ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
เรื่อง   บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน (ผู้บริหาร/ข้าราชการครู
บุตคลากรทางการศึกษาอื่น) ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒
กรอกชื่อโรงเรียน สั้นๆ แล้ว "ตกลง" 213  คน DOWNLOAD EXCEL
หน่วยที่
เลือกที่โรงเรียน
จำนวน
บุรีรัมย์พิทยาคม
513
กระสังพิทยาคม
248
นางรอง
321
ประโคนชัยพิทยาคม
400
พุทไธสง
319
ธารทองพิทยาคม
245
ละหานทรายรัชดาภิเษก
213
สตึก
301
หนองกี่พิทยาคม
209
สพม.32-ผู้บริหาร
176
สพม.32-- บุคลากรอื่น
45
2990

ที่ ชื่อ ตำแหน่ง โรงเรียน หมายเหตุ/หน่วยเลือกตั้งที่ บรรทัดที่
1 นางศิราณี แสงแดง ครู ตาจงพิทยาสรรค์ 7 451
2 นางสาวอารีย์ จรผักแว่น ครู ตาจงพิทยาสรรค์ 7 452
3 นางสำรวย บัวนาค ครู ตาจงพิทยาสรรค์ 7 453
4 นางอารีรัตน์ ปัญญาประดิษฐ์ ครู ตาจงพิทยาสรรค์ 7 454
5 นายจำลอง อบอุ่น ครู ตาจงพิทยาสรรค์ 7 455
6 นายวีระพล ลอยประโคน ครู ตาจงพิทยาสรรค์ 7 456
7 นายสหรัฐ ศิริเมฆา ครู ตาจงพิทยาสรรค์ 7 457
8 นางสาวกรรณิการ์ แก้วกองนอก ครูผู้ช่วย ตาจงพิทยาสรรค์ 7 458
9 นางสาวปทุมวดี สุขจันดี ครูผู้ช่วย ตาจงพิทยาสรรค์ 7 459
10 นางสาวปิยวรรณ รัตนะ ครูผู้ช่วย ตาจงพิทยาสรรค์ 7 460
11 นางสาวศิริรัตน์ อนันต์ ครูผู้ช่วย ตาจงพิทยาสรรค์ 7 461
12 นายคำภีร์ เครือวัลย์ ครูผู้ช่วย ตาจงพิทยาสรรค์ 7 462
13 นายอดิศักดิ์ แห่งธรรม ครูผู้ช่วย ตาจงพิทยาสรรค์ 7 463
14 นางกุลศิริ โจมพรม ครู ไทยเจริญวิทยา 7 560
15 นางนงคราญ สุทธิ ครู ไทยเจริญวิทยา 7 561
16 นางเพียงพิศ พลอาจ ครู ไทยเจริญวิทยา 7 562
17 นางศยารัตน์ แก้วมงคล ครู ไทยเจริญวิทยา 7 563
18 นางศรีสมร ล้อมกระโทก ครู ไทยเจริญวิทยา 7 564
19 นางสกุลลักษณ์ จารุตัน ครู ไทยเจริญวิทยา 7 565
20 นางสาว พิชชานันท์ สูงยิ่ง ครู ไทยเจริญวิทยา 7 566
21 นางสาวจิราวรรณ เชนไชย ครู ไทยเจริญวิทยา 7 567
22 นายจำรัส ล้อมกระโทก ครู ไทยเจริญวิทยา 7 568
23 นายชัยยา ศรีบุตร ครู ไทยเจริญวิทยา 7 569
24 นายประกรณ์ ยินดีชาติ ครู ไทยเจริญวิทยา 7 570
25 นายพงษ์พันธ์ สว่างวงษ์ ครู ไทยเจริญวิทยา 7 571
26 นายพิรมย์ พานิคม ครู ไทยเจริญวิทยา 7 572
27 นายไพฑูรย์ โจมพรม ครู ไทยเจริญวิทยา 7 573
28 นายมนูศักดิ์ คมขำ ครู ไทยเจริญวิทยา 7 574
29 ว่าที่ร.ต.ศุภกฤต สำราญวงศ์ ครู ไทยเจริญวิทยา 7 575
30 นางสาวณัฐธิดา ปรัชญาวงศ์ชัย ครูผู้ช่วย ไทยเจริญวิทยา 7 576
31 นายกิตติพัฒน์ คำหนูไทย ครูผู้ช่วย ไทยเจริญวิทยา 7 577
32 นางจิราพร รุกขสนธิ์ ครู ปะคำพิทยาคม 7 1440
33 นางสาวชญาดา ตะวันหะ ครู ปะคำพิทยาคม 7 1441
34 นางสาวธีมานันท์ ลีประโคน ครู ปะคำพิทยาคม 7 1442
35 นางสาวอังคณา พลพงษ์ ครู ปะคำพิทยาคม 7 1443
36 นางสิริกร อิ่มใจ ครู ปะคำพิทยาคม 7 1444
37 นายชัยวัฒน์ นวลตา ครู ปะคำพิทยาคม 7 1445
38 นายบุญศิลป์ แสนแก้ว ครู ปะคำพิทยาคม 7 1446
39 นายวันชัย ยามประโคน ครู ปะคำพิทยาคม 7 1447
40 นายวิทยา บุตรอินทร์ ครู ปะคำพิทยาคม 7 1448
41 นายสมศักดิ์ สวัสล้ำ ครู ปะคำพิทยาคม 7 1449
42 นายสุมิตร อันทามา ครู ปะคำพิทยาคม 7 1450
43 นางกรปภา คอนศรี ครู ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 7 2021
44 นางจิราภรณ์ ดีสวัสดิ์ ครู ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 7 2022
45 นางธิษญาภรณ์ กระจ่างยุทธ ครู ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 7 2023
46 นางบุปผา จัตุเชื้อ ครู ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 7 2024
47 นางประทานพร โสมศรีแก้ว ครู ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 7 2025
48 นางพักตรพิมาน สรสิริ ครู ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 7 2026
49 นางภัครมัย โพภักดี ครู ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 7 2027
50 นางยุพิน โคตรภูธร ครู ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 7 2028
51 นางรัตนา ชื่นหล่อสังข์ ครู ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 7 2029
52 นางลักษ์คณา ยศศิริ ครู ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 7 2030
53 นางวันทนา สงธรรม ครู ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 7 2031
54 นางศรีวรรณ บุญลา ครู ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 7 2032
55 นางสถาพร ชาญประโคน ครู ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 7 2033
56 นางสาวฐิตารีย์ ปริกุลพสิษฐ์ ครู ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 7 2034
57 นางสาวณรัณนันท์ มีสัตย์ปัญญากร ครู ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 7 2035
58 นางสาวเพ็ญพรรณ เผียดนอก ครู ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 7 2036
59 นางสาวรัชฎาพร พันธุ์วรรณ์ ครู ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 7 2037
60 นางสาวสมนึก นครวงศ์ ครู ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 7 2038
61 นางสุนันทา สนรัมย์ ครู ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 7 2039
62 นางอรทัย ยินดีชาติ ครู ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 7 2040
63 นางอุไรรัตน์ มุสินันทวัฒน์ ครู ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 7 2041
64 นายคำรณ บุตรไทย ครู ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 7 2042
65 นายจุติณัฏฐ์ ศรีปัตะเนตร ครู ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 7 2043
66 นายทวีศักดิ์ ชาญประโคน ครู ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 7 2044
67 นายนรวัฒน์ โรจน์รวีชัย ครู ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 7 2045
68 นายประชา โสภัณนา ครู ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 7 2046
69 นายปริญญา ดลเสมอ ครู ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 7 2047
70 นายพัสกร หัสดิน ครู ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 7 2048
71 นายรวิศุทธ์ ใจแก้ว ครู ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 7 2049
72 นายวิฑูรย์ หารคำตัน ครู ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 7 2050
73 นายวีระชาติ งุ้นทอง ครู ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 7 2051
74 นายศุภพงษ์ ทองใบจำรัสกุล ครู ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 7 2052
75 นายเศกสันต์ สนรัมย์ ครู ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 7 2053
76 นายสุขพงศ์ภัค น้อยจันทร์ ครู ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 7 2054
77 นายสุนทรหงษ์ วรนุช ครู ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 7 2055
78 นายสุรกานต์ เก่งนอก ครู ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 7 2056
79 นายแสนสุข แสนสีสม ครู ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 7 2057
80 นายอ๊อด โสนางรอง ครู ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 7 2058
81 นายอัครพล บุญราศรี ครู ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 7 2059
82 นายเอนก ตีเหล็ก ครู ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 7 2060
83 นางสาวทิวาพร พึ่งภักดิ์ ครูผู้ช่วย ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 7 2061
84 นางสาวนิตยา ชาคำไฮ ครูผู้ช่วย ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 7 2062
85 นายจีรวุฒิ แสนเสริม ครูผู้ช่วย ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 7 2063
86 นายดำรงศักดิ์ ศรีปัดสา ครูผู้ช่วย ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 7 2064
87 นางกอบกุญ โพธิวัฒน์ ครู ร่วมจิตต์วิทยา 7 2114
88 นางละมัย ใสโพธิ์ ครู ร่วมจิตต์วิทยา 7 2115
89 นางสาวกัลยวัญญ์ หฤทัยแจ่มจิต ครู ร่วมจิตต์วิทยา 7 2116
90 นางสาวฉัตรดาว ฉิมกูล ครู ร่วมจิตต์วิทยา 7 2117
91 นางสาวนิภาพร พนมเขต ครู ร่วมจิตต์วิทยา 7 2118
92 นางสาวโยทกา ปะสุรัมย์ ครู ร่วมจิตต์วิทยา 7 2119
93 นายประยุทธ โพธิวัฒน์ ครู ร่วมจิตต์วิทยา 7 2120
94 นายอัมพร ชมภูวงศ์ ครู ร่วมจิตต์วิทยา 7 2121
95 นายกิตติชัย ระยับศรี ครูผู้ช่วย ร่วมจิตต์วิทยา 7 2122
96 นายธรรมรัตน์ ทองเรือง ครูผู้ช่วย ร่วมจิตต์วิทยา 7 2123
97 นายมนตรี ศรีกุลนาวา ครูผู้ช่วย ร่วมจิตต์วิทยา 7 2124
98 นายวีระชัย โคตุราช ครูผู้ช่วย ร่วมจิตต์วิทยา 7 2125
99 นางกัลยาณี นามนาค ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2149
100 นางจิรกาล สุภศร ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2150
101 นางชญาภา กล้วยกลาง ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2151
102 นางชลธิชา หลาบนอก ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2152
103 นางทิพวรรณ ปานสว่าง ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2153
104 นางธัญธรณ์ วิสุทธิ์เมธากร ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2154
105 นางธีราพร เสมียนรัมย์ ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2155
106 นางนรินทร์ สุธรรม ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2156
107 นางนิตยา คนชุม ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2157
108 นางเบญจรัตน์ ใจภพ ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2158
109 นางปณรรญธร รัชนะปกิจ ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2159
110 นางปิยะนุช ยิ้มรัมย์ ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2160
111 นางพนาวัน แดงชาติ ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2161
112 นางเพ็ญศรี จันทร์อยู่จริง ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2162
113 นางรัชนี วรศิริ ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2163
114 นางรัมภา สุดาจันทร์ ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2164
115 นางรัสรินทร์ แพร่งสุวรรณ์ ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2165
116 นางเรณู วงค์ปินตา ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2166
117 นางวงจันทร์ เพ็ชรรัตน์ ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2167
118 นางวัชรีวรรณ นาราชจรูญทรัพย์ ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2168
119 นางวิจิตรา ติ่งนางรอง ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2169
120 นางส่องศรี เหล็กสี ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2170
121 นางสาวกนกพร เทพธี ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2171
122 นางสาวกฤษณา ไสยาศรี ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2172
123 นางสาวกาญจนา จ่าแสนชื่น ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2173
124 นางสาวกาญจนา ธรรมมีภักดิ์ ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2174
125 นางสาวโกสุม ประสงค์ทรัพย์ ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2175
126 นางสาวชุติมา บำเพ็ญกุล ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2176
127 นางสาวณปภัช บุญสมศรี ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2177
128 นางสาวณัฐกมล โพธิ์ใส ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2178
129 นางสาวทักษิณา จัตุกูล ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2179
130 นางสาวนันท์นภัส ปุยะติ ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2180
131 นางสาวนิตยา สาละ ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2181
132 นางสาวบุญเรือง อัมพาพัฒนะนันท์ ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2182
133 นางสาวบุษกร ประไพตระกูล ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2183
134 นางสาวปฤษณา สาลี ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2184
135 นางสาวพรเพ็ญ มาศวรรณา ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2185
136 นางสาวพีรนุช มัฐผา ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2186
137 นางสาวไพวรรณ ศักดิ์สุระ ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2187
138 นางสาววิลาวัลย์ โรจน์สุกิจ ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2188
139 นางสาวศศิปารย์ณิชา ปุมสันเทียะ ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2189
140 นางสาวสมกรณ์ จันทร์งาม ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2190
141 นางสาวสุกัญญา หารโกทา ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2191
142 นางสาวสุธภา กลมนุกูล ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2192
143 นางสาวสุภาพร พวงประโคน ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2193
144 นางสาวอุษณี แก้ววงษ์ ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2194
145 นางสุภาภรณ์ อภัยจิตร ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2195
146 นางสุวรรณาพร บาลโสง ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2196
147 นางอมลวรรณ สังข์ขาว ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2197
148 นางอรทัย โรจน์สุกิจ ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2198
149 นางอารีทิพย์ บุญศักดาพร ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2199
150 นายก้องเกียรติชัย ทบวงศรี ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2200
151 นายเฉลิมพล คนชุม ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2201
152 นายเชาวิวัฒน์ มหาโยชน์ธนิศร ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2202
153 นายเดชา กัญญาโภค ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2203
154 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์ ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2204
155 นายทวีศักดิ์ แพงเจริญ ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2205
156 นายธงชัย ดียิ่ง ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2206
157 นายนคร สะเทินรัมย์ ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2207
158 นายบรรจง ประสงค์ทรัพย์ ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2208
159 นายบรรลุ ลาหนองแคน ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2209
160 นายบัญชา พรหมโสฬส ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2210
161 นายบุญมา สุภศร ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2211
162 นายบุญลือ จันทร์อยู่จริง ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2212
163 นายปรีชา พันธุ์วรรณ์ ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2213
164 นายพยัคฆพล พลอาจ ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2214
165 นายพิบูลย์ ถานสีมี ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2215
166 นายพิสิทธิ์ น้อยพลี ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2216
167 นายภาณุพงษ์ พรมศร ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2217
168 นายมานพ ทองคำ ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2218
169 นายยุทธการ เหมกูล ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2219
170 นายยุทธนา วรรณกิจ ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2220
171 นายวสวัตติ์ รัตนะสานนท์สกุล ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2221
172 นายวิโรจน์ นามนาค ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2222
173 นายวีรพันธ์ เสาเคหา ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2223
174 นายวีระพันธุ์ บุญศักดาพร ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2224
175 นายศักดิ์ศรี ดวงมาเกิด ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2225
176 นายสมพร ราชรักษ์ ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2226
177 นายสุเทพ สหวัฒนชาติ ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2227
178 นายสุธรรม จีนแส ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2228
179 นายสุพจน์ วิชัด ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2229
180 นายสุรเชษฐ์ เสมียนรัมย์ ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2230
181 นายสุรพล วรศิริ ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2231
182 นายอภิเดช ผาสุข ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2232
183 นายอำนาจ ตอบกุลกิติกร ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2233
184 นายอำนาจ ศิลปักษา ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2234
185 นายเอกชัย เมฆมนต์ ครู ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2235
186 นางนงลักษณ์ ขันธะรี ครูผู้ช่วย ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2236
187 นางสาวชญาดา บุตรสืบสาย ครูผู้ช่วย ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2237
188 นางสาวณัฐวลัญช์ ลายสุขัง ครูผู้ช่วย ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2238
189 นางสาวนันทิวา สวินชัย ครูผู้ช่วย ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2239
190 นางสาววิรัตน์ สวายพล ครูผู้ช่วย ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2240
191 นางสาวศลิษา เวชกามา ครูผู้ช่วย ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2241
192 นายกุศล จันทร์วัน ครูผู้ช่วย ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2242
193 นายจำรูญ สมจิต ครูผู้ช่วย ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2243
194 นายป้องยศ สุนทรารักษ์ ครูผู้ช่วย ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2244
195 นายสมเกียรติ ตีบจันทร์ ครูผู้ช่วย ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2245
196 นายสามารถ เกียรตินำโชค ครูผู้ช่วย ละหานทรายรัชดาภิเษก 7 2246
197 นางดวงพร ปิ่นแก้ว ครู ละหานทรายวิทยา 7 2251
198 นางนาวี คูเมือง ครู ละหานทรายวิทยา 7 2252
199 นางวริษฐา ซุยพวง ครู ละหานทรายวิทยา 7 2253
200 นางสาวดรุณี หาญกระโทก ครู ละหานทรายวิทยา 7 2254
201 นางสาวบำเพ็ญ สุขสำราญ ครู ละหานทรายวิทยา 7 2255
202 นางสุทธิรัตน์ ศรีวงษ์ ครู ละหานทรายวิทยา 7 2256
203 นายกฤตบุญ บูรณ์เจริญ ครู ละหานทรายวิทยา 7 2257
204 นายไกรศักดิ์ โชคสุขเพิ่มทวี ครู ละหานทรายวิทยา 7 2258
205 นายเด่น ศรีสุข ครู ละหานทรายวิทยา 7 2259
206 นายนิกร คำวงษา ครู ละหานทรายวิทยา 7 2260
207 นายนิธิศ สุริทะรา ครู ละหานทรายวิทยา 7 2261
208 นายประยูร บัวนาค ครู ละหานทรายวิทยา 7 2262
209 นายวัฒนชัย โพธิ์ทับไทย ครู ละหานทรายวิทยา 7 2263
210 นางศุภาพักตร์ งามดี ครูผู้ช่วย ละหานทรายวิทยา 7 2264
211 นายเทพรัตน์ ศรีคราม ครูผู้ช่วย ละหานทรายวิทยา 7 2265
212 นายวรรณะ ศาลางาม ครูผู้ช่วย ละหานทรายวิทยา 7 2266
213 นายสราวุธ ละมุล ครูผู้ช่วย ละหานทรายวิทยา 7 2267