รายชื่อทั้งหมด 220   คน
ROW NAME SCHOOL
1 น.ส.ทินลดา สิทธิวงศ์ กระสังพิทยาคม
2 นางธมนพัชร์ แวงสันทียะกุล นางรองพิทยาคม
3 น.ส.นิสยาการณ์ ชนะค้า บุรีรัมย์พิทยาคม
4 นางธันยพร อ่อนน้ำคำ สามัคคีพิทยาคม
5 น.ส.สุพรรณิการ์ ศรีทา กู่สวนแตงพิทยาคม
6 น.ส.พอฤไท ธรรมสาร บ้านกรวดวิทยาคาร
7 น.ส.โสภิตา สาลี ลำปลายมาศ
8 นายเสน่ห์ หัดไทยทระ บ้านกรวดวิทยาคาร
9 นายกัษณ สุขเกษม บ้านกรวดวิทยาคาร
10 น.ส.อำภา ลัดดาไสว บ้านกรวดวิทยาคาร
11 นายอกรณ์เชษฐ์ จันทร์โสดา คูเมืองวิทยาคม
12 นายศุภชัย สมใจ สิงหวิทยาคม
13 นายสุวัฒชัย แสงคำ แคนดงพิทยาคม
14 นายธำรงค์ ทาทอง บ้านกรวดวิทยาคาร
15 น.ส.ฐิตาพร บุญเต็ม แคนดงพิทยาคม
16 น.ส.เรณู พัฒนะแสง มัธยมพรสำราญ
17 น.ส.กาญจนา ธรรมมีภักดิ์ ละหานทรายรัชดาภิเษก
18 นางวิลาวัลย์ แคว้นไธสง นาโพธิ์พิทยาคม
19 ว่าที่ร.ต.ศิรวุฒิ แคว้นไธสง นาโพธิ์พิทยาคม
20 นายภัทรพล เทียมจันทร์
21 นายสุรเดช ปุยะติ ลำปลายมาศ
22 น.ส.พิริยา แสนเสนา เมืองแกพิทยาคม
23 น.ส.ณัทลาวัลย์ สารสุข แคนดงพิทยาคม
24 นายรุ่งโรจน์ หวังชม สวายจีกพิทยาคม
25 น.ส.พัชรินทร์ คำโสภา ห้วยราชพิทยาคม
26 นางสกุลลักษณ์ จารุตัน ไทยเจริญวิทยา
27 นายอัมพร ชมภูวงศ์ ร่วมจิตต์วิทยา
28 นางภาณุรัศมิ์ นุแรมรัมย์ เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
29 น.ส.ยุพา เพียงไธสง ตลาดโพธิ์พิทยาคม
30 นายชัยยา ศรีบุตร
31 นางโสภา วันทา สตึก
32 นางยุวลักษณ์ ธรรมธรานุรักษ์ อุดมอักษรพิทยาคม
33 นางหทัยกาญจน์ ยานสว่าง ตูมใหญ่วิทยา
34 น.ส.รัชรินทร์ พิทยานันท์ สตึก
35 น.ส.เสาวรัตน์ ราชพิมาย สตึก
36 นางกาญดา อรัญศักดิ์ ลำดวนพิทยาคม
37 นางสิริพร เขตภารา พลับพลาชัยพิทยาคม
38 นางวรัญญา ตรีประโคน เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
39 นายเกรียงศักดิ โกบสันเทียะ สมเสม็ดวิทยา
40 นางศศิธร บุพโต บุรีรัมย์พิทยาคม
41 นางภารดี สิทธิศาสตร์ สามัคคีพิทยาคม
42 นายทัศวิน โขรัมย์ คูเมืองวิทยาคม
43 นางอนุลักษณ์ เลไธสง ตูมใหญ่วิทยา
44 นายสุขเฉลิม คู่กระสัง ร่อนทองพิทยาคม
45 นางศิริวรรณ นาคินชาติ อุดมอักษรพิทยาคม
46 น.ส.ฉัตรดาว ฉิมกูล ร่วมจิตต์วิทยา
47 นางใจทิพย์ ศรีษาคำ พิมพ์รัฐประชาสรรค์
48 นายฉัตรมงคล ศรีดวงโชติ ชุมแสงพิทยาคม
49 นางเมธาวี ยลปรีชา เหลืองพนาวิทยาคม
50 นางวิไล อินโท่โล่ สตึก
51 นายอลงกรณ์ สุขสังข์ มัธยมพรสำราญ
52 น.ส.จงจิตร ลาน้ำเที่ยง ร่อนทองพิทยาคม
53 นายประโมทย์ เมียวประโคน เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
54 นางเพื่อนอารีย์ วิเศษนคร นางรอง
55 นายฉัตรตระกูล บุญภูมิ บุรีรัมย์พิทยาคม
56 น.ส.ฐิติวัลคุ์ อุสารัมย์ ตูมใหญ่วิทยา
57 นายธิติภัทร์ ทองเงิน ห้วยราชพิทยาคม
58 น.ส.จิรากุล พิพัฒนตันติศักดิ์ บุรีรัมย์พิทยาคม
59 นางเกษสุวรรณ คำปะทา ตูมใหญ่วิทยา
60 นายสหภพ ศรีบุญลือ สตึก
61 นางธิษญาภรณ์ กระจ่างยุทธ ร่มเกล้า บุรีรัมย์
62 น.ส.วราอินทร์ ปุผาลา พุทไธสง
63 นายวิศิษฐ์ เทพทอง บัวหลวงวิทยาคม
64 นางสำเนียง ประยุทธเต สตึก
65 นายฉัตรชัย วิชัยผิน จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
66 น.ส.บุญชาติ พิมพ์ละมาศ ธารทองพิทยาคม
67 น.ส.สุภาพร มหรรฆสุวรรณ ห้วยราชพิทยาคม
68 นางพรทิพย์ กาละซิรัมย์ ห้วยราชพิทยาคม
69 นางวิไล เกรัมย์ ห้วยราชพิทยาคม
70 น.ส.บำเพ็ญ สุขสำราญ ละหานทรายวิทยา
71 นางปรียาลักษณ์ เฮงวาณิชย์ นางรองพิทยาคม
72 นายนิธิศ สุริทะรา ละหานทรายวิทยา
73 นางสุเนตร กองม่วง อุดมอักษรพิทยาคม
74 นางนงลักษณ์ ทองนำ พลับพลาชัยพิทยาคม
75 นายอิทธิพล มณีราชกิจ ห้วยราชพิทยาคม
76 น.ส.ทัศนีย์ เนตรประโคน พลับพลาชัยพิทยาคม
77 นายจารุวัชร เคนพันคร้อ แคนดงพิทยาคม
78 น.ส.ผ่องเพ็ญ ดัดตนรัมย์ ตูมใหญ่วิทยา
79 นางน้ำค้าง โชยรัมย์ รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
80 น.ส.ลาวัณย์ จันทรคาต บ้านกรวดวิทยาคาร
81 นายมงคลชัย สารัมย์ ธารทองพิทยาคม
82 นายประจวบ อินทแย้ม สองห้องพิทยาคม
83 นายชวลิต เจนเจริญ โนนสุวรรณพิทยาคม
84 นายจุติณัฏฐ์
85 นายวีระชัย โคตุราช ร่วมจิตต์วิทยา
86 น.ส.ไพวรรณ ศักดิ์สุระ ละหานทรายรัชดาภิเษก
87 นายอารุณ เจริญรัมย์ ห้วยราชพิทยาคม
88 นายกิตติภูมิ ผลวิเศษสิทธิ์ นางรองพิทยาคม
89 น.ส.อรุณวรรณ สรวลสันต์ เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
90 นางอมรพงศ์ ดอนเหนือ ภัทรบพิตร
91 นางรัตนา แก้วอรสาณ เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
92 นายภาณุพงศ์ ศุภอุดร แคนดงพิทยาคม
93 น.ส.สุมาลี คงสอดทรัพย์ โนนสุวรรณพิทยาคม
94 นางสุวรรณาพร บาลโสง ละหานทรายรัชดาภิเษก
95 นางสุทธิรัตน์ ศรีวงษ์ ละหานทรายวิทยา
96 นางนันทนา สืบเพ็ง ทะเมนชัยพิทยาคม
97 นางรัตเนตร วิชัยผิน จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
98 นายสมภพ งามมาศ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
99 น.ส.ธัญญาภรณ์ ลาฮาม ตูมใหญ่วิทยา
100 นางโสภา ดวงสาม ไพศาลพิทยาคม
101 นางชูศรี แน่ประโคน เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
102 นางสิณีนุช ชาญประโคน เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
103 นางวรางคณา ชาติมนตรี จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
104 นางจรัสศรี งามมาศ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
105 นางพลอยไพลิน สว่างพล ไพศาลพิทยาคม
106 นางสาวกมลลักษณ์ (สายฝน)
107 นางสาวจันทรา
108 นายพยุงศักดิ์ โพธิ์ไทร จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
109 นางนุชรินทร์ อุดทรี ห้วยหินพิทยาคม
110 นายสุพล ลิ่วไธสง จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
111 น.ส.นภาวรรณ โสกูล ทุ่งแสงทองพิทยาคม
112 น.ส.กรทิพย์
113 นางอัจฉรา
114 นายนิธิโรจน์ สุวรรณมณี กลันทาพิทยาคม
115 น.ส.ณรัณนันท์ มีสัตย์ปัญญากร ร่มเกล้า บุรีรัมย์
116 นายอภิเดช ผาสุข ละหานทรายรัชดาภิเษก
117 นางสุรัตน์ สุวรรณพานิช ลำดวนพิทยาคม
118 น.ส.ธีรนันท์ บาลโสง บ้านบุวิทยาสรรค์
119 นายอุทัย ยิ่งยง คูเมืองวิทยาคม
120 น.ส.อนันทิกา ธรรมาวิรุฬห์ ตลาดโพธิ์พิทยาคม
121 นายวันเฉลิม ไวยวุฒินันท์ กลันทาพิทยาคม
122 นายภูพงศ์ ขาวงาม ทุ่งแสงทองพิทยาคม
123 นายสมบัติ โพธิ์นอก หนองกี่พิทยาคม
124 น.ส.เสงี่ยม บุญล้อม หนองกี่พิทยาคม
125 นายสุธรรม จีนแส ละหานทรายรัชดาภิเษก
126 นายสมาน สาแก้ว แคนดงพิทยาคม
127 นายสันติ
128 นางอมรรัตน์ นิธุรัมย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
129 นายสิทธาปกรณ์ ศรีโสภา ลำปลายมาศ
130 นางสาริศา ดวงจันทา นางรองพิทยาคม
131 น.ส.กมลลักษณ์ จำปาศรี ลำปลายมาศ
132 นางดรุณี กมลชิตร โนนสุวรรณพิทยาคม
133 นายประมวล กะกันดี คูเมืองวิทยาคม
134 น.ส.นิธิมา วงเวียน ไพศาลพิทยาคม
135 นางสุริตา แก้วแสน ธารทองพิทยาคม
136 นางยุวลักษณ์ ธรรมธรานุรักษ์ อุดมอักษรพิทยาคม
137 นางหทัยกาญจน์ ยานสว่าง ตูมใหญ่วิทยา
138 นายสมชาย มาลาศรี พุทไธสง
139 นางนงนุช น้อยมะโน ทุ่งแสงทองพิทยาคม
140 นางสิริพร เขตภารา พลับพลาชัยพิทยาคม
220 นางพลอยไพลิน สว่างพล ไพศาลพิทยาคม
141 นางจุฬาภรณ์ ฉิมกูล ธารทองพิทยาคม
218 นางวรางคณา ชาติมนตรี จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
219 นางจรัสศรี งามมาศ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
142 นายเกรียงศักดิ โกบสันเทียะ สมเสม็ดวิทยา
217 นายชัยเวียง โคตรดก โนนสุวรรณพิทยาคม
143 นางศศิธร บุพโต บุรีรัมย์พิทยาคม
216 นางโสภา ดวงสาม ไพศาลพิทยาคม
144 นางภารดี สิทธิศาสตร์ สามัคคีพิทยาคม
215 นายสมภพ งามมาศ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
145 นางกชกร สิทธะนะ แคนดงพิทยาคม
213 นายรังสิมันตุ์ เชือนรัมย์ ร่อนทองพิทยาคม
214 นางรัตเนตร วิชัยผิน จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
146 นางกชกร สิทธะนะ แคนดงพิทยาคม
212 นางนันทนา สืบเพ็ง ทะเมนชัยพิทยาคม
147 นายเริงชัย กลีบพุฒ ทุ่งแสงทองพิทยาคม
211 นางสุทธิรัตน์ ศรีวงษ์ ละหานทรายวิทยา
148 นางศิริวรรณ นาคินชาติ อุดมอักษรพิทยาคม
210 นายทวี กมลชิตร โนนสุวรรณพิทยาคม
149 น.ส.ฉัตรดาว ฉิมกูล ร่วมจิตต์วิทยา
209 นายภาณุพงศ์ ศุภอุดร แคนดงพิทยาคม
150 นายฉัตรมงคล ศรีดวงโชติ ชุมแสงพิทยาคม
208 นายทรงพล ศิริรมยานนท์ ไพศาลพิทยาคม
151 นางเมธาวี ยลปรีชา เหลืองพนาวิทยาคม
207 นางอารีวรรณ คะเรียงรัมย์ บัวหลวงวิทยาคม
152 นางสุเนตร ขวัญดำ แสลงโทนพิทยาคม
206 นางอมรพงศ์ ดอนเหนือ ภัทรบพิตร
153 นายหาญณรงค์ สีลาคุปต์ หนองกี่พิทยาคม
205 นายอารุณ เจริญรัมย์ ห้วยราชพิทยาคม
154 นายอลงกรณ์ สุขสังข์ มัธยมพรสำราญ
204 นางณัฏยา ปะกายะ ธารทองพิทยาคม
155 น.ส.จงจิตร ลาน้ำเที่ยง ร่อนทองพิทยาคม
203 นางกมลวรรณ อู่วิเชียร นางรอง
156 น.ส.ธัญจิรา จิตโสภากุล มัธยมพรสำราญ
202 นายจุติณัฏฐ์ ศรีปัตะเนตร ร่มเกล้า บุรีรัมย์
157 น.ส.ฐิติวัลคุ์ อุสารัมย์ ตูมใหญ่วิทยา
200 นายประจวบ อินทแย้ม สองห้องพิทยาคม
201 นายชวลิต เจนเจริญ โนนสุวรรณพิทยาคม
158 น.ส.จิรากุล พิพัฒนตันติศักดิ์ บุรีรัมย์พิทยาคม
199 นายมงคลชัย สารัมย์ ธารทองพิทยาคม
159 นางเกษสุวรรณ คำปะทา ตูมใหญ่วิทยา
198 นางนงนุช สำเร็จสุข ธารทองพิทยาคม
160 นายสหภพ ศรีบุญลือ สตึก
197 นายเดชาธร พองาม เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
161 นายประเสริฐ ฉิมกูล ธารทองพิทยาคม
196 นายเดชาธร พองาม เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
162 นางธิษญาภรณ์ กระจ่างยุทธ ร่มเกล้า บุรีรัมย์
194 น.ส.จันทรา ปักการะโถ พนมรุ้ง
195 น.ส.ลัดดา สายแก้ว ไพศาลพิทยาคม
163 นายสมัย ขวัญรัมย์ นางรอง
193 นางจินตนา ยารัมย์ แคนดงพิทยาคม
164 นายพิพัฒน์ ดลเอี่ยม บ้านกรวดวิทยาคาร
192 น.ส.ลาวัณย์ จันทรคาต บ้านกรวดวิทยาคาร
165 นางพรทิพย์ ขันสุวรรณ ประโคนชัยพิทยาคม
191 น.ส.ผ่องเพ็ญ ดัดตนรัมย์ ตูมใหญ่วิทยา
166 น.ส.ศิรินาถ สุมหิรันต์ ประโคนชัยพิทยาคม
190 นายจารุวัชร เคนพันคร้อ แคนดงพิทยาคม
167 น.ส.วราอินทร์ ปุผาลา พุทไธสง
189 น.ส.ทัศนีย์ เนตรประโคน พลับพลาชัยพิทยาคม
168 นางนัยนา ใหม่คามิ ประโคนชัยพิทยาคม
187 นางรัตนกันย์ เพียพยัคฆ์ พุทไธสง
188 นายนิกร คำวงษา ละหานทรายวิทยา
169 นายนิวัฒน์ เพ็งเภา ลำปลายมาศ
185 ว่าที่ร.ต.พงษ์สุโชติ สุวะโจ บัวหลวงวิทยาคม
186 นายอิทธิพล มณีราชกิจ ห้วยราชพิทยาคม
170 นายฉัตรชัย วิชัยผิน จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
183 นางวิจิตรา ติ่งนางรอง ละหานทรายรัชดาภิเษก
184 นางสุเนตร กองม่วง อุดมอักษรพิทยาคม
171 น.ส.นุชสรา ปานเพ็ชร หนองกี่พิทยาคม
182 นายนิธิศ สุริทะรา ละหานทรายวิทยา
172 นางวรรณกรณ์ จงสง่ากลาง ธารทองพิทยาคม
181 นางปรียาลักษณ์ เฮงวาณิชย์ นางรองพิทยาคม
173 น.ส.บุญชาติ พิมพ์ละมาศ ธารทองพิทยาคม
179 นางปาณิสรา เสนาพันธ์ คูเมืองวิทยาคม
180 น.ส.บำเพ็ญ สุขสำราญ ละหานทรายวิทยา
174 นางศุภพร กมลรัมย์ ตลาดโพธิ์พิทยาคม
177 น.ส.อรอนงค์ สร้อยเพชร บัวหลวงวิทยาคม
178 นางประทานพร โสมศรีแก้ว ร่มเกล้า บุรีรัมย์
175 น.ส.สุภาพร มหรรฆสุวรรณ ห้วยราชพิทยาคม
176 นายชัชวาลย์ มุ่งเอื้อมกลาง บ้านบุวิทยาสรรค์