แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
...............................คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย 􀀹 ลงใน ? หน้าข้อความที่ตรงกับข้อเท็จจริงของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ      1 =ชาย         2 =หญิง

2. อายุ    1 = ต่ำกว่า 30 ปี         2 = 30 - 39 ปี         3 = 40 - 59 ปี         4  = 60 ปีขึ้นไป

3. วุฒิการศึกษาสูงสุด
1  ? ต่ำกว่าปริญญาตรี        2  ? ปริญญาตรี        3  ? ปริญญาโท      4  ? ปริญญาเอก       

5. ตำแหน่ง
1 ? ผู้บริหารสถานศึกษา     2 ? ข้าราชการครู      3  ? อื่น ๆ   

เพศ จำนวน
0 4
1 11
2 303
อายุ จำนวน
0 4
1 10
2 289
3 9
4 6
กศ.. จำนวน
0 4
1 4
2 246
3 39
4 25
ตำแหน่ง จำนวน
0 4
1 1
2 270
3 43

 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
คำอธิบาย  ให้กรอกความพึงพอใจเป็นตัวเลขอารบิค ตามระดับความพึงพอใจดังนี้
                5   =  มากที่สุด     4   =   มาก    3   =   ปานกลาง     2   =   น้อย       1   =   น้อยที่สุด

  1. ด้านบริหารวิชาการ

ข้อคำถาม

ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อยที่สุด

5

4

3

2

1

1. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

 

 

 

 

f6 ข้อ ๑.๑ จำนวน
0 3
1 1
3 8
4 13
5 293

2. การส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

 

 

 

 

 

g7 ข้อ ๑.๒ จำนวน
0 4
3 8
4 14
5 292

3. การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ  
หลักสูตรท้องถิ่น

 

 

 

 

 

4. การส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อการจัดการศึกษา

 

 

 

 

 

5. การประสาน การป้องกัน และแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด ส่งเสริมป้องกัน    
แก้ไขและคุ้มครอง ความประพฤตินักเรียน นักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

 

 

 

 

 

6. การให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

 

 

 

 

 

๒. ด้านบริหารงบประมาณ

ข้อคำถาม

ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อยที่สุด

5

4

3

2

1

1. การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ด้านการเงินบัญชี และการพัสดุ

 

 

 

 

 

2. ความรวดเร็วในการเบิก – จ่าย และความถูกต้อง

 

 

 

 

 

3. ความรู้ ความสามารถ ในการให้คำปรึกษา ด้านการงานการเงิน บัญชี และพัสดุ

 

 

 

 

 

  1. ด้านบริหารงานบุคคล

ข้อคำถาม

ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อยที่สุด

5

4

3

2

1

1. การให้บริการด้านการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้ายโอน  

 

 

 

 

 

2. การให้บริการด้านทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7

 

 

 

 

 

3. การให้บริการด้านการจัดทำบัตรประจำตัว/หนังสือรับรอง

 

 

 

 

 

4. การให้บริการด้านการขอเลื่อนวิทยฐานะ

 

 

 

 

 

5. การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้าง เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ

 

 

 

 

 

  1. ด้านบริหารงานทั่วไป

ข้อคำถาม

ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อยที่สุด

5

4

3

2

1

2. การให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร บริการด้วยความรวดเร็ว เอาใจใส่

 

 

 

 

 

3. มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม ผลงาน และข้อมูลข่าวสาร อย่างทั่วถึง

 

 

 

 

 

4. ความสะดวก รวดเร็ว ของระบบงานสารบรรณ Smart Office

 

 

 

 

 

5. การประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับ สถานศึกษา

 

 

 

 

 

  1. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก

ข้อคำถาม

ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อยที่สุด

5

4

3

2

1

2. สำนักงานมีสถานที่ให้บริการอย่างพอเพียง

 

 

 

 

 

3. สำนักงานมีสิ่งอำนวยความสะดวก โดยให้บริการ อินเตอร์เน็ท เว๊ปไซต์ โทรศัพท์      
โทรสาร อีเมล์ เฟสบุ๊ค  แหล่งความรู้

 

 

 

 

 

4. ความสะดวก รวดเร็ว ของระบบงานสารบรรณ Smart Office

 

 

 

 

 

5. การประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับ สถานศึกษา

 

 

 

 

 

คำแนะนำ/ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงการให้บริการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.........................................................................................................................................                                                 

COUNT(c3)