ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
เรื่อง   บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน (ผู้บริหาร/ข้าราชการครู
บุตคลากรทางการศึกษาอื่น) ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒
กรอกชื่อโรงเรียน สั้นๆ แล้ว "ตกลง" 245  คน DOWNLOAD EXCEL
หน่วยที่
เลือกที่โรงเรียน
จำนวน
บุรีรัมย์พิทยาคม
513
กระสังพิทยาคม
248
นางรอง
321
ประโคนชัยพิทยาคม
400
พุทไธสง
319
ธารทองพิทยาคม
245
ละหานทรายรัชดาภิเษก
213
สตึก
301
หนองกี่พิทยาคม
209
สพม.32-ผู้บริหาร
176
สพม.32-- บุคลากรอื่น
45
2990

ที่ ชื่อ ตำแหน่ง โรงเรียน หมายเหตุ/หน่วยเลือกตั้งที่ บรรทัดที่
1 นางจริยา สารสัสดีกุล ครู จตุราษฏร์พิทยาคม 6 303
2 นางจินตนา วิริยโพธิผล ครู จตุราษฏร์พิทยาคม 6 304
3 นางปณาลี คำมณี ครู จตุราษฏร์พิทยาคม 6 305
4 นางประนอม ตุพิมาย ครู จตุราษฏร์พิทยาคม 6 306
5 นางมณีรัตน์ แสงปัก ครู จตุราษฏร์พิทยาคม 6 307
6 นางรัชดาภรณ์ ทำสวน ครู จตุราษฏร์พิทยาคม 6 308
7 นางวรนุช ณรงค์ชีวพัฒน์ ครู จตุราษฏร์พิทยาคม 6 309
8 นางโศภิส แปลนดี ครู จตุราษฏร์พิทยาคม 6 310
9 นางสาวกาญจนา เจิมทองหลาง ครู จตุราษฏร์พิทยาคม 6 311
10 นางสาวอำนวย คำสงคราม ครู จตุราษฏร์พิทยาคม 6 312
11 นางสุกัญญา โฉดโคกสูง ครู จตุราษฏร์พิทยาคม 6 313
12 นางอำพร สุเรรัมย์ ครู จตุราษฏร์พิทยาคม 6 314
13 นายฉันทเชษฐ์ ฤทธิ์กมลศิลป์ ครู จตุราษฏร์พิทยาคม 6 315
14 นายดนัย ศิริประภา ครู จตุราษฏร์พิทยาคม 6 316
15 นายธวัช เรืองประโคน ครู จตุราษฏร์พิทยาคม 6 317
16 นายวิชัย กีรติมหาตม์ ครู จตุราษฏร์พิทยาคม 6 318
17 นายอาคม ประหยัด ครู จตุราษฏร์พิทยาคม 6 319
18 นายอุทิศ ตุพิมาย ครู จตุราษฏร์พิทยาคม 6 320
19 นางเขมสรณ์ ดวงมาลี ครู ชำนิพิทยาคม 6 377
20 นางชนินทร์พร พัฒนะธีรนันท์ ครู ชำนิพิทยาคม 6 378
21 นางฐิติรัตน์ เครือผักหวาน ครู ชำนิพิทยาคม 6 379
22 นางพิราภรณ์ บุญเกิด ครู ชำนิพิทยาคม 6 380
23 นางสาวกัญญาพร แก้วรักษา ครู ชำนิพิทยาคม 6 381
24 นางสาวผกาพันธุ์ บุญเอื้อ ครู ชำนิพิทยาคม 6 382
25 นางสาวพัชมณ สระแก้ว ครู ชำนิพิทยาคม 6 383
26 นางสาวพิณภรณ์ เสาพาน ครู ชำนิพิทยาคม 6 384
27 นางสาวศิริพร พวงประเสริฐกุล ครู ชำนิพิทยาคม 6 385
28 นางสาวอัจฉราวรรณ์ บุษบงค์ ครู ชำนิพิทยาคม 6 386
29 นายกานต์ แสงศิริ ครู ชำนิพิทยาคม 6 387
30 นายธนภัทร คงสืบชาติ ครู ชำนิพิทยาคม 6 388
31 นายประชา ไกรสร ครู ชำนิพิทยาคม 6 389
32 นายพรรษิษฐ์ วงศ์ทองเจริญ ครู ชำนิพิทยาคม 6 390
33 นายสุรศักดิ์ วิทย์ศลาพงษ์ ครู ชำนิพิทยาคม 6 391
34 นางจินดา ธรรมธุระ ครู ตลาดโพธิ์พิทยาคม 6 425
35 นางณปภา ศรีสกุล ครู ตลาดโพธิ์พิทยาคม 6 426
36 นางพิมพกานต์ กิตตินพเกล้า ครู ตลาดโพธิ์พิทยาคม 6 427
37 นางละเอียด เสน่ห์รัมย์ ครู ตลาดโพธิ์พิทยาคม 6 428
38 นางศุภพร กมลรัมย์ ครู ตลาดโพธิ์พิทยาคม 6 429
39 นางสวรรณ์ ธรรมธุระ ครู ตลาดโพธิ์พิทยาคม 6 430
40 นางสาธิยา แสงดี ครู ตลาดโพธิ์พิทยาคม 6 431
41 นางสาวกิ่งดาว สนิทรัมย์ ครู ตลาดโพธิ์พิทยาคม 6 432
42 นางสาวจิตสุภา ที่รัก ครู ตลาดโพธิ์พิทยาคม 6 433
43 นางสาวธัญลักษณ์ วิรุณพันธ์ ครู ตลาดโพธิ์พิทยาคม 6 434
44 นางสาวนภาพร สำเริงรัมย์ ครู ตลาดโพธิ์พิทยาคม 6 435
45 นางสาวยุพา เพียงไธสง ครู ตลาดโพธิ์พิทยาคม 6 436
46 นางสาวอนันทิกา ธรรมาวิรุฬห์ ครู ตลาดโพธิ์พิทยาคม 6 437
47 นางสาวอำนวยกิจ อุตสาห์รัมย์ ครู ตลาดโพธิ์พิทยาคม 6 438
48 นางอรุณรัตน์ แสนเกษม ครู ตลาดโพธิ์พิทยาคม 6 439
49 นายจิระศักดิ์ กิตตินพเกล้า ครู ตลาดโพธิ์พิทยาคม 6 440
50 นายนัฎดนัย ปานาลาด ครู ตลาดโพธิ์พิทยาคม 6 441
51 นายนิรุตต์ สุขพนัส ครู ตลาดโพธิ์พิทยาคม 6 442
52 นายประจักษ์ จันทร์นวล ครู ตลาดโพธิ์พิทยาคม 6 443
53 นายไพศาล แสนเกษม ครู ตลาดโพธิ์พิทยาคม 6 444
54 นายภานุพงศ์ สิรินันท์ธนกุล ครู ตลาดโพธิ์พิทยาคม 6 445
55 นายวุฒิพงศ์ สนธิมาศโกมล ครู ตลาดโพธิ์พิทยาคม 6 446
56 นายสัตตรัตน์ ศรีกาสี ครู ตลาดโพธิ์พิทยาคม 6 447
57 นางสาวเพ็ญพิชญา ติชะรา ครูผู้ช่วย ตลาดโพธิ์พิทยาคม 6 448
58 นางกาญจน์สุดา ดลประสิทธิ์ ครู ทะเมนชัยพิทยาคม 6 528
59 นางทรรศนีย์ ทันอินทรอาจ ครู ทะเมนชัยพิทยาคม 6 529
60 นางนันทนา สืบเพ็ง ครู ทะเมนชัยพิทยาคม 6 530
61 นางปารณีย์ โกศัลวัฒน์ ครู ทะเมนชัยพิทยาคม 6 531
62 นางสมลักษณ์ ชำนาญศรี ครู ทะเมนชัยพิทยาคม 6 532
63 นางสาวฐาปณี พัฒนสาร ครู ทะเมนชัยพิทยาคม 6 533
64 นางสาวผกามาศ โมรารัมย์ ครู ทะเมนชัยพิทยาคม 6 534
65 นางอรอนงค์ เขื่อนมั่น ครู ทะเมนชัยพิทยาคม 6 535
66 นายฉลอง สิงห์แก้ว ครู ทะเมนชัยพิทยาคม 6 536
67 นายชนานภ พลวิวัฒน์ ครู ทะเมนชัยพิทยาคม 6 537
68 นายอุเทน แกล้วกล้า ครู ทะเมนชัยพิทยาคม 6 538
69 นางสาวจิตรฤทัย สีลวัน ครูผู้ช่วย ทะเมนชัยพิทยาคม 6 539
70 นางขวัญนภา นามแก้ว ครู ธารทองพิทยาคม 6 580
71 นางจรัลรัตน์ เชื้อกิตติศักดิ์ ครู ธารทองพิทยาคม 6 581
72 นางจารุณี แสงเบญจา ครู ธารทองพิทยาคม 6 582
73 นางจุฬาภรณ์ ฉิมกูล ครู ธารทองพิทยาคม 6 583
74 นางญาดา มะธิปิไขย ครู ธารทองพิทยาคม 6 584
75 นางณัฏยา ปะกายะ ครู ธารทองพิทยาคม 6 585
76 นางทัชชา นามพิชญ์ ครู ธารทองพิทยาคม 6 586
77 นางธัญญลักษณ์ วิเชียรสินธุ์ ครู ธารทองพิทยาคม 6 587
78 นางนงนุช สำเร็จสุข ครู ธารทองพิทยาคม 6 588
79 นางนลินี สนรัมย์ ครู ธารทองพิทยาคม 6 589
80 นางนุชรี นามราช ครู ธารทองพิทยาคม 6 590
81 นางปุณณภา แพงศรี ครู ธารทองพิทยาคม 6 591
82 นางพิมล มีอ่อง ครู ธารทองพิทยาคม 6 592
83 นางรัชกร ประสีระเตสัง ครู ธารทองพิทยาคม 6 593
84 นางวนิดา จานิกร ครู ธารทองพิทยาคม 6 594
85 นางวรรณกรณ์ จงสง่ากลาง ครู ธารทองพิทยาคม 6 595
86 นางวันเพ็ญ ศิริธนศาสตร์ ครู ธารทองพิทยาคม 6 596
87 นางวาสนา ขันธวุฒิกุล ครู ธารทองพิทยาคม 6 597
88 นางวิลาวรรณ รัตนกุลจีระชัย ครู ธารทองพิทยาคม 6 598
89 นางศตนันต์ ภิญโย ครู ธารทองพิทยาคม 6 599
90 นางสมหมาย จันศรี ครู ธารทองพิทยาคม 6 600
91 นางสาวกนกวรรณ ประกอบศรี ครู ธารทองพิทยาคม 6 601
92 นางสาวกษมาพร สายเพ็ชร ครู ธารทองพิทยาคม 6 602
93 นางสาวขวัญใจ ชูสุน ครู ธารทองพิทยาคม 6 603
94 นางสาวณัฐพร เกษศรีรัตน์ ครู ธารทองพิทยาคม 6 604
95 นางสาวนวลนภา คงสุข ครู ธารทองพิทยาคม 6 605
96 นางสาวบุญชาติ พิมพ์ละมาศ ครู ธารทองพิทยาคม 6 606
97 นางสาวภรณี กองศรี ครู ธารทองพิทยาคม 6 607
98 นางสาวยุพินธ์ สุรินทร ครู ธารทองพิทยาคม 6 608
99 นางสาวลำไย ปิตายัง ครู ธารทองพิทยาคม 6 609
100 นางสาววไลพร สุขชิต ครู ธารทองพิทยาคม 6 610
101 นางสาวสริตา บุญชาติ ครู ธารทองพิทยาคม 6 611
102 นางสาวสุภาวดี ทองมาก ครู ธารทองพิทยาคม 6 612
103 นางสาวอมรรัตน์ อุทิศสุนทร ครู ธารทองพิทยาคม 6 613
104 นางสุทานี อภัยเดช ครู ธารทองพิทยาคม 6 614
105 นางสุมาลี มีชั้นช่วง ครู ธารทองพิทยาคม 6 615
106 นางสุริตา แก้วแสน ครู ธารทองพิทยาคม 6 616
107 นางแสงจันทร์ สรารัมย์ ครู ธารทองพิทยาคม 6 617
108 นายไกรฤกษ์ พลพา ครู ธารทองพิทยาคม 6 618
109 นายจักรพงษ์ กุ้งมะเริง ครู ธารทองพิทยาคม 6 619
110 นายเจษฎา โสเก ครู ธารทองพิทยาคม 6 620
111 นายชาครินทร์ ทรงอาจ ครู ธารทองพิทยาคม 6 621
112 นายชาญสิทธิ์ คูณทวีพัฒน์ ครู ธารทองพิทยาคม 6 622
113 นายชาตรี รู้ประเสริฐ ครู ธารทองพิทยาคม 6 623
114 นายดำเกิง สังฆะวรรณา ครู ธารทองพิทยาคม 6 624
115 นายทวิศาสตร์ ยิ่งนอก ครู ธารทองพิทยาคม 6 625
116 นายธนภัทร ปีนะภา ครู ธารทองพิทยาคม 6 626
117 นายประเสริฐ ฉิมกูล ครู ธารทองพิทยาคม 6 627
118 นายมงคลชัย สารัมย์ ครู ธารทองพิทยาคม 6 628
119 นายเรืองเดช สังข์รัมย์ ครู ธารทองพิทยาคม 6 629
120 นายวรรณะ สุขจร ครู ธารทองพิทยาคม 6 630
121 นายวิชัย ชัยอภิสิทธิ์ ครู ธารทองพิทยาคม 6 631
122 นายวุฒิชาติ ตุพิมาย ครู ธารทองพิทยาคม 6 632
123 นายสมเดช ดวงจำปา ครู ธารทองพิทยาคม 6 633
124 นายสราวุฒิ ฉิมมาอุต ครู ธารทองพิทยาคม 6 634
125 นายสัทธา มีอ่อง ครู ธารทองพิทยาคม 6 635
126 นายอนุชา ไชยจะแสนสุข ครู ธารทองพิทยาคม 6 636
127 พลฯ สมัครประทวน จันนีย์ ครู ธารทองพิทยาคม 6 637
128 นางสาวไกรวรรณ โพธิ์สอน ครูผู้ช่วย ธารทองพิทยาคม 6 638
129 นางชลธิชา พิลึกนา ครู เมืองแฝกพิทยาคม 6 1989
130 นางดวงเดือน เขื่อนคำ ครู เมืองแฝกพิทยาคม 6 1990
131 นางทรรศนีย์ พลพวก ครู เมืองแฝกพิทยาคม 6 1991
132 นางสาวชุติมา มณีนิล ครู เมืองแฝกพิทยาคม 6 1992
133 นางสาวนฤมล ทีเขียว ครู เมืองแฝกพิทยาคม 6 1993
134 นางสาวอรอุรา บัวชัย ครู เมืองแฝกพิทยาคม 6 1994
135 นายชุมพล ศุภเลิศ ครู เมืองแฝกพิทยาคม 6 1995
136 นายธวัลรัตน์ กิรติเส็งนาวงศ์ ครู เมืองแฝกพิทยาคม 6 1996
137 นายมนตรี รักพร้า ครู เมืองแฝกพิทยาคม 6 1997
138 นายมาโนช วัฒนะ ครู เมืองแฝกพิทยาคม 6 1998
139 นายวัลลภ สนธิสระคู ครู เมืองแฝกพิทยาคม 6 1999
140 นางกัลยา พวงยอด ครู ลำปลายมาศ 6 2291
141 นางกาญลดา แก้วชนะ ครู ลำปลายมาศ 6 2292
142 นางกานดา วิทยรัตน์ ครู ลำปลายมาศ 6 2293
143 นางเกษรา สุชิรัมย์ ครู ลำปลายมาศ 6 2294
144 นางขนิษฐา สกุลไพศาล ครู ลำปลายมาศ 6 2295
145 นางจิณณ์กมล เจนสุวรรณ์ ครู ลำปลายมาศ 6 2296
146 นางดรุณี วัฒนะ ครู ลำปลายมาศ 6 2297
147 นางดรุณี ศรีวราลักษณ์ ครู ลำปลายมาศ 6 2298
148 นางดุษฎี หมั่นอุตสาห์ ครู ลำปลายมาศ 6 2299
149 นางทิพรดา สิงห์แก้ว ครู ลำปลายมาศ 6 2300
150 นางนภัสรพี เสนาะกลาง ครู ลำปลายมาศ 6 2301
151 นางนฤมล เหล็กดี ครู ลำปลายมาศ 6 2302
152 นางนวลนิต ทิศารัมย์ ครู ลำปลายมาศ 6 2303
153 นางเนาวรัตน์ เพียงไธสง ครู ลำปลายมาศ 6 2304
154 นางปนัดดา เจริญชันษา ครู ลำปลายมาศ 6 2305
155 นางปราณี ศรีเพชร ครู ลำปลายมาศ 6 2306
156 นางพัฒนา ยิ่งนอก ครู ลำปลายมาศ 6 2307
157 นางภิสยา มาประจง ครู ลำปลายมาศ 6 2308
158 นางมณี ธิติอุดมสิทธิ์ ครู ลำปลายมาศ 6 2309
159 นางมานิตรา อยู่พงษ์ทอง ครู ลำปลายมาศ 6 2310
160 นางมาลินี สิงห์ทองทราย ครู ลำปลายมาศ 6 2311
161 นางรัชนี แยเกอร์ ครู ลำปลายมาศ 6 2312
162 นางรัตนาวดี ประเสริฐโส ครู ลำปลายมาศ 6 2313
163 นางรัติกาล อภิรักษ์ ครู ลำปลายมาศ 6 2314
164 นางลำยอง กระบัตรทอง ครู ลำปลายมาศ 6 2315
165 นางลำใย คะเลารัมย์ ครู ลำปลายมาศ 6 2316
166 นางวงศ์จันทร์ อนุรักษากรกุล ครู ลำปลายมาศ 6 2317
167 นางวัลยา สิริพงศ์พิศุทธิ์ ครู ลำปลายมาศ 6 2318
168 นางวาสนา วัชรวิชานันท์ ครู ลำปลายมาศ 6 2319
169 นางศันสนีย์ สำรวมรัมย์ ครู ลำปลายมาศ 6 2320
170 นางศิริณัฐ ปัญญารัมย์ ครู ลำปลายมาศ 6 2321
171 นางศุภวรรณ วงษ์ถม ครู ลำปลายมาศ 6 2322
172 นางโศภิษฐประภา พงษ์ศิริ ครู ลำปลายมาศ 6 2323
173 นางสาวกมลลักษณ์ จำปาศรี ครู ลำปลายมาศ 6 2324
174 นางสาวกุลรัตน์ ชัยเฉลียว ครู ลำปลายมาศ 6 2325
175 นางสาวขจิตารัตน์ แสนรัมย์ ครู ลำปลายมาศ 6 2326
176 นางสาวจิอาภา ทิพเหลือง ครู ลำปลายมาศ 6 2327
177 นางสาวดวงใจ โพธกัง ครู ลำปลายมาศ 6 2328
178 นางสาวดวงใจ อินทร์ศรีเมือง ครู ลำปลายมาศ 6 2329
179 นางสาวดุษณีย์ ชะลุนรัมย์ ครู ลำปลายมาศ 6 2330
180 นางสาวปณิชา เพ็ชรน้อย ครู ลำปลายมาศ 6 2331
181 นางสาวพัชรา ทองศรี ครู ลำปลายมาศ 6 2332
182 นางสาวมยุรี ทองดี ครู ลำปลายมาศ 6 2333
183 นางสาวเมณิศา ประนามะกา ครู ลำปลายมาศ 6 2334
184 นางสาวลัคณา ทองศรี ครู ลำปลายมาศ 6 2335
185 นางสาวสรินทร์ยา พิมพ์วัน ครู ลำปลายมาศ 6 2336
186 นางสาวสุดาดวง สดใส ครู ลำปลายมาศ 6 2337
187 นางสาวสุพิชฌาย์ ศรีโคตร ครู ลำปลายมาศ 6 2338
188 นางสาวสุพิศ ริสา ครู ลำปลายมาศ 6 2339
189 นางสาวโสภิตา สาลี ครู ลำปลายมาศ 6 2340
190 นางสาวอัษฎาพร โพธิ์วิเศษ ครู ลำปลายมาศ 6 2341
191 นางสำอางศรี ทวีฤทธิ์ ครู ลำปลายมาศ 6 2342
192 นางสุคนธา ปุยะติ ครู ลำปลายมาศ 6 2343
193 นางสุชาดา ชะใบรัมย์ ครู ลำปลายมาศ 6 2344
194 นางสุดารัตน์ คัมภีราวัฒน์ ครู ลำปลายมาศ 6 2345
195 นางสุพาพร วัฒนศรี ครู ลำปลายมาศ 6 2346
196 นางสุภัคสิณี จันทะสิน ครู ลำปลายมาศ 6 2347
197 นางสุวรรณี ดวงจำปา ครู ลำปลายมาศ 6 2348
198 นางสุวัจนา แพร่งสุวรรณ ครู ลำปลายมาศ 6 2349
199 นางสุวันลา ม่วงรัตน์ ครู ลำปลายมาศ 6 2350
200 นางอรุณทิพย์ ทองศรี ครู ลำปลายมาศ 6 2351
201 นางอำนวย สารสัสดีกุล ครู ลำปลายมาศ 6 2352
202 นางอุไรรัตน์ พงษ์นาคินทร์ ครู ลำปลายมาศ 6 2353
203 นายกิตติพงษ์ เขตอำนวย ครู ลำปลายมาศ 6 2354
204 นายกิตติศักดิ์ แพร่งสุวรรณ ครู ลำปลายมาศ 6 2355
205 นายเกษม ศรีวราลักษณ์ ครู ลำปลายมาศ 6 2356
206 นายขรรค์ชัย พันธุยา ครู ลำปลายมาศ 6 2357
207 นายขวัญชัย จิตสำรวย ครู ลำปลายมาศ 6 2358
208 นายขวัญชัย สิงห์โท ครู ลำปลายมาศ 6 2359
209 นายเจริญ ทิศารัมย์ ครู ลำปลายมาศ 6 2360
210 นายเจษฎา อยากดี ครู ลำปลายมาศ 6 2361
211 นายชวน พงษ์สิงห์จันทร์ ครู ลำปลายมาศ 6 2362
212 นายชัชวาลย์ อะช่วยรัมย์ ครู ลำปลายมาศ 6 2363
213 นายชูชาติ ชุดพิมาย ครู ลำปลายมาศ 6 2364
214 นายณรงค์ เพียงไธสง ครู ลำปลายมาศ 6 2365
215 นายถาวร ทับทิมงาม ครู ลำปลายมาศ 6 2366
216 นายธนาเมศ เชิญรัมย์ ครู ลำปลายมาศ 6 2367
217 นายนพชัย วุฑฒยากร ครู ลำปลายมาศ 6 2368
218 นายนิวัฒน์ เพ็งเภา ครู ลำปลายมาศ 6 2369
219 นายบัญชา เชียรรัมย์ ครู ลำปลายมาศ 6 2370
220 นายประภาส พงษ์นาคินทร์ ครู ลำปลายมาศ 6 2371
221 นายประวิทย์ ปานทอง ครู ลำปลายมาศ 6 2372
222 นายปัญญา ติวงษา ครู ลำปลายมาศ 6 2373
223 นายพนม วงษ์ถม ครู ลำปลายมาศ 6 2374
224 นายพรพรต เจนสุวรรณ์ ครู ลำปลายมาศ 6 2375
225 นายพินิจ อุไรรักษ์ ครู ลำปลายมาศ 6 2376
226 นายพินิตย์ เหล็กดี ครู ลำปลายมาศ 6 2377
227 นายมงคล ม่วงรัตน์ ครู ลำปลายมาศ 6 2378
228 นายมิตร โรปริรัมย์ ครู ลำปลายมาศ 6 2379
229 นายยรรยงค์ กะซิรัมย์ ครู ลำปลายมาศ 6 2380
230 นายรัฐภูมิ ภูมิทัศน์ ครู ลำปลายมาศ 6 2381
231 นายวันนา นาราช ครู ลำปลายมาศ 6 2382
232 นายสมคิด ใยไธสง ครู ลำปลายมาศ 6 2383
233 นายสมชาย สกุลไพศาล ครู ลำปลายมาศ 6 2384
234 นายสมบัติ ศรีผดุง ครู ลำปลายมาศ 6 2385
235 นายสมาน สอนสะอาด ครู ลำปลายมาศ 6 2386
236 นายสิทธาปกรณ์ ศรีโสภา ครู ลำปลายมาศ 6 2387
237 นายสิน ตาน้อย ครู ลำปลายมาศ 6 2388
238 นายสุรเดช ปุยะติ ครู ลำปลายมาศ 6 2389
239 นายสุระพล สิงห์ทองทราย ครู ลำปลายมาศ 6 2390
240 นายเสนาะ บรรหาร ครู ลำปลายมาศ 6 2391
241 นายอดินันท์ สิงห์โพนทัน ครู ลำปลายมาศ 6 2392
242 นางสโรชา คารมย์กลาง ครูผู้ช่วย ลำปลายมาศ 6 2393
243 นายกฤติชัย ไกรสร ครูผู้ช่วย ลำปลายมาศ 6 2394
244 นายมณเฑียร วุฑฒยาการ ครูผู้ช่วย ลำปลายมาศ 6 2395
245 นายวิทวัส โชรัมย์ ครูผู้ช่วย ลำปลายมาศ 6 2396