ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
เรื่อง   บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน (ผู้บริหาร/ข้าราชการครู
บุตคลากรทางการศึกษาอื่น) ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒
กรอกชื่อโรงเรียน สั้นๆ แล้ว "ตกลง" 301  คน DOWNLOAD EXCEL
หน่วยที่
เลือกที่โรงเรียน
จำนวน
บุรีรัมย์พิทยาคม
513
กระสังพิทยาคม
248
นางรอง
321
ประโคนชัยพิทยาคม
400
พุทไธสง
319
ธารทองพิทยาคม
245
ละหานทรายรัชดาภิเษก
213
สตึก
301
หนองกี่พิทยาคม
209
สพม.32-ผู้บริหาร
176
สพม.32-- บุคลากรอื่น
45
2990

ที่ ชื่อ ตำแหน่ง โรงเรียน หมายเหตุ/หน่วยเลือกตั้งที่ บรรทัดที่
1 นางกชกร สิทธะนะ ครู แคนดงพิทยาคม 8 259
2 นางจิดาภา ศรีมหาพรหม ครู แคนดงพิทยาคม 8 260
3 นางจินตนา ยารัมย์ ครู แคนดงพิทยาคม 8 261
4 นางดวงพร กิจคติ ครู แคนดงพิทยาคม 8 262
5 นางปพิชญา วรรณปักสิน ครู แคนดงพิทยาคม 8 263
6 นางพิมพ์พิศา นาคขำ ครู แคนดงพิทยาคม 8 264
7 นางเพ็ชมณี แก้วนอก ครู แคนดงพิทยาคม 8 265
8 นางเพ็ญนภา ทองสุทธิ์ ครู แคนดงพิทยาคม 8 266
9 นางมนัญญา อนุไพร ครู แคนดงพิทยาคม 8 267
10 นางยุวดี เมฆบุษยา ครู แคนดงพิทยาคม 8 268
11 นางวรรณี ถาวรผล ครู แคนดงพิทยาคม 8 269
12 นางสาวกรรณิกา พันญเทพ ครู แคนดงพิทยาคม 8 270
13 นางสาวชญาน์นันท์ ภายไธสง ครู แคนดงพิทยาคม 8 271
14 นางสาวฐิตาพร บุญเต็ม ครู แคนดงพิทยาคม 8 272
15 นางสาวณัฐกาญจน์ เลิศยะโส ครู แคนดงพิทยาคม 8 273
16 นางสาวณัทลาวัลย์ สารสุข ครู แคนดงพิทยาคม 8 274
17 นางสาวธัญรัศม์ แพงภูงา ครู แคนดงพิทยาคม 8 275
18 นางสาวอาดาวรรณ ไวจำปา ครู แคนดงพิทยาคม 8 276
19 นางสำเภา รุ่งนิยม ครู แคนดงพิทยาคม 8 277
20 นางสุภาพร ศรีลาดเลา ครู แคนดงพิทยาคม 8 278
21 นายเกริกฤทธิ์ บุดดา ครู แคนดงพิทยาคม 8 279
22 นายจรรยวรรธ แก้วดี ครู แคนดงพิทยาคม 8 280
23 นายจารุวัชร เคนพันคร้อ ครู แคนดงพิทยาคม 8 281
24 นายชาติชาย พลคำ ครู แคนดงพิทยาคม 8 282
25 นายณัฏฐเดช ทองใบ ครู แคนดงพิทยาคม 8 283
26 นายไพฑูรย์ บูระพิน ครู แคนดงพิทยาคม 8 284
27 นายภาณุพงศ์ ศุภอุดร ครู แคนดงพิทยาคม 8 285
28 นายรพินทร์ พลทะกลาง ครู แคนดงพิทยาคม 8 286
29 นายวันชัย ยินดี ครู แคนดงพิทยาคม 8 287
30 นายวิฑูรย์ เวสะมูลา ครู แคนดงพิทยาคม 8 288
31 นายศารทูล สุดประโคน ครู แคนดงพิทยาคม 8 289
32 นายสมนึก สิงหพีระกุล ครู แคนดงพิทยาคม 8 290
33 นายสมพงษ์ สะลอยรัมย์ ครู แคนดงพิทยาคม 8 291
34 นายสมาน สาแก้ว ครู แคนดงพิทยาคม 8 292
35 นายสุจินต์ ถาวรผล ครู แคนดงพิทยาคม 8 293
36 นายสุวัฒชัย แสงคำ ครู แคนดงพิทยาคม 8 294
37 นายสุวิทย์ วงศาสนธิ์ ครู แคนดงพิทยาคม 8 295
38 นายเสถียร โพธิมาศ ครู แคนดงพิทยาคม 8 296
39 นายณัฐพล ยศดา ครูผู้ช่วย แคนดงพิทยาคม 8 297
40 นายธนัญชัย ศรีจันทร์ ครูผู้ช่วย แคนดงพิทยาคม 8 298
41 นายพงษ์พันธ์ พรมหงษ์ ครูผู้ช่วย แคนดงพิทยาคม 8 299
42 นางกัลยาณี วัฒนธีรางกูร ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 8 323
43 นางจรัสศรี งามมาศ ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 8 324
44 นางดวงพร อรุณโน ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 8 325
45 นางเดือนเพ็ญ ก่อเกียรตินพกุล ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 8 326
46 นางเทียนทอง บุญอิ้ง ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 8 327
47 นางนันทวัน คำสียา ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 8 328
48 นางปฐมาภรณ์ สิทธิ์เสือ ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 8 329
49 นางพชรพรรณ พิมพ์ตะครอง ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 8 330
50 นางมธุรส ศิริวัฒนมงคล ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 8 331
51 นางมะลิวรรณ จงปัตนา ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 8 332
52 นางรัตเนตร วิชัยผิน ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 8 333
53 นางวรางคณา ชาติมนตรี ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 8 334
54 นางสาวกมลรัตน์ ภวภูตานนท์ ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 8 335
55 นางสาวชัชฏาภรณ์ ประจันพล ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 8 336
56 นางสาวธณิดา วงค์พุฒ ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 8 337
57 นางสาวนฤมล เพียขันทา ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 8 338
58 นางสาวปนรรฐพร ชวนรัมย์ ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 8 339
59 นางสาวพจนี มาลัยศรี ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 8 340
60 นางสาวพัชรดา สระทองดี ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 8 341
61 นางสาวเพ็ญนภา เพ็งวิสาภาพพงษ์ ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 8 342
62 นางสาวรวิวรรณ กองมาศ ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 8 343
63 นางสาววลัยพรรณ กระพันธ์เขียว ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 8 344
64 นางสาววัชราภรณ์ แสนนา ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 8 345
65 นางสาววีรอร เหมางกูร ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 8 346
66 นางสาวสถาพร เกษพิบูล ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 8 347
67 นางสาวสมถวิล วงศ์ประณุท ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 8 348
68 นางสาวสุรีย์รัตน ์ ยอดน้ำคำ ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 8 349
69 นางสาวอรอุมา ปาสาใน ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 8 350
70 นางสุทธิณี สุขวิเศษ ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 8 351
71 นางอมรรัตน์ นิธุรัมย์ ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 8 352
72 นายขัตติยานันท โนนไธสง ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 8 353
73 นายคมสัน กรวยสวัสดิ์ ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 8 354
74 นายจีรพงษ์ คำสียา ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 8 355
75 นายณรงค์ชัย ก่อเกียรตินพกุล ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 8 356
76 นายธิติ เพียรโคตร ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 8 357
77 นายประกอบ พิมพ์ตะครอง ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 8 358
78 นายพยุงศักดิ์ โพธิ์ไทร ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 8 359
79 นายพิชัย ขวัญทอง ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 8 360
80 นายพีระ บุญฉลาด ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 8 361
81 นายภาณุพงษ์ ชาญศรี ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 8 362
82 นายวรวัฒน์ วัฒนธีรางกูร ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 8 363
83 นายสถาฝน สัตบุตร ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 8 364
84 นายสมภพ งามมาศ ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 8 365
85 นายสุพจน์ อรุณโน ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 8 366
86 นายสุพล ลิ่วไธสง ครู จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 8 367
87 นางสาวชนันพัฒน์ วรรณวิจิตร ครูผู้ช่วย จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 8 368
88 นางสาวโนรฮีดายะห์ กาโฮง ครูผู้ช่วย จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 8 369
89 นางสาวพรพิมล เชาระกำ ครูผู้ช่วย จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 8 370
90 นางสาวอริญชยา ยันรัมย์ ครูผู้ช่วย จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 8 371
91 นายสุริยัน หนันดูน ครูผู้ช่วย จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 8 372
92 นางจุไรรัตน์ ขุมทอง ครู ดงพลองพิทยาคม 8 412
93 นางพิศสวาท โพธินา ครู ดงพลองพิทยาคม 8 413
94 นางศุภาวิตา บัวทอง ครู ดงพลองพิทยาคม 8 414
95 นางสาวคำแก้ว นะมิตรัมย์ ครู ดงพลองพิทยาคม 8 415
96 นางสาวจุฑามาศ สุทินรัมย์ ครู ดงพลองพิทยาคม 8 416
97 นางสาวสุกัญญา นูหว้า ครู ดงพลองพิทยาคม 8 417
98 นางสุภาพ แก้วดี ครู ดงพลองพิทยาคม 8 418
99 นายชิณกร พวงคต ครู ดงพลองพิทยาคม 8 419
100 นายประยอง ดาราย้อย ครู ดงพลองพิทยาคม 8 420
101 นางสาวสมถวิล บุญทวี ครูผู้ช่วย ดงพลองพิทยาคม 8 421
102 นางสาวอัมรา บุญประเสริฐ ครูผู้ช่วย ดงพลองพิทยาคม 8 422
103 นายตุลธร ศิริลือสาย ครูผู้ช่วย ดงพลองพิทยาคม 8 423
104 นางกรศิริ ศิริแก้ว ครู เมืองแกพิทยาคม 8 1854
105 นางกาญจนา ศรีษาคำ ครู เมืองแกพิทยาคม 8 1855
106 นางจินตรา บุญมาโนน ครู เมืองแกพิทยาคม 8 1856
107 นางจิราวรรณ บุตรโพธิ์ศรี ครู เมืองแกพิทยาคม 8 1857
108 นางนิตยา อาจพลไทย ครู เมืองแกพิทยาคม 8 1858
109 นางบุษกร สีดามล ครู เมืองแกพิทยาคม 8 1859
110 นางพรปะภา เผ่าเมือง ครู เมืองแกพิทยาคม 8 1860
111 นางพิไลวรรณ ซึ่งเสน ครู เมืองแกพิทยาคม 8 1861
112 นางมนทิรา วงศ์ปัดสา ครู เมืองแกพิทยาคม 8 1862
113 นางยุพิน เหลาศรี ครู เมืองแกพิทยาคม 8 1863
114 นางลาวัลย์ ดาพันธะ ครู เมืองแกพิทยาคม 8 1864
115 นางวราพร จ่าภา ครู เมืองแกพิทยาคม 8 1865
116 นางวีรวรรณ อ่อนหนองหว้า ครู เมืองแกพิทยาคม 8 1866
117 นางสาวกรทิพย์ ยาวรัมย์ ครู เมืองแกพิทยาคม 8 1867
118 นางสาวกุสุมาลย์ ชมโคกกรวด ครู เมืองแกพิทยาคม 8 1868
119 นางสาวณิชกานต์ ศรีมนตรี ครู เมืองแกพิทยาคม 8 1869
120 นางสาวพิริยา แสนเสนา ครู เมืองแกพิทยาคม 8 1870
121 นางสาววิไลวัลย์ มาน้ำเที่ยง ครู เมืองแกพิทยาคม 8 1871
122 นางสาวแสงจันทร์ สุขจิต ครู เมืองแกพิทยาคม 8 1872
123 นางสาวอิษฏาพร ศรีบุญ ครู เมืองแกพิทยาคม 8 1873
124 นางสาวเอื้องอุมา โยสาจันทร์ ครู เมืองแกพิทยาคม 8 1874
125 นางสุจิตรา เสวียงชัย ครู เมืองแกพิทยาคม 8 1875
126 นางสุทธิรา ไชยสงคราม ครู เมืองแกพิทยาคม 8 1876
127 นางสุพรรณี สอนสวาสดิ์ ครู เมืองแกพิทยาคม 8 1877
128 นางอรพิน ขุนเพ็ง ครู เมืองแกพิทยาคม 8 1878
129 นางอรุณีย์ สระสงคราม ครู เมืองแกพิทยาคม 8 1879
130 นางอุไรวรรณ วิทยาวราพงศ์ ครู เมืองแกพิทยาคม 8 1880
131 นายไชยสิทธิ์ ผาเจริญ ครู เมืองแกพิทยาคม 8 1881
132 นายณรงค์รัชช์ ทมงาม ครู เมืองแกพิทยาคม 8 1882
133 นายธนากร โยยรัมย์ ครู เมืองแกพิทยาคม 8 1883
134 นายธวัชชัย สอนสวาสดิ์ ครู เมืองแกพิทยาคม 8 1884
135 นายนวพล สีดามล ครู เมืองแกพิทยาคม 8 1885
136 นายนิคม ประทุมทอง ครู เมืองแกพิทยาคม 8 1886
137 นายปฏิพล บุญอำนวย ครู เมืองแกพิทยาคม 8 1887
138 นายปฐพี ปะติเก ครู เมืองแกพิทยาคม 8 1888
139 นายปราโมทย์ จันทร์โสภา ครู เมืองแกพิทยาคม 8 1889
140 นายพรชัย ชื่นศรี ครู เมืองแกพิทยาคม 8 1890
141 นายวรายุทธ แก้วประทุม ครู เมืองแกพิทยาคม 8 1891
142 นายวัชรินทร์ แสนเลิศ ครู เมืองแกพิทยาคม 8 1892
143 นายวีระวัฒน์ บัวคำ ครู เมืองแกพิทยาคม 8 1893
144 นายศักดิ์ ภูมรา ครู เมืองแกพิทยาคม 8 1894
145 นายสัมฤทธิ์ วิทยาวราพงศ์ ครู เมืองแกพิทยาคม 8 1895
146 นายสุเทพ พลศิริ ครู เมืองแกพิทยาคม 8 1896
147 นายสุเนตร์ กาแก้ว ครู เมืองแกพิทยาคม 8 1897
148 นายเสกสรร รัตนจุล ครู เมืองแกพิทยาคม 8 1898
149 นายอวยพร จ่าภา ครู เมืองแกพิทยาคม 8 1899
150 นายอัครชัย โพนสัย ครู เมืองแกพิทยาคม 8 1900
151 นายอิสระพงศ์ เผ่าเมือง ครู เมืองแกพิทยาคม 8 1901
152 นางสาวสิริจันทร์ นิสภนันต์ ครูผู้ช่วย เมืองแกพิทยาคม 8 1902
153 นางจิมเส ศราวรณ์ ครู ร่อนทองพิทยาคม 8 2127
154 นางดัชนีย์ แสงอุทัย ครู ร่อนทองพิทยาคม 8 2128
155 นางวิริยา อึงนันทศิริกุล ครู ร่อนทองพิทยาคม 8 2129
156 นางสาวจงจิตร ลาน้ำเที่ยง ครู ร่อนทองพิทยาคม 8 2130
157 นางสาวณัฐธิดา โตหนึ่ง ครู ร่อนทองพิทยาคม 8 2131
158 นางสาวทิมาพร ดิษฐเนตร ครู ร่อนทองพิทยาคม 8 2132
159 นางสาวนริศร์สรา สิงห์โตอ่อน ครู ร่อนทองพิทยาคม 8 2133
160 นางสาวรจนาท ธรรมสาร ครู ร่อนทองพิทยาคม 8 2134
161 นางสาวอัญชลี บรรณประสิทธิ์ ครู ร่อนทองพิทยาคม 8 2135
162 นางอารีรัตน์ จานรัมย์ ครู ร่อนทองพิทยาคม 8 2136
163 นายชนะชัย ดาศรี ครู ร่อนทองพิทยาคม 8 2137
164 นายณัตฐพล ปะวะเสนะ ครู ร่อนทองพิทยาคม 8 2138
165 นายบุญเยี่ยม พจน์รัมย์ ครู ร่อนทองพิทยาคม 8 2139
166 นายรังสิมันตุ์ เชือนรัมย์ ครู ร่อนทองพิทยาคม 8 2140
167 นายวิระชัย ตีประเคน ครู ร่อนทองพิทยาคม 8 2141
168 นายสุขเฉลิม คู่กระสัง ครู ร่อนทองพิทยาคม 8 2142
169 นายไสว สุครีพธ์ ครู ร่อนทองพิทยาคม 8 2143
170 ว่าที่ร.ต.วุฒินันท์ แพงจันทร์ ครู ร่อนทองพิทยาคม 8 2144
171 นางสาวจุฑารัตน์ อธิมัง ครูผู้ช่วย ร่อนทองพิทยาคม 8 2145
172 นางสาวฐาปนี ชินศิริพันธุ์ ครูผู้ช่วย ร่อนทองพิทยาคม 8 2146
173 นางกิตติยา กุลแก้ว ครู สตึก 8 2402
174 นางจรัญ ถนิมกาญจน์ ครู สตึก 8 2403
175 นางจันทร์เพ็ญ อินทะกนก ครู สตึก 8 2404
176 นางจารุกาญจน์ นพรัตน์วงศกร ครู สตึก 8 2405
177 นางจุดประสงค์ ไชยสิทธิ์ ครู สตึก 8 2406
178 นางจุรีรัตน์ โอชารส ครู สตึก 8 2407
179 นางฉัตรวรุณ กิตติภูติกุล ครู สตึก 8 2408
180 นางชนัญญา ยอรัมย์ ครู สตึก 8 2409
181 นางณัญชุดา ปัญญาธิวุฒิ ครู สตึก 8 2410
182 นางดรุณี ก้อนคำใหญ่ ครู สตึก 8 2411
183 นางดวงแข บุญใหญ่ ครู สตึก 8 2412
184 นางทรงลักษณ์ อาจสัมพันธ์กุล ครู สตึก 8 2413
185 นางทัศนีย์ สีหาบุญมาก ครู สตึก 8 2414
186 นางธัญพร สายชมภู ครู สตึก 8 2415
187 นางนิตยา ดวงเข็ม ครู สตึก 8 2416
188 นางนุชจรี คู่กระสังข์ ครู สตึก 8 2417
189 นางบุรินทร์ ดีขุนทด ครู สตึก 8 2418
190 นางบุษกร พนมรัมย์ ครู สตึก 8 2419
191 นางปฏิญญา จันทร์สระบัว ครู สตึก 8 2420
192 นางปภัสรินทร์ เนติสมบูรณ์ยศ ครู สตึก 8 2421
193 นางประภาพรรณ เพชรศรี ครู สตึก 8 2422
194 นางปรียานุชศนัณ โยสาจันทร์ ครู สตึก 8 2423
195 นางพบพร ทีรฆวณิช ครู สตึก 8 2424
196 นางพัณณ์ชิตา บาลวรเศรษฐ์ ครู สตึก 8 2425
197 นางรัตนา อนุมาตร์ ครู สตึก 8 2426
198 นางลำใย ศรีสมบูรณ์ ครู สตึก 8 2427
199 นางวรีวรรณ ปดาภา ครู สตึก 8 2428
200 นางวัชรีย์ มหาวงศ์ ครู สตึก 8 2429
201 นางวาทินี พลอามาตย์ ครู สตึก 8 2430
202 นางวาสนา ศรีศิลา ครู สตึก 8 2431
203 นางวิไล อินโท่โล่ ครู สตึก 8 2432
204 นางศิริลักษณ์ วงศ์สนิท ครู สตึก 8 2433
205 นางสมพรรณ พรหมพันธ์ใจ ครู สตึก 8 2434
206 นางสรรเพชญ บุญประสิทธิ์ ครู สตึก 8 2435
207 นางสายสุนีย์ กลั่นเขตต์การ ครู สตึก 8 2436
208 นางสาวกุลธิดา ศักดิ์ศรีท้าว ครู สตึก 8 2437
209 นางสาวจำรัส สุรัมย์ ครู สตึก 8 2438
210 นางสาวญานิศา ภูมิศาสตร์ ครู สตึก 8 2439
211 นางสาวพรทิพย์ โพธิ์เงิน ครู สตึก 8 2440
212 นางสาวมนัสวี วัชรวิศิษฐ์ ครู สตึก 8 2441
213 นางสาวรชฏ นิเรียงรัมย์ ครู สตึก 8 2442
214 นางสาวรัชรินทร์ พิทยานันท์ ครู สตึก 8 2443
215 นางสาวละมัย แก้วกล้า ครู สตึก 8 2444
216 นางสาววิภาวดี สายที ครู สตึก 8 2445
217 นางสาววิไลวรรณ ครองสนั่น ครู สตึก 8 2446
218 นางสาวศรินทรา ภาพันธ์ ครู สตึก 8 2447
219 นางสาวสุนีย์ ไกรปัญญาพงศ์ ครู สตึก 8 2448
220 นางสาวสุภาพร นุยอนรัมย์ ครู สตึก 8 2449
221 นางสาวเสาวรัตน์ ราชพิมาย ครู สตึก 8 2450
222 นางสาวอัลิปรียา แก้วกล้า ครู สตึก 8 2451
223 นางสาวอัลิปรียา เครื่องรัมย์ ครู สตึก 8 2452
224 นางสาวอำนวย เรือนไทย ครู สตึก 8 2453
225 นางสำเนียง ประยุทธเต ครู สตึก 8 2454
226 นางสุบงกช ข่าขันมะลี ครู สตึก 8 2455
227 นางสุพัตรา ณรงค์ศักดิ์ ครู สตึก 8 2456
228 นางสุภาพร แก้วพลงาม ครู สตึก 8 2457
229 นางสุรีภรณ์ รักสมบัติ ครู สตึก 8 2458
230 นางสุรีย์ มูลมณี ครู สตึก 8 2459
231 นางสุลักษณี ประดับสุข ครู สตึก 8 2460
232 นางโสภา วันทา ครู สตึก 8 2461
233 นางอารดา พลอาษา ครู สตึก 8 2462
234 นางอำนวย ไกรปุย ครู สตึก 8 2463
235 นางอุราภรณ์ พรมฮาด ครู สตึก 8 2464
236 นายเกียรติศักดิ์ อินทชาติ ครู สตึก 8 2465
237 นายคมสันต์ โยทานันท์ ครู สตึก 8 2466
238 นายจิตรกร ทีรฆวณิช ครู สตึก 8 2467
239 นายชัยมงคล หรัญรัตน์ ครู สตึก 8 2468
240 นายชุน เลาอารีกิจ ครู สตึก 8 2469
241 นายทองเพชร โอชารส ครู สตึก 8 2470
242 นายทำนูล เนืองภา ครู สตึก 8 2471
243 นายธวัชชัย ญาตินิยม ครู สตึก 8 2472
244 นายนิคม วุฒิเกรียงไกร ครู สตึก 8 2473
245 นายประจวบ ฉัตรทอง ครู สตึก 8 2474
246 นายประจวบ ศักรินพานิชกุล ครู สตึก 8 2475
247 นายพรมมี ประยุทธเต ครู สตึก 8 2476
248 นายไพสิทธิ์ ศรีโสภา ครู สตึก 8 2477
249 นายลิขสิทธิ์ บาลวรเศรษฐ์ ครู สตึก 8 2478
250 นายวรเมธ น้อยพรม ครู สตึก 8 2479
251 นายวุฒิ สร้อยนาค ครู สตึก 8 2480
252 นายศักดิ์ชัย พูดเพราะ ครู สตึก 8 2481
253 นายสมพงษ์ ศรีโคตร ครู สตึก 8 2482
254 นายสมโภชน์ บุญประสิทธิ์ ครู สตึก 8 2483
255 นายสมยศ ต้นหลุบเลา ครู สตึก 8 2484
256 นายสหภพ ศรีบุญลือ ครู สตึก 8 2485
257 นายสำเร็จ ณรงค์ศักดิ์ ครู สตึก 8 2486
258 นายสิทธิชัย โสรัตน์ ครู สตึก 8 2487
259 นายสุชาติ อยู่แท้กูล ครู สตึก 8 2488
260 นายสุทธิพงษ์ บรรยงค์ ครู สตึก 8 2489
261 นายสุเทพ เหมทานนท์ ครู สตึก 8 2490
262 นายสุธินันท์ มะลิงาม ครู สตึก 8 2491
263 นายสุพรรณ ศิลาเณร ครู สตึก 8 2492
264 นายสุรเชษฐ อนุมาตร์ ครู สตึก 8 2493
265 นายสุวัฒน์ คณารักษ์ ครู สตึก 8 2494
266 นายอธิป เมืองนาม ครู สตึก 8 2495
267 นายอนุสรณ์ ศิลาแก้ว ครู สตึก 8 2496
268 นายอัครเดช กลั่นเขตต์การ ครู สตึก 8 2497
269 นายเอกชัย แก้วกาหลง ครู สตึก 8 2498
270 ว่าที่ร.ต.ถวิล มูลมณี ครู สตึก 8 2499
271 ว่าที่ร.ต.บำรุง ถนิมกาญจน์ ครู สตึก 8 2500
272 นายวีรชาติ สุภะเสถียร ครูผู้ช่วย สตึก 8 2501
273 นางพัชราวลัย เกรียรัมย์ ครู สมเสม็ดวิทยา 8 2551
274 นางสาวจีรนันท์ ศรีเกษ ครู สมเสม็ดวิทยา 8 2552
275 นายเกรียงศักดิ โกบสันเทียะ ครู สมเสม็ดวิทยา 8 2553
276 นายพงษ์เดช ปะรุมรัมย์ ครู สมเสม็ดวิทยา 8 2554
277 นายยุนนท์ พละศักดิ์ ครู สมเสม็ดวิทยา 8 2555
278 นายวินัย ประชุมแดง ครู สมเสม็ดวิทยา 8 2556
279 นายสมพบ เกรียรัมย์ ครู สมเสม็ดวิทยา 8 2557
280 นางสาวศิริกุล อุ่นศิลป์ ครูผู้ช่วย สมเสม็ดวิทยา 8 2558
281 นายธีระพล อัตถปรัชญาเมือง ครูผู้ช่วย สมเสม็ดวิทยา 8 2559
282 นางกุลธิดา ศรีสุวรรณรัตน์ ครู สะแกพิทยาคม 8 2606
283 นางชนนภา วงศ์เมือง ครู สะแกพิทยาคม 8 2607
284 นางราตรี อำไพพิศ ครู สะแกพิทยาคม 8 2608
285 นางสมปอง บุญตา ครู สะแกพิทยาคม 8 2609
286 นางสาวปกาวรรณ แก้วโพธิ์ ครู สะแกพิทยาคม 8 2610
287 นางสาวพจมาพร คะเลรัมย์ ครู สะแกพิทยาคม 8 2611
288 นางสาววรรณภา นาคงาม ครู สะแกพิทยาคม 8 2612
289 นางสาวอรณิชา บุญยืด ครู สะแกพิทยาคม 8 2613
290 นางสาวอรทัย ศรีเมือง ครู สะแกพิทยาคม 8 2614
291 นางสาวอิศราพร สารปรัง ครู สะแกพิทยาคม 8 2615
292 นางสิริกาญจน์ วงศาสนธิ์ ครู สะแกพิทยาคม 8 2616
293 นางสุวรรณทนา จันทร์เพ็ญ ครู สะแกพิทยาคม 8 2617
294 นายเกียรติศักดิ์ บุตรสุด ครู สะแกพิทยาคม 8 2618
295 นายทวีศักดิ์ พรองพรหม ครู สะแกพิทยาคม 8 2619
296 นายนรินทร์ นิกรรัมย์ ครู สะแกพิทยาคม 8 2620
297 นายวิทยา พลอาษา ครู สะแกพิทยาคม 8 2621
298 นายสมชาติ บุญธรรม ครู สะแกพิทยาคม 8 2622
299 นายอดิศักดิ์ ครองสุข ครู สะแกพิทยาคม 8 2623
300 นายอุดมชัย บุญตา ครู สะแกพิทยาคม 8 2624
301 นายยงยุทธ การินทร์ ครูผู้ช่วย สะแกพิทยาคม 8 2625