การตั้งชื่อไฟล์ 
ไฟล์อ่าน-เขียน ::: รหัสโรงเรียน.xls 
ไฟล์ ป3 +6 ::: รหัสโรงเรียน-36.xls 
ตัวอย่าง ใน ลิงค์   http://www.ssbr32.com/thai57/schoolfile/done.php
การทดสอบการอ่านออกเสียงและการเขียนตามคำบอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ประจำปีการศึกษา 2557
การส่งผล
จาก ส่งทาง e-mail : pula2418@gmail.com
ข้อ รายการ หมายเหตุ
  ดาวน์โหลดผลการทดสอบการเขียน-อ่าน ป.1-5  
  ดาวน์โหลดผลคะแนน ป.3 +ป6   
  ดาวน์โหลดโปรแกรมแยกไฟล์   WINRAR     WINZIP    ทุกคน
  แก้ไขข้อมูลผู้บันทึกคะแนน  
  ตรวจไฟล์ที่โรงเรียนส่งผล   (PHP)