31010005-36.xls 17/3/2558
+ 5 31010006 บ้านพระครูน้อย 31010006.xls 31010006-36.xls 16 Mar 2015 10:35:21
+ 6 31010007 บ้านหนองปรือ 31010007.xls 31010007-36.xls 18 Mar 2015 15:58:16
+ 7 31010008 บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) 31010008.xls 31010008-36.xls 17 Mar 2015 12:00:17
+ 8 31010009 วัดบ้านเสม็ด 31010009.xls 31010009-36.xls 11/3/2558 15:22
+ 9 31010010 ไตรภูมิวิทยา 31010010.xls 31010010-36.xls 16 Mar 2015 13:42:12
+ 10 31010011 บ้านโกรกขี้หนู 31010011.xls 31010011-36.xls 18 Mar 2015 09:57:30
+ 11 31010012 บ้านหนองตราดน้อย 31010012.xls 31010012-36.xls 18 Mar 2015 09:57:30
+ 12 31010013 สามัคคีมีชัยวิทยา 31010013.xls 31010013-36.xls 16 Mar 2015 14:00:20
+ 13 31010014 บ้านหนองไผ่ใหญ่ 31010014.xls 31010014-36.xls 15 Mar 2015 20:45:04
+ 14 31010015 บ้านตราดหนองพลวง 31010015.xls 31010015-36.xls 15 Mar 2015 20:45:04
+ 15 31010016 บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ 31010016.xls 31010016-36.xls 15 Mar 2015 13:37:0
+ 16 31010017 วัดบ้านถลุงเหล็ก 31010017.xls 31010017-36.xls 17 Mar 2015 12:59:40
+ 17 31010018 บ้านโนนศิลา 31010018.xls 31010018-36.xls 17 Mar 2015 12:59:40
+ 18 31010019 บ้านหนองผักแว่น 31010019.xls 31010019-36.xls Mon, 9 Mar 2015 15:28:22
+ 19 31010020 บ้านพะไล 31010020.xls 31010020-36.xls 16 Mar 2015 11:29:32
+ 20 31010021 เขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 31010021.xlsx 31010021-36.xlsx 29 Mar 2015 21:41:42
+ 21 31010022 อนุบาลบุรีรัมย์ 31010022.xlsx 29 Apr 2015 10:30:50
+ 22 31010023 บ้านตะเคียน 31010023.xls 31010023-36.xls 18 Mar 2015 09:57:30
+ 23 31010024 บ้านหนองเพชร 31010024.xls 31010024-36.xls 16 Mar 2015 13:32:47
+ 24 31010025 วัดบ้านสวายสอ 31010025.xlsx 31010025-36.xls 25 Mar 2015 05:07:49
+ 25 31010026 วัดบ้านรุน 31010026.xls 31010026-36.xls 18 Mar 2015 09:57:30
+ 26 31010027 บ้านหนองค่าย 31010027.xlsx 31010027-36.xls 23 Mar 2015 14:14:33
+ 27 31010028 บ้านดอนใหญ่ 31010028.xlsx 31010028-36.xls 23 Mar 2015 14:16:54
+ 28 31010029 บ้านปรุบุมะค่า 31010029.xls 31010029-36.xls 17/3/2558
+ 29 31010030 บ้านโคกระกา 31010030.xlsx 31010030-36.xlsx 24 Mar 2015 17:17:39
+ 30 31010031 บ้านม่วงวิทยาคาร 31010031.xls 31010031-36.xls 18 Mar 2015 12:25:06
+ 31 31010032 อนุบาลเมืองบุรีรีมย์ (บ้านบัว) 31010032.xlsx 31010032-36.xls 4 Apr 2015 10:08:34
+ 32 31010033 วัดโพธิ์ทอง 31010033.xlsx 31010033-36.xlsx 23 Mar 2015 10:49:57
+ 33 31010034 บ้านหนองโสน 31010034.xls 31010034-36.xls 1 Apr 2015 22:02:48
+ 34 31010035 บ้านมะค่า 31010035.xlsx 31010035-36.xls 30 Apr 2015 13:46:07
+ 35 31010036 บ้านง้าง 31010036.xlsx 31010036-36.xls 30 Apr 2015 13:52:49
+ 36 31010037 บ้านตะโก 31010037.xlsx 31010037-36.xls 25 Mar 2015 09:59:14
+ 37 31010038 บ้านหนองมะค่าแต้ 31010038.xlsx 31010038-36.xlsx 18 Apr 2015 10:57:00
+ 38 31010039 บ้านหนองยาง 31010039.xls 31010039-36.xls 16 Mar 2015 14:08:47
+ 39 31010040 บ้านสระเกษ 31010040.xls 31010040-36.xls 25 Mar 2015 12:17:00
+ 40 31010041 บ้านหนองขวาง 31010041.xls 31010041-36.xls 25 Mar 2015 10:53:57
+ 41 31010042 พระครูวิทยา 31010042.xls 31010042-36.xls 17 Mar 2015 12:34:19
+ 42 31010043 บ้านม่วง 31010043.xlsx 31010043-36.xlsx 17/3/2558
+ 43 31010044 วัดบ้านเมืองฝาง 31010044.xls 31010044-36.xlsx 25 Mar 2015 12:34:57
+ 44 31010045 วัดบ้านเมืองดู่ 31010045.xlsx 31010045-36.xls 17 มีนาคม 2558 13:19:06
+ 45 31010046 บ้านโคกกลาง 31010046.xlsx 31010046-36.xls 18/3/2558
+ 46 31010047 วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 31010047.xlsx 31010047-36.xlsx 23 Apr 2015 08:31:34
+ 47 31010048 บ้านหนองทะลอก ส่งกลับแก้ไขตามคำแนะนำ
+ 48 31010049 วัดสว่างบูรพา 31010049.xls 31010049-36.xls 27 Mar 2015 11:58:47
+ 49 31010050 บ้านหนองไทร 31010050.xlsx 31010050-36.xls Mon, 30 Mar 2015 12:22:56
+ 50 31010051 บ้านสวายจีก 31010051.xls 31010051-36.xls 16 มีนาคม 2558 12:02:26
+ 51 31010052 บ้านโคกเปราะ 31010052.xls 31010052-36.xls 19 Mar 2015 22:56:38
+ 52 31010053 บ้านพลวง 31010053.xls 31010053-36.xls 19 Mar 2015 22:56:38
+ 53 31010054 บ้านฝ้าย 31010054.xls 31010054-36.xls 16 Mar 2015 13:40:31
+ 54 31010055 เบญจคามวิทยา 31010055.xls 31010055-36.xls 18 Mar 2015 12:41:39
+ 55 31010056 บ้านหนองปรือน้อย 31010056.xls 31010056-36.xls 12/3/2558
+ 56 31010057 บ้านถาวร 31010057.xls 31010057-36.xls 19 Mar 2015 22:56:38
+ 57 31010058 บ้านโคกระกาน้อย 31010058.xls 31010058-36.xls 27 Mar 2015 09:26:07
+ 58 31010059 บ้านหนองสองห้อง 31010059.xls 31010059-36.xls 21 Mar 2015 16:49:22
+ 59 31010060 บ้านตลาดชัย
+ 60 31010061 บ้านกระเดื่อง 31010061.xls 31010061-36.xlsx 23 มีนาคม 2558 15:02:20
+ 61 31010062 บ้านร่มไทร
+ 62 31010063 บ้านสารภี 31010063.xls 31010063-36.xls 19 Mar 2015 21:33:47
+ 63 31010064 ประชาสวัสดิ์วิทยา 31010064.xls 31010064-36.xls 13 Mar 2015 13:20:22 +0700
+ 64 31010065 วัดบ้านสะแกซำ 31010065.xls 31010065-36.xls 14 Mar 2015 18:04:07 +0700
+ 65 31010066 บ้านตลาดควาย 31010066.xlsx 31010066-36.xls 25 Mar 2015 14:39:07
+ 66 31010067 บ้านฝังงา 31010067.xls 31010067-36.xls 13 มีนาคม 2558 15:12:30
+ 67 31010068 บ้านโนนแดง 31010068.xls 31010068-36.xls 13 มีนาคม 2558 20:15:08
+ 68 31010069 สะแกโพรงอนุสรณ์ 31010069.xls 31010069-36.xls 19 Mar 2015 16:17:23
+ 69 31010070 บ้านหนองมะเขือ 31010070-36.xls 13 Mar 2015 02:53:06 +0000
+ 70 31010071 บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 31010071.xls 31010071-36.xls 13/3/2558
+ 71 31010072 บ้านสมสนุก 31010072.xlsx 31010072-36.xlsx 24 Mar 2015 22:56:16
+ 72 31010073 บ้านหนองไผ่ 31010073.xls 31010073-36.xls 20 Mar 2015 06:36:52
+ 73 31010074 ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 31010074.xlsx 31010074-36.xlsx 28 Apr 2015 05:45:10
+ 74 31010075 บ้านเขากระโดง(ศิลาทองอุปถัมภ์) 31010075.xls 31010075-36.xls 20 Mar 2015 16:01:10
+ 75 31010076 บ้านเสม็ดโคกตาล 31010076.xls 31010076-36.xls 25 Mar 2015 12:37:04
+ 76 31010077 โสภณวรวัฒน์วิทยา 31010077.xls 31010077-36.xls 19 Mar 2015 21:06:40
+ 77 31010078 บ้านโคกหัวช้าง 31010078.xls 31010078-36.xls 25 Mar 2015 09:49:16
+ 78 31010079 วัดบ้านเย้ยสะแก 31010079.xls 31010079-36.xls 19 Mar 2015 14:13:37
+ 79 31010080 บ้านสำโรงโนนเค็ง 31010080.xls 31010080-36.xls 22 Mar 2015 07:53:23
+ 80 31010081 บ้านม่วงโนนสูง 31010081.xls 31010081-36.xls 16 มีนาคม 2558 14:19:02
+ 81 31010082 บ้านนากลาง 31010082.xlsx 31010082-36.xls 23 Mar 2015 09:16:30
+ 82 31010083 บ้านมาบสมอ 31010083.xlsx 31010083-36.xls 25 Mar 2015 11:50:29
+ 83 31010084 วัดบ้านบัลลังก์ 31010084.xlsx 31010084-36.xls 17 มีนาคม 2558 11:18:07
+ 84 31010085 บ้านหนองตราด 31010085.xls 31010085-36.xls 18 Mar 2015 15:04:06
+ 85 31010086 วัดสถานีหนองตาด 31010086.xlsx 31010086-36.xls 23 Mar 2015 09:32:54
+ 86 31010087 ไตรมิตรวิทยาคาร 31010087.xlsx 31010087-36.xls 19 Mar 2015 22:56:38
+ 87 31010088 วิมลวิทยา 31010088.xls 31010088-36.xls 19 Mar 2015 22:56:38
+ 88 31010089 บ้านหลักเขต 31010089.xls 31010089-36.xls 19 Mar 2015 22:56:38
+ 89 31010090 บ้านโคกเก่า 31010090.xls 31010090-36.xls 19 Mar 2015 22:56:38
+ 90 31010091 ประกาศธรรมคุณวิทยา 31010091.xls 31010091-36.xls 20 Mar 2015 11:31:03
+ 91 31010092 บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร 31010092.xlsx 31010092-36.xlsx 25 Mar 2015 14:18:05
+ 92 31010093 คงชัยสิทธิ์วิทยา 31010093.xls 31010093-36.xls 20 Mar 2015 11:28:19
+ 93 31010094 เสนศิริอนุสรณ์ 31010094.xlsx 31010094-36.xls 7 Apr 2015 12:52:37
+ 94 31010095 บ้านโคกวัด 31010095.xlsx 31010095-36.xlsx 7 Apr 2015 19:25:03
+ 95 31010096 บ้านโคกกลางอนุสรณ์ 31010096.xls 31010096-36.xls 24 Mar 2015 13:31:49
+ 96 31010097 บ้านกวางงอย 31010097-36.xls 28 Mar 2015 15:26:43
+ 97 31010098 วัดโกรกประดู่ 31010098.xls 31010098-36.xls 1 May 2015 14:48:00
+ 98 31010099 บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 31010099.xlsx 31010099-36.xlsx 30 Mar 2015 10:55:26
+ 99 31010100 วัดโคกล่าม 31010100.xls 31010100-36.xls 22 Mar 2015 20:04:14
+ 100 31010101 บ้านลุงม่วง 31010101.xlsx 31010101-36.xlsx 25 Mar 2015 16:35:11
+ 101 31010102 บ้านสระคูณ 31010102.xls 31010102-36.xls 22 Mar 2015 20:04:14
+ 102 31010103 วัดโนนสำราญ 31010103.xls 31010103-36.xls 18 Mar 2015 09:12:14
+ 103 31010104 เรืองทองสามัคคี 31010104.xls 31010104-36.xls 19 มีนาคม 2558 21:29:41
+ 104 31010105 บ้านหนองกุง 31010105.xlsx 31010105-36.xlsx 25 Mar 2015 16:35:11
+ 105 31010106 บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 31010106.xlsx 31010106-36.xls 27 Mar 2015 02:26:21
+ 106 31010107 บ้านหนองเฒ่ากา 31010107.xls 31010107-36.xls 18 Mar 2015 14:58:45
+ 107 31010108 บ้านหนองปลิง 31010108.xls 31010108-36.xls 17 มีนาคม 2558 14:53:02
+ 108 31010109 วัดขี้ตุ่น 31010109.xls 31010109-36.xls 20 Mar 2015 11:54:23
+ 109 31010110 บ้านสนวน 31010110.xls 31010110-36.xls 14 Mar 2015 10:19:28 +0700
+ 110 31010111 วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 31010111.xlsx 31010111-36.xls 23 Mar 2015 10:46:32
+ 111 31010112 บ้านตลาดโพธิ์ 31010112.xls 31010112-36.xls 13 Mar 2015 15:14:50 +0700
+ 112 31010113 วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 31010113.xls 31010113-36.xls 18 Mar 2015 12:02:22
+ 113 31010114 บ้านหนองไฮ 31010114.xls 31010114-36.xls 18 Mar 2015 12:02:22
+ 114 31010115 บ้านหนองหญ้าปล้อง 31010115.xls 31010115-36.xls 24 Mar 2015 13:52:31
+ 115 31010116 บ้านหนองตาดน้อย 31010116.xls 31010116-36.xls 28 Mar 2015 10:07:47
+ 116 31010117 บ้านหนองไทร 31010117.xlsx 31010117-36.xls 20 Mar 2015 17:06:15
+ 117 31010118 บ้านหนองบัว 31010118.xlsx 31010118-36.xls 18 Apr 2015 19:14:32
+ 118 31010119 บ้านหนองม่วง 31010119.xls 31010119-36.xls 25 Mar 2015 01:04:07
+ 119 31010120 บ้านบริหารชนบท 31010120.xls 31010120-36.xls 25 Mar 2015 16:09:04
+ 120 31010121 บ้านทะเมนชัย 31010121.xls 31010121-36.xls 21 Apr 2015 14:08:53
+ 121 31010122 บ้านยาง
+ 122 31010123 วัดหนองกระทุ่ม 31010123.xls 31010123-36.xls 24 Mar 2015 14:27:53
+ 123 31010124 บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 31010124.xlsx 31010124-36.xls 25 Mar 2015 04:51:50
+ 124 31010125 บ้านสระสี่เหลี่ยม 31010125.xlsx 31010125-36.xls 13 Mar 2015 14:23:32 +0700
+ 125 31010126 บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) 31010126.xlsx 31010126-36.xls 26 Mar 2015 06:23:49
+ 126 31010127 บ้านนาศรีนวล 31010127.xls 31010127-36.xls 26 Mar 2015 10:44:55
+ 127 31010128 บ้านตูมหวาน 31010128.xlsx 3101012836.xls 14 Mar 2015 15:47:21 +070
+ 128 31010129 วัดบ้านบุโพธิ์ 31010129.xls 31010129-36.xls 19 Mar 2015 09:06:46
+ 129 31010130 บ้านผไทรินทร์ 31010130.xlsx 31010130-36.xls 18 Mar 2015 13:27:29
+ 130 31010131 บ้านโคกสูง 31010131.xls 31010131-36.xlsx 19 Mar 2015 03:13:40
+ 131 31010132 วัดบ้านโคกซาด 31010132.xlsx 31010132-36.xlsx 27 Mar 2015 10:34:23
+ 132 31010133 บ้านหนองหัวช้าง 31010133.xls 31010133-36.xls 14 Mar 2015 14:31:45 +0700
+ 133 31010134 บ้านโคกสว่าง 31010134.xlsx 31010134-36.xls 13/3/2558
+ 134 31010135 รวมมิตรวิทยา 31010135.xlsx 31010135-36.xlsx 9 Apr 2015 16:50:27
+ 135 31010136 บ้านหนองแวง 31010136.xlsx 31010136-36.xlsx 21 Mar 2015 10:01:06
+ 136 31010137 บ้านเมืองแฝก 31010137.xlsx 31010137-36.xlsx 27 Mar 2015 12:34:07
+ 137 31010138 บ้านตูบช้าง 31010138.xlsx 31010138-36.xlsx 20 Apr 2015 17:14:34
+ 138 31010139 วัดหนองเก้าข่า 31010139.xlsx 31010139-36.xlsx 20 Mar 2015 19:08:59
+ 139 31010140 วัดหนองครก 31010140.xlsx 31010140-36.xls 21 Mar 2015 14:20:27
+ 140 31010141 วัดหนองสองห้อง 31010141.xlsx 31010141-36.xlsx 24 Mar 2015 14:29:33
+ 141 31010142 บ้านห้วยมะไฟ 31010142.xlsx 31010142-36.xlsx 21 Mar 2015 16:36:58
+ 142 31010143 วัดหนองขุนปราบ 31010143.xlsx 31010143 -36.xls 25 Mar 2015 01:17:05
+ 143 31010144 อนุบาลลำปลายมาศ 31010144.xls 31010144-36.xls 30 Mar 2015 09:14:26
+ 144 31010145 จันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) 31010145.xls 31010145-36.xls 23 Mar 2015 10:03:53
+ 145 31010146 บ้านแสลงพัน 31010146.xls 31010146-36.xls 19 Mar 2015 18:34:40
+ 146 31010147 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย 31010147.xlsx 31010147-36.xls 17 Mar 2015 01:20:21
+ 147 31010148 วัดบ้านบุขี้เหล็ก 31010148.xls 31010148-36.xls 13 มีนาคม 2558 14:51:36
+ 148 31010149 บ้านโคกใหม่หนองสรวง 31010149.xls 31010149-36.xls 23 Mar 2015 13:46:11
+ 149 31010150 บ้านหนองระนาม 31010150.xlsx 31010150-36.xls 24 Mar 2015 10:46:04
+ 150 31010151 บ้านหนองผักโพด
+ 151 31010152 จตุคามสามัคคีวิทยา 31010152.xls 31010152-36.xls 19 Mar 2015 14:25:58
+ 152 31010153 วัดบ้านหนองกะทิง 31010153.xlsx 31010153-36.xls 25 Mar 2015 16:56:12
+ 153 31010154 ไตรคามสามัคคีวิทยา 31010154.xls 31010154-36.xls 13 Mar 2015 09:00:45 +0700
+ 154 31010155 วัดบ้านหนองปลาไหล 31010155.xls 31010155-36.xls Wed, 11 Mar 2015 13:37:09 +0700
+ 155 31010156 บ้านหนองซอแซ 31010156.xlsx 31010156-36.xlsx 27 Mar 2015 10:34:23
+ 156 31010157 บ้านหนองเมืองต่ำ 31010157.xls 31010157-36.xls 14 Mar 2015 05:39:58 +0700
+ 157 31010158 บ้านแท่นพระ 31010158.xls 31010158-36.xls 27 Mar 2015 13:23:31
+ 158 31010159 บ้านหนองมันปลา
+ 159 31010160 บ้านบุตาวงษ์ 31010160.xls 31010160-36.xls 20 Mar 2015 20:50:16
+ 160 31010161 บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 31010161-36.xls 28 Mar 2015 15:26:43
+ 161 31010162 ชุมชนบ้านหนองบัวโคก 31010162.xls 31010162-36.xls 15 Mar 2015 20:34
+ 162 31010163 บ้านห้วยศาลา 31010163-36.xls 16 Mar 2015 09:57:46
+ 163 31010164 บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ 31010164.xls 31010164-36.xls 19 Mar 2015 18:34:40
+ 164 31010165 วัดบ้านตะขบ 31010165.xls 31010165-36.xls 19 Mar 2015 12:59:05
+ 165 31010166 วัดหัวสะพาน 31010166.xls 31010166-36.xls 18 Mar 2015 13:58:49
+ 166 31010167 วัดบ้านหินโคน 31010167.xls 31010167-36.xlsx 27 Mar 2015 12:23:54
+ 167 31010168 วัดกะทิง 31010168.xls 31010168-36.xls 19 Mar 2015 12:59:05
+ 168 31010169 วัดโคกสะอาด 31010169.xls 31010169-36.xls 19 Mar 2015 12:59:05
+ 169 31010170 บ้านโคกสนวน 31010170.xlsx 31010170-36.xlsx 10 Apr 2015 18:27:33
+ 170 31010171 บ้านช่อผกา 31010171.xlsx 31010171-36.xls 19 Mar 2015 13:11:54
+ 171 31010172 บ้านบุหนองเทา 31010172.xlsx 31010172-36.xls 19 Mar 2015 13:11:54
+ 172 31010173 บ้านสำโรงโคกเพชร 31010173.xlsx 31010173-36.xls 19 Mar 2015 13:11:54
+ 173 31010174 บ้านหัวสะพาน 31010174.xlsx 31010174-36.xls 19 Mar 2015 13:11:54
+ 174 31010175 บ้านโคกสะอาด 31010175.xls 31010175-36.xls 13 Mar 2015 13:01:57 +0700
+ 175 31010176 อนุบาลชำนิ 31010176.xls 31010176-36.xls 16 Mar 2015 19:28:44
+ 176 31010177 บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) 31010177.xlsx 31010177-36.xlsx Wed, 15 Apr 2015 12:45:54
+ 177 31010178 บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 31010178.xlsx 31010078-36.xls 14 Mar 2015 14:30:18 +0700
+ 178 31010179 บ้านประคอง 31010179.xlsx 31010179-36.xls 3 Apr 2015 07:28:17
+ 179 31010180 บ้านกระโดนกะลันทา 31010180.xlsx 31010180-36.xls 19/3/2558
+ 180 31010181 วัดละลวด 31010181.xlsx 31010181-36.xls 19 Mar 2015 13:11:54
+ 181 31010182 บ้านหนองพะอง 31010182.xlsx 31010182-36.xls 19 Mar 2015 13:11:54
+ 182 31010183 บ้านหนองเพิก 31010183.xlsx 31010183-36.xls 19 Mar 2015 13:11:54
+ 183 31010184 บ้านดอนหวาย 31010184.xls 31010184-36.xls 17 Mar 2015 20:45:00
+ 184 31010185 วัดหนองปล่อง 31010185.xlsx 31010185-36.xls 25 Mar 2015 03:36:04
+ 185 31010186 บ้านตาเหล็ง 31010186.xls 31010186-36.xls 19 Mar 2015 09:49:45
+ 186 31010187 มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) 31010187.xls 31010187-36.xlsx 23 Mar 2015 14:13:58
+ 187 31010188 บ้านหนองแต้พัฒนา 31010188.xls 31010188-36.xlsx 24 Mar 2015 09:39:28
+ 188 31010189 บ้านดงเย็น 31010189.xls 31010189-36.xls 24 Mar 2015 08:35:38
+ 189 31010190 บ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) 31010190.xls 31010190-36.xlsx 18 Mar 2015 14:25:09
+ 190 31010191 บ้านสำโรงสันติภาพ 31010191.xlsx 31010191-36.xlsx 20 Mar 2015 10:07:31
+ 191 31010192 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย 31010192.xls 31010192-36.xls 25 Mar 2015 13:07:12
+ 192 31010193 บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) 31010193.xls 31010193-36.xls 30 Mar 2015 06:22:10
+ 193 31010194 อนุบาลบ้านด่าน 31010194.xls 31010194-36.xls 26 Mar 2015 11:42:08
+ 194 31010195 บ้านตะโคงสามัคคี 31010195.xls 23 Mar 2015 16:34:07
+ 195 31010196 โนนสวรรค์วิทยา 31010196.xls 31010196-36.xls 24 Mar 2015 07:47:59
+ 196 31010197 วัดบ้านปราสาท 31010197.xlsx 28 Apr 2015 17:44:56
+ 197 31010199 บ้านบุมะขามป้อม 31010199.xlsx 31010199-36.xls 25 Mar 2015 08:47:59
+ 198 31010200 วัดบ้านกะชาย 31010200.xlsx 31010200-36.xls 31 Mar 2015 22:53:57
+ 199 31010201 บ้านตะโกตาเนตร 31010201.xlsx 31010201-36.xlsx 24 Apr 2015 13:10:41
+ 200 31010202 วัดบ้านกะหาด 31010202.xls 31010202-36.xls 14 Mar 2015 13:23:25
+ 201 31010203 วัดบ้านปลัดปุ๊ก 31010203-36.xlsx 30 Mar 2015 09:30:54
+ 202 7229 Jamey 31010001.xlsx terfex tab Statistics for the fi" target="_blank">I do some voluntary work terfex tab Statistics for the fi 10121985