ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
เรื่อง   บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน (ผู้บริหาร/ข้าราชการครู
บุตคลากรทางการศึกษาอื่น) ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒
กรอกชื่อโรงเรียน สั้นๆ แล้ว "ตกลง" 209  คน DOWNLOAD EXCEL
หน่วยที่
เลือกที่โรงเรียน
จำนวน
บุรีรัมย์พิทยาคม
513
กระสังพิทยาคม
248
นางรอง
321
ประโคนชัยพิทยาคม
400
พุทไธสง
319
ธารทองพิทยาคม
245
ละหานทรายรัชดาภิเษก
213
สตึก
301
หนองกี่พิทยาคม
209
สพม.32-ผู้บริหาร
176
สพม.32-- บุคลากรอื่น
45
2990

ที่ ชื่อ ตำแหน่ง โรงเรียน หมายเหตุ/หน่วยเลือกตั้งที่ บรรทัดที่
1 นางณัฏฐพิชา โคตรดก ครู โนนสุวรรณพิทยาคม 9 907
2 นางณัฐยาน์ สังวรณ์กิจ ครู โนนสุวรรณพิทยาคม 9 908
3 นางดรุณี กมลชิตร ครู โนนสุวรรณพิทยาคม 9 909
4 นางดวงใจ เขื่อนคำ ครู โนนสุวรรณพิทยาคม 9 910
5 นางนิตยา วงษ์ช่าง ครู โนนสุวรรณพิทยาคม 9 911
6 นางนินะพา เครือวัลย์ ครู โนนสุวรรณพิทยาคม 9 912
7 นางปัทมา ชนะสงคราม ครู โนนสุวรรณพิทยาคม 9 913
8 นางพยอม สุดตาชาติ ครู โนนสุวรรณพิทยาคม 9 914
9 นางสาวจันทร์เพ็ญ สมบัติ ครู โนนสุวรรณพิทยาคม 9 915
10 นางสาวจารุณี เริกชัย ครู โนนสุวรรณพิทยาคม 9 916
11 นางสาวฐิติมา ยิ่งยง ครู โนนสุวรรณพิทยาคม 9 917
12 นางสาวปัทมา ชาติมาลากร ครู โนนสุวรรณพิทยาคม 9 918
13 นางสาวละมุล สว่างเพาะ ครู โนนสุวรรณพิทยาคม 9 919
14 นางสาววิไลวรรณ สงสาร ครู โนนสุวรรณพิทยาคม 9 920
15 นางสาวสุมาลี คงสอดทรัพย์ ครู โนนสุวรรณพิทยาคม 9 921
16 นางสาวอ้อมสุดา วรรณโคตร์ ครู โนนสุวรรณพิทยาคม 9 922
17 นางสิรินาถ สุขหนองบึง ครู โนนสุวรรณพิทยาคม 9 923
18 นางอังคณา ศรีระวงค์ ครู โนนสุวรรณพิทยาคม 9 924
19 นายกฤษณะ ทรงวิชา ครู โนนสุวรรณพิทยาคม 9 925
20 นายชัยเวียง โคตรดก ครู โนนสุวรรณพิทยาคม 9 926
21 นายทวี กมลชิตร ครู โนนสุวรรณพิทยาคม 9 927
22 นายทวีศักดิ์ ไกรสุข ครู โนนสุวรรณพิทยาคม 9 928
23 นายพิจิตร สุขวิเศษ ครู โนนสุวรรณพิทยาคม 9 929
24 นายรณกฤต สิทธิศาสตร์ ครู โนนสุวรรณพิทยาคม 9 930
25 นายสุกิจ หุยวัน ครู โนนสุวรรณพิทยาคม 9 931
26 นายเสนอชาติ พวงประโคน ครู โนนสุวรรณพิทยาคม 9 932
27 นายอติชาต ชนะสงคราม ครู โนนสุวรรณพิทยาคม 9 933
28 นายอาทิตย์ พรมมณี ครู โนนสุวรรณพิทยาคม 9 934
29 ว่าที่ร.ต.ณัฐธนัน วรรณสุข ครู โนนสุวรรณพิทยาคม 9 935
30 นางสาวฐิติชญา รชตานนท์ ครูผู้ช่วย โนนสุวรรณพิทยาคม 9 936
31 นางสาวดวงสมร ช่วงชัย ครูผู้ช่วย โนนสุวรรณพิทยาคม 9 937
32 นางสาวพรพิมล โคตรโนนกอก ครูผู้ช่วย โนนสุวรรณพิทยาคม 9 938
33 นางนารี สุขแสวง ครู เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 9 2001
34 นางปรียานุช ทวีพูน ครู เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 9 2002
35 นางภณิตา เกื้อกระโทก ครู เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 9 2003
36 นางสาวกรวรรณ เกิดสุข ครู เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 9 2004
37 นางสาวกฤษณา วงษ์มามี ครู เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 9 2005
38 นางสาวปราณี เปรียบสม ครู เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 9 2006
39 นางสาวพรปวีณ์ ทะนานทอง ครู เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 9 2007
40 นางสาววรรณกานต์ วารินกุด ครู เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 9 2008
41 นางสาววรลักษณ์ ขุนนุ้ย ครู เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 9 2009
42 นางสาวศิริพร โคตรดก ครู เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 9 2010
43 นางสาวสุทิตย์ เงางาม ครู เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 9 2011
44 นายกิตติภพ ภูมิกาศปักชัยกุล ครู เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 9 2012
45 นายจิรศักดิ์ ยอดชะลูด ครู เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 9 2013
46 นายจีระศักดิ์ โพธิ์พุ่ม ครู เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 9 2014
47 นายเดชาธร พองาม ครู เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 9 2015
48 นายถิรวัฒน์ แขวงนอก ครู เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 9 2016
49 นายพณิชย์ภณ หลักฐิติวัฒน์ ครู เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 9 2017
50 นายเรวัตร สุขแสง ครู เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 9 2018
51 นายวันชัย รินทะ ครู เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 9 2019
52 นางธันยพร อ่อนน้ำคำ ครู สามัคคีพิทยาคม 9 2629
53 นางภัทรวี ศิลเสมอ ครู สามัคคีพิทยาคม 9 2630
54 นางภารดี สิทธิศาสตร์ ครู สามัคคีพิทยาคม 9 2631
55 นางสาวพรสุรีย์ เลื่อนรัมย์ ครู สามัคคีพิทยาคม 9 2632
56 นางสาวยุพิน ช่วยรัมย์ ครู สามัคคีพิทยาคม 9 2633
57 นายธนเดช สิทธิธรรม ครู สามัคคีพิทยาคม 9 2634
58 นายนันทยศ ยุงประโคน ครู สามัคคีพิทยาคม 9 2635
59 นายปริญญา สองสีดา ครู สามัคคีพิทยาคม 9 2636
60 นายวิชา ผกามาศ ครู สามัคคีพิทยาคม 9 2637
61 ส.อ.ถนอม หมั่นประโคน ครู สามัคคีพิทยาคม 9 2638
62 นางสาวธนาภรณ์ นีลพันธนันท์ ครูผู้ช่วย สามัคคีพิทยาคม 9 2639
63 นางกนกนาถ สิทธิธรรม ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2722
64 นางกรรณิการ์ เลิศกระโทก ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2723
65 นางขวัญหล้า เหล่าจินดา ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2724
66 นางจิตรีวรรณ วุฒิปัญญาอิสกุล ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2725
67 นางจิรภัทร ยันละหา ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2726
68 นางณัฐกฤตา ศิริกิจ ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2727
69 นางทิพวัลย์ ลุนพรม ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2728
70 นางธันว์วดี สุรสรรค์สิริ ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2729
71 นางธิติมา หิรัญอนันต์พงศ์ ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2730
72 นางปนัดดา กองสุข ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2731
73 นางประทุมทอง สีเกาะ ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2732
74 นางปรียา บุตรไธสงค์ ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2733
75 นางพรทิพย์ แสนจันทร์ ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2734
76 นางพรพรรณ อาภรณ์พงษ์ ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2735
77 นางพิมพ์ภัฏชฎา พิกุลทอง ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2736
78 นางมัณฑนา ฤทธิมงคล ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2737
79 นางรัชดาภรณ์ เชื้อหงษ์ ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2738
80 นางรัชนี บอกประโคน ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2739
81 นางรัตนาภรณ์ ปะภาเวสัง ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2740
82 นางลักขณา เลาหศิริวงศ์ ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2741
83 นางวนัสนันท์ บัวชุม ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2742
84 นางวราภรณ์ พรรคฐิน ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2743
85 นางวริทธิ์ธรา วัฒนานุสิทธิ์ ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2744
86 นางศรีจันทร์ ภูชุม ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2745
87 นางศุภลักษณ์ ไชยชนะ ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2746
88 นางสดใส เจริญรัมย์ ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2747
89 นางสมพร จิตต์คง ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2748
90 นางสมพร ไชยจักร ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2749
91 นางสาวกรณิกา กันทะมา ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2750
92 นางสาวคำใต้ รูปโฉม ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2751
93 นางสาวชุดารัตน์ น่วมจิตร์ ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2752
94 นางสาวชุติมา คล้ำภิบาล ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2753
95 นางสาวนวรินทร์ แตะอินรัมย์ ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2754
96 นางสาวนุชนารถ วิเศษสัตย์ ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2755
97 นางสาวนุชสรา ปานเพ็ชร ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2756
98 นางสาวบุปผา โชยรัมย์ ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2757
99 นางสาวผกามาศ อาญาเมือง ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2758
100 นางสาวพรทิพย์ มาพิทักษ์ ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2759
101 นางสาวพิกุลแก้ว นวลวรรณ์ ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2760
102 นางสาวพิสุทธินี สรสิทธิ์ ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2761
103 นางสาวภาสินี สุทธิธรรม ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2762
104 นางสาวรดาการ ปรางสุข ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2763
105 นางสาวรัตนาภรณ์ ปะนามะทัง ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2764
106 นางสาววาสนา กีรติรวีวัฒน์ ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2765
107 นางสาวศิริวรรณ รักษาธรรม ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2766
108 นางสาวสมพร เรืองไพศาล ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2767
109 นางสาวสริตา มากชุมแสง ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2768
110 นางสาวสายสุนีย์ ศรีทองสุข ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2769
111 นางสาวสุจิตรา กุสิรัมย์ ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2770
112 นางสาวสุธาสินี สิงห์ประโคน ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2771
113 นางสาวเสงี่ยม บุญล้อม ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2772
114 นางสาวเสาวริญญ์ นาหนองขาม(โสดา) ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2773
115 นางสาวแสงเทียน ศรีทองสุข ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2774
116 นางสาวอรษา สงงาม ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2775
117 นางสิริลักษณ์ ผลาเลิศ ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2776
118 นางสุจีรัตน์ ชำนินอก ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2777
119 นางสุภาพชน ขันทอัต ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2778
120 นางอภิญญา ยงศิริ ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2779
121 นางอรสา สุธีวรนันท์ ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2780
122 นางอาภาพร พระพาตะนันท์ ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2781
123 นายกุหลาบ แสนจันทร์ ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2782
124 นายจำเริญ จำนงประโคน ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2783
125 นายฉลวย ส่งเสริม ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2784
126 นายชาญณรงค์ อาภรณ์พงษ์ ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2785
127 นายชูชีพ ศรีเมือง ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2786
128 นายณัฐกิตติ์ สุรสรรค์สิริ ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2787
129 นายบัญญัติ พูลเพิ่ม ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2788
130 นายประภาส จูงพันท้าว ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2789
131 นายไพบูลย์ สนิทรัมย์ ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2790
132 นายภาณุ ลุนพรม ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2791
133 นายมนพ กึมรัมย์ ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2792
134 นายมนัส เข็มรัมย์ ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2793
135 นายรังสรรค์ สมศักดิ์ ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2794
136 นายวราวุฒิ เหล่าจินดา ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2795
137 นายสมชาย ชัยวงศ์ ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2796
138 นายสมบัติ โพธิ์นอก ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2797
139 นายสมศักดิ์ ชาติศักดิ์ ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2798
140 นายสำราญ บัวชุม ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2799
141 นายสิทธิพงศ์ เหมนิธิ ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2800
142 นายสุเนตร บอกประโคน ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2801
143 นายสุพัฒน์ สีไลรัมย์ ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2802
144 นายหาญณรงค์ สีลาคุปต์ ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2803
145 นายอาคม ผลาเลิศ ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2804
146 นายอิศดล ชำนินอก ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2805
147 นายอุทัย นาหนองขาม ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2806
148 นายอุเทน ระวะใจ ครู หนองกี่พิทยาคม 9 2807
149 นางสาวจิตอารีย์ วงศ์สมบัติ ครูผู้ช่วย หนองกี่พิทยาคม 9 2808
150 นางสาวนันธิดา ศรีสุพรรณ ครูผู้ช่วย หนองกี่พิทยาคม 9 2809
151 นางสาวปาริฉัตร โพธิกุล ครูผู้ช่วย หนองกี่พิทยาคม 9 2810
152 นางสาววรรณรวี ปันตะยัง ครูผู้ช่วย หนองกี่พิทยาคม 9 2811
153 นางสาวสุทิสา ปุยะติ ครูผู้ช่วย หนองกี่พิทยาคม 9 2812
154 นายฆ้องเสฏวุฒิ ธานี ครูผู้ช่วย หนองกี่พิทยาคม 9 2813
155 นายพุทธพร ศรีทะลับ ครูผู้ช่วย หนองกี่พิทยาคม 9 2814
156 ว่าที่ร.ต.อภิภู พลเสพ ครูผู้ช่วย หนองกี่พิทยาคม 9 2815
157 นางชญาดา สรสิงหนาท ครู หนองหงส์พิทยาคม 9 2834
158 นางณิชาภา เจนจาคะ ครู หนองหงส์พิทยาคม 9 2835
159 นางบาหยัน สุพิศ ครู หนองหงส์พิทยาคม 9 2836
160 นางปราณี วิชาธรรม ครู หนองหงส์พิทยาคม 9 2837
161 นางปัทมาพร ประทุมฝาง ครู หนองหงส์พิทยาคม 9 2838
162 นางพริษา ศรีหามาตย์ ครู หนองหงส์พิทยาคม 9 2839
163 นางวรรณภา ตระกูลกิตติ ครู หนองหงส์พิทยาคม 9 2840
164 นางวิจิตรา เอี่ยมสร้อย ครู หนองหงส์พิทยาคม 9 2841
165 นางสวยสม ปริมาณ ครู หนองหงส์พิทยาคม 9 2842
166 นางสาวฉวีวรรณ นิพิฐกุล ครู หนองหงส์พิทยาคม 9 2843
167 นางสาวญมนภัทร ประราชิโก ครู หนองหงส์พิทยาคม 9 2844
168 นางสาวพรพิมล พาราษฎร์ ครู หนองหงส์พิทยาคม 9 2845
169 นางสาวสมหมาย สาระเสน ครู หนองหงส์พิทยาคม 9 2846
170 นางสุนิสา ทัดไพร ครู หนองหงส์พิทยาคม 9 2847
171 นายกุลยภัทร สุขสบาย ครู หนองหงส์พิทยาคม 9 2848
172 นายขจรเกียรติ สุพิศ ครู หนองหงส์พิทยาคม 9 2849
173 นายญาณกร สรสิงหนาท ครู หนองหงส์พิทยาคม 9 2850
174 นายณรงค์ศักดิ์ กาหลง ครู หนองหงส์พิทยาคม 9 2851
175 นายถาวร หมวดไธสง ครู หนองหงส์พิทยาคม 9 2852
176 นายทองพูน สุขรัตน์ ครู หนองหงส์พิทยาคม 9 2853
177 นายนาฏกนิษฐ์ ทิศทะษะ ครู หนองหงส์พิทยาคม 9 2854
178 นายประเทือง สีนาม ครู หนองหงส์พิทยาคม 9 2855
179 นายมนเทียน โนนทอง ครู หนองหงส์พิทยาคม 9 2856
180 นายวีรชัย กล้าหาญ ครู หนองหงส์พิทยาคม 9 2857
181 นายวีระยุทธ ปริมาณ ครู หนองหงส์พิทยาคม 9 2858
182 นายศรายุทธ ไกรพงษ์ ครู หนองหงส์พิทยาคม 9 2859
183 นายศิริชัย ศรีสุข ครู หนองหงส์พิทยาคม 9 2860
184 นายสาธิต พับพิมพ์สัย ครู หนองหงส์พิทยาคม 9 2861
185 นายอาทร ประสิทธินอก ครู หนองหงส์พิทยาคม 9 2862
186 นายอุดมเดช อัครเวชพงศ์ ครู หนองหงส์พิทยาคม 9 2863
187 นายเกษม ทึมกระโทก ครูผู้ช่วย หนองหงส์พิทยาคม 9 2864
188 นายวิชานนท์ เทียมทะนง ครูผู้ช่วย หนองหงส์พิทยาคม 9 2865
189 นายสำเริง หาญเสมอ ครูผู้ช่วย หนองหงส์พิทยาคม 9 2866
190 จ.อ.สยาม เชียงเครือ ครู ห้วยหินพิทยาคม 9 2932
191 นางจิตรา วะรัมย์ ครู ห้วยหินพิทยาคม 9 2933
192 นางดวงใจ มะไลไธสง ครู ห้วยหินพิทยาคม 9 2934
193 นางทองพูน ศรีเตชะ ครู ห้วยหินพิทยาคม 9 2935
194 นางนุชรินทร์ อุดทรี ครู ห้วยหินพิทยาคม 9 2936
195 นางละออง วาปีทำ ครู ห้วยหินพิทยาคม 9 2937
196 นางสาวจันทร์เพ็ญ มานะพิมพ์ ครู ห้วยหินพิทยาคม 9 2938
197 นางสาวนัยนา รักษาสมบัติ ครู ห้วยหินพิทยาคม 9 2939
198 นางสาวนิพาพร โคจันดี ครู ห้วยหินพิทยาคม 9 2940
199 นางสาวพิมพ์ใจ แสนกาสา ครู ห้วยหินพิทยาคม 9 2941
200 นางสาวยุพิน คะเนวัน ครู ห้วยหินพิทยาคม 9 2942
201 นางสาวอรทัย เพียโคตร ครู ห้วยหินพิทยาคม 9 2943
202 นางสุภาพร ธาตุสุวรรณ ครู ห้วยหินพิทยาคม 9 2944
203 นางอัจฉริยา เจริญสุข ครู ห้วยหินพิทยาคม 9 2945
204 นายธนิต มาพิทักษ์ ครู ห้วยหินพิทยาคม 9 2946
205 นายธิตพัฒน์ บูรณ์เจริญ ครู ห้วยหินพิทยาคม 9 2947
206 นายบวรศักดิ์ ธาตุสุวรรณ ครู ห้วยหินพิทยาคม 9 2948
207 นายสมพงษ์ สุภาพ ครู ห้วยหินพิทยาคม 9 2949
208 นางสาวสำเนียง เรืองรอบ ครูผู้ช่วย ห้วยหินพิทยาคม 9 2950
209 นางสาวสุชาดา ศรีพูล ครูผู้ช่วย ห้วยหินพิทยาคม 9 2951