มีข้อความ/คำถามอื่นใด ติดต่อ https://www.facebook.com/chainoy4 หรือ chainoy4@gmail.com
ข้อห้าม งดการติดต่อทางโทรศัพท์ โดยเด็ดขาด เพราะท่านจะได้รับข้อมูลที่ไม่ชัดเจน
id เลขที่ตำแหน่ง วิทยฐานะที่ขอ อนุมัติใหเลื่อนได้ตั้งแต่ หมายเหตุ1 หมายเหตุ2
1 7676 รอง ผอ.ชำนาญการ 24 ธ.ค.2557 เรียบร้อยทุกประการ (รอแต่งตั้งเมื่อกฤษฎีกาเงินเดือนใหม่ออก)
2 68231 ครูชำนาญการ 24 ก.ค.2557 เรียบร้อยทุกประการ (รอแต่งตั้งเมื่อกฤษฎีกาเงินเดือนใหม่ออก)
3 3066 ครูชำนาญการ 24 ก.ค.2557 เรียบร้อยทุกประการ (รอแต่งตั้งเมื่อกฤษฎีกาเงินเดือนใหม่ออก)
4 2733 ครูชำนาญการ 6 ส.ค.2557 เรียบร้อยทุกประการ (รอแต่งตั้งเมื่อกฤษฎีกาเงินเดือนใหม่ออก)
5 109988 ครูชำนาญการ 26 ส.ค.2556 เรียบร้อยทุกประการ (รอแต่งตั้งเมื่อกฤษฎีกาเงินเดือนใหม่ออก)
6 116278 ครูชำนาญการ 29 ส.ค. 2557 เรียบร้อยทุกประการ (รอแต่งตั้งเมื่อกฤษฎีกาเงินเดือนใหม่ออก)
7 1637 ครูชำนาญการ 8 ก.ย.2557 เรียบร้อยทุกประการ (รอแต่งตั้งเมื่อกฤษฎีกาเงินเดือนใหม่ออก)
8 77530 ครูชำนาญการ 23 ก.ย.2557 เรียบร้อยทุกประการ (รอแต่งตั้งเมื่อกฤษฎีกาเงินเดือนใหม่ออก)
9 3813 ครูชำนาญการ 13 ต.ค.2557 เรียบร้อยทุกประการ (รอแต่งตั้งเมื่อกฤษฎีกาเงินเดือนใหม่ออก)
10 78888 ครูชำนาญการ 30 ต.ค.2557 เรียบร้อยทุกประการ (รอแต่งตั้งเมื่อกฤษฎีกาเงินเดือนใหม่ออก)
11 24624 ครูชำนาญการ 3 พ.ย.2557 เรียบร้อยทุกประการ (รอแต่งตั้งเมื่อกฤษฎีกาเงินเดือนใหม่ออก)
12 904(ส) ครูชำนาญการ 5 พ.ย.2557 เรียบร้อยทุกประการ (รอแต่งตั้งเมื่อกฤษฎีกาเงินเดือนใหม่ออก)
13 123380 ครูชำนาญการ 22 ธ.ค.2557 เรียบร้อยทุกประการ (รอแต่งตั้งเมื่อกฤษฎีกาเงินเดือนใหม่ออก)
15 77846 ครูชำนาญการ 21 ม.ค.2558 เรียบร้อยทุกประการ (รอแต่งตั้งเมื่อกฤษฎีกาเงินเดือนใหม่ออก)
16 77815 ครูชำนาญการ 3 ก.พ.2558 เรียบร้อยทุกประการ (รอแต่งตั้งเมื่อกฤษฎีกาเงินเดือนใหม่ออก)
17 77840 ครูชำนาญการ 3 ก.พ.2558 เรียบร้อยทุกประการ (รอแต่งตั้งเมื่อกฤษฎีกาเงินเดือนใหม่ออก)
18 129151 ครูชำนาญการ 12 ก.พ.2558 เรียบร้อยทุกประการ (รอแต่งตั้งเมื่อกฤษฎีกาเงินเดือนใหม่ออก)
19 77884 ครูชำนาญการ 16 ก.พ.2558 เรียบร้อยทุกประการ (รอแต่งตั้งเมื่อกฤษฎีกาเงินเดือนใหม่ออก)
20 5102 ครูชำนาญการ 16 ก.พ.2558 เรียบร้อยทุกประการ (รอแต่งตั้งเมื่อกฤษฎีกาเงินเดือนใหม่ออก)
21 6061 ครูชำนาญการ 20 ก.พ.2558 เรียบร้อยทุกประการ (รอแต่งตั้งเมื่อกฤษฎีกาเงินเดือนใหม่ออก)
22 113 ครูชำนาญการ 19 ก.พ.2558 เรียบร้อยทุกประการ (รอแต่งตั้งเมื่อกฤษฎีกาเงินเดือนใหม่ออก)
23 125715 ครูชำนาญการ 20 ก.พ.2558 เรียบร้อยทุกประการ (รอแต่งตั้งเมื่อกฤษฎีกาเงินเดือนใหม่ออก)
24 51136 ครูชำนาญการ 24 ก.พ.2558 เรียบร้อยทุกประการ (รอแต่งตั้งเมื่อกฤษฎีกาเงินเดือนใหม่ออก)
25 83411 ครูชำนาญการ 2 มี.ค.2558 เรียบร้อยทุกประการ (รอแต่งตั้งเมื่อกฤษฎีกาเงินเดือนใหม่ออก)
26 5745 ครูชำนาญการ 2 มี.ค.2558 เรียบร้อยทุกประการ (รอแต่งตั้งเมื่อกฤษฎีกาเงินเดือนใหม่ออก)
27 5056 ครูชำนาญการ 5 มี.ค.2558 เรียบร้อยทุกประการ (รอแต่งตั้งเมื่อกฤษฎีกาเงินเดือนใหม่ออก)
28 5324 ครูชำนาญการ 10 มี.ค.2558 เรียบร้อยทุกประการ (รอแต่งตั้งเมื่อกฤษฎีกาเงินเดือนใหม่ออก)
29 10016 ครูชำนาญการ 9 มี.ค.2558 เรียบร้อยทุกประการ (รอแต่งตั้งเมื่อกฤษฎีกาเงินเดือนใหม่ออก)
30 8476 ครูชำนาญการ 16 มี.ค.58 เรียบร้อยทุกประการ (รอแต่งตั้งเมื่อกฤษฎีกาเงินเดือนใหม่ออก)