แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
..............318.................

คำชี้แจง โปรดเลือกข้อความที่ตรงกับข้อเท็จจริงของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
A1:
เพศ:
อายุ:
วุฒิการศึกษา:
ตำแหน่ง:
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
๑. ด้านบริหารวิชาการ  
1. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา:
2. การส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา:
3. การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
หลักสูตรท้องถิ่น
4. การส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อการจัดการศึกษา
5. การประสาน การป้องกัน และแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด ส่งเสริมป้องกัน
แก้ไขและคุ้มครอง ความประพฤตินักเรียน นักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
6. การให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
๒. ด้านบริหารงบประมาณ
1. การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ด้านการเงินบัญชี และการพัสดุ
2. ความรวดเร็วในการเบิก – จ่าย และความถูกต้อง:
3. ความรู้ ความสามารถ ในการให้คำปรึกษา ด้านการงานการเงิน บัญชี และพัสด:
๓. ด้านบริหารงานบุคคล
1. การให้บริการด้านการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้ายโอน:
2. การให้บริการด้านทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7:
3. การให้บริการด้านการจัดทำบัตรประจำตัว/หนังสือรับรอง:
4. การให้บริการด้านการขอเลื่อนวิทยฐานะ:
5. การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้าง เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ:
๔. ด้านบริหารงานทั่วไป
1. การให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร บริการด้วยความรวดเร็ว เอาใจใส่:
2. มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม ผลงาน และข้อมูลข่าวสาร อย่างทั่วถึง:
3. ความสะดวก รวดเร็ว ของระบบงานสารบรรณ Smart Office
4. การประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับ สถานศึกษา:
๕. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก  
1. สำนักงานมีสถานที่ให้บริการอย่างพอเพียง:
2. สำนักงานมีสิ่งอำนวยความสะดวก โดยให้บริการ อินเตอร์เน็ท เว๊ปไซต์ โทรศัพท์
โทรสาร อีเมล์ เฟสบุ๊ค แหล่งความรู้:
3. การประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับ สถานศึกษา
AA27 ไมต้องเลือก เวันไว้
Ab28: ไมต้องเลือก เวันไว้
Ac29: ไมต้องเลือก เวันไว้
คำแนะนำ/ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงการให้บริการ:
Ae31: เวันไว้
Af32: เวันไว้
Af32: