ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
เรื่อง   บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน (ผู้บริหาร/ข้าราชการครู
บุตคลากรทางการศึกษาอื่น) ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒
กรอกชื่อโรงเรียน สั้นๆ แล้ว "ตกลง" 319  คน DOWNLOAD EXCEL
หน่วยที่
เลือกที่โรงเรียน
จำนวน
บุรีรัมย์พิทยาคม
513
กระสังพิทยาคม
248
นางรอง
321
ประโคนชัยพิทยาคม
400
พุทไธสง
319
ธารทองพิทยาคม
245
ละหานทรายรัชดาภิเษก
213
สตึก
301
หนองกี่พิทยาคม
209
สพม.32-ผู้บริหาร
176
สพม.32-- บุคลากรอื่น
45
2990

ที่ ชื่อ ตำแหน่ง โรงเรียน หมายเหตุ/หน่วยเลือกตั้งที่ บรรทัดที่
1 นางกัลยนุช คุณนาเมือง ครู กู่สวนแตงพิทยาคม 5 160
2 นางชุมสิริ ตากกระโทก ครู กู่สวนแตงพิทยาคม 5 161
3 นางดวงใจ ฉาบไธสง ครู กู่สวนแตงพิทยาคม 5 162
4 นางดาวรุ่ง สุระศรี ครู กู่สวนแตงพิทยาคม 5 163
5 นางธนูรัตน์ พิมพ์บุญญามาศ ครู กู่สวนแตงพิทยาคม 5 164
6 นางน้ำค้าง รัตนพันธ์ ครู กู่สวนแตงพิทยาคม 5 165
7 นางนิตยา เดชวิริยะรัตน์ ครู กู่สวนแตงพิทยาคม 5 166
8 นางนิตยา หล้าคำคง ครู กู่สวนแตงพิทยาคม 5 167
9 นางบัวแก้ว มงคลมะไฟ ครู กู่สวนแตงพิทยาคม 5 168
10 นางบุบผา นาคสมบูรณ์ ครู กู่สวนแตงพิทยาคม 5 169
11 นางประภัสสร ผาสุข ครู กู่สวนแตงพิทยาคม 5 170
12 นางปัณทิตา ริ้งไธสง ครู กู่สวนแตงพิทยาคม 5 171
13 นางพนิตตา พิมาย ครู กู่สวนแตงพิทยาคม 5 172
14 นางยุพาพร เทวรัตน์ ครู กู่สวนแตงพิทยาคม 5 173
15 นางลัดดา เสาไธสง ครู กู่สวนแตงพิทยาคม 5 174
16 นางสาวจงกรณ์ ชมภูวงศ์ ครู กู่สวนแตงพิทยาคม 5 175
17 นางสาวเดือนเพ็ญ มิลินทะ ครู กู่สวนแตงพิทยาคม 5 176
18 นางสาวนงค์เยาว์ นามไธสง ครู กู่สวนแตงพิทยาคม 5 177
19 นางสาวประภาศรี สิ่วไธสง ครู กู่สวนแตงพิทยาคม 5 178
20 นางสาวพีระพร พลอยจะบก ครู กู่สวนแตงพิทยาคม 5 179
21 นางสาวสุพรรณิการ์ ศรีทา ครู กู่สวนแตงพิทยาคม 5 180
22 นางสาวสุภาวรรณ คำพิลา ครู กู่สวนแตงพิทยาคม 5 181
23 นางสาวอัจฉรารัตน์ แสนเจ๊ก ครู กู่สวนแตงพิทยาคม 5 182
24 นางสิริสุดา จักรไชย ครู กู่สวนแตงพิทยาคม 5 183
25 นางสุดารัตน์ หลงพิมาย ครู กู่สวนแตงพิทยาคม 5 184
26 นางอรพิชชา ต้ายไธสง ครู กู่สวนแตงพิทยาคม 5 185
27 นายกฤษฎา พิทักษา ครู กู่สวนแตงพิทยาคม 5 186
28 นายเกียรติศักดิ์ สมานมิตร ครู กู่สวนแตงพิทยาคม 5 187
29 นายฉลอง พรมหญ้าคา ครู กู่สวนแตงพิทยาคม 5 188
30 นายชัยวัฒน์ พลธรรม ครู กู่สวนแตงพิทยาคม 5 189
31 นายชาญยุทธ เทวรัตน์ ครู กู่สวนแตงพิทยาคม 5 190
32 นายณรงค์ ไชยภูมิ ครู กู่สวนแตงพิทยาคม 5 191
33 นายธนวัฒน์ บุญที ครู กู่สวนแตงพิทยาคม 5 192
34 นายนุกูล พัดไธสง ครู กู่สวนแตงพิทยาคม 5 193
35 นายวงค์วิสันต์ ดุระนิกร ครู กู่สวนแตงพิทยาคม 5 194
36 นายวีรพงษ์ จันทีนอก ครู กู่สวนแตงพิทยาคม 5 195
37 นายสมศักดิ์ ศรีพฤกษ์ ครู กู่สวนแตงพิทยาคม 5 196
38 นายสุรศักดิ์ พวงไธสง ครู กู่สวนแตงพิทยาคม 5 197
39 นายอนุชิต แก้วคูนอก ครู กู่สวนแตงพิทยาคม 5 198
40 นางสาวกาญจนา นาคไธสง ครูผู้ช่วย กู่สวนแตงพิทยาคม 5 199
41 นางสาวกีรติกร หนูตอ ครูผู้ช่วย กู่สวนแตงพิทยาคม 5 200
42 นางสาวธนาวรรณ ประจุดทะศรี ครูผู้ช่วย กู่สวนแตงพิทยาคม 5 201
43 นางสาวมณีรัตน์ กลิ่นตัน ครูผู้ช่วย กู่สวนแตงพิทยาคม 5 202
44 นางสาวสุภนา สำราญจิต ครูผู้ช่วย กู่สวนแตงพิทยาคม 5 203
45 นายถนอม ศรีธรรม ครูผู้ช่วย กู่สวนแตงพิทยาคม 5 204
46 นายมรกต วรจักร ครูผู้ช่วย กู่สวนแตงพิทยาคม 5 205
47 นายสันติสุข สมพร ครูผู้ช่วย กู่สวนแตงพิทยาคม 5 206
48 นายอภิชาติ ประสิทธิ์นอก ครูผู้ช่วย กู่สวนแตงพิทยาคม 5 207
49 นางขจร ไพรแสงอรุณ ครู คูเมืองวิทยาคม 5 210
50 นางจันทร์เพ็ญ วิลาศ ครู คูเมืองวิทยาคม 5 211
51 นางแจ่มใส ตอรบรัมย์ ครู คูเมืองวิทยาคม 5 212
52 นางนุชนาถ มีคุณ ครู คูเมืองวิทยาคม 5 213
53 นางพรทิพย์ เอี่ยมมาลา ครู คูเมืองวิทยาคม 5 214
54 นางมาลีรัตน์ อรรคบาล ครู คูเมืองวิทยาคม 5 215
55 นางรังสิยา สีจันทา ครู คูเมืองวิทยาคม 5 216
56 นางลลนา ผลศิริ ครู คูเมืองวิทยาคม 5 217
57 นางวิภารัตน์ นาดี ครู คูเมืองวิทยาคม 5 218
58 นางศิริมาศ ดาพัวพันธุ์ ครู คูเมืองวิทยาคม 5 219
59 นางสาวณัฏฐณิชา บุญยรัตน์ ครู คูเมืองวิทยาคม 5 220
60 นางสาวนิภาพร จุลลาย ครู คูเมืองวิทยาคม 5 221
61 นางสาวมัตติกา ไชยสุวรรณ ครู คูเมืองวิทยาคม 5 222
62 นางสาวรุ่งทิพย์ นามทวีชัยกุล ครู คูเมืองวิทยาคม 5 223
63 นางสาววรัญพร สุรทิพย์ ครู คูเมืองวิทยาคม 5 224
64 นางสาวสิริเกศ หมัดเจริญ ครู คูเมืองวิทยาคม 5 225
65 นางสาวสุชญา กระชุงรัมย์ ครู คูเมืองวิทยาคม 5 226
66 นางสาวอัจฉราภรณ์ เอียะรัมย์ ครู คูเมืองวิทยาคม 5 227
67 นางสุดารัตน์ คงศรี ครู คูเมืองวิทยาคม 5 228
68 นางเสาวคนธ์ บุญชู ครู คูเมืองวิทยาคม 5 229
69 นางอาทิตยา เคลื่อนไธสง ครู คูเมืองวิทยาคม 5 230
70 นายณัฐธีร์ ศรีวังราช ครู คูเมืองวิทยาคม 5 231
71 นายทัศวิน โขรัมย์ ครู คูเมืองวิทยาคม 5 232
72 นายธเนศ วงเวียน ครู คูเมืองวิทยาคม 5 233
73 นายนิมิต วิลาศ ครู คูเมืองวิทยาคม 5 234
74 นายปณิธาน สุดชนะ ครู คูเมืองวิทยาคม 5 235
75 นายประมวล กะกันดี ครู คูเมืองวิทยาคม 5 236
76 นายปรัชญา เตี้ยไธสง ครู คูเมืองวิทยาคม 5 237
77 นายปรีชา วันแพ ครู คูเมืองวิทยาคม 5 238
78 นายพงศ์พัฒณ์ คัดทะจันทร์ ครู คูเมืองวิทยาคม 5 239
79 นายเมธาพันธ์ กระสังข์สรสิริ ครู คูเมืองวิทยาคม 5 240
80 นายยศวรรธน์ วิชิตพันธ์ ครู คูเมืองวิทยาคม 5 241
81 นายวิชัย ดังไธสง ครู คูเมืองวิทยาคม 5 242
82 นายวิเชียร หาฉวี ครู คูเมืองวิทยาคม 5 243
83 นายวิวัฒน์ ตรึกตรองรัมย์ ครู คูเมืองวิทยาคม 5 244
84 นายสังคม แปลงไธสง ครู คูเมืองวิทยาคม 5 245
85 นายสิทธิพร เนียมชำนาญ ครู คูเมืองวิทยาคม 5 246
86 นายอัครชัย รัตนศิลป์ ครู คูเมืองวิทยาคม 5 247
87 นายอามชัย ภูมิศาสตร์ ครู คูเมืองวิทยาคม 5 248
88 นายอารี ไพรแสงอรุณ ครู คูเมืองวิทยาคม 5 249
89 นายอุทัย ยิ่งยง ครู คูเมืองวิทยาคม 5 250
90 นางสาวชุติกาญจน์ ไชยรัมย์ ครูผู้ช่วย คูเมืองวิทยาคม 5 251
91 นางสาวพัชรี โล่ห์สุวรรณ ครูผู้ช่วย คูเมืองวิทยาคม 5 252
92 นายกานต์ เลิศไกร ครูผู้ช่วย คูเมืองวิทยาคม 5 253
93 นายไตรรงค์ จันทะบาล ครูผู้ช่วย คูเมืองวิทยาคม 5 254
94 นางเกษสุวรรณ คำปะทา ครู ตูมใหญ่วิทยา 5 465
95 นางจันทิมา จาริยะมา ครู ตูมใหญ่วิทยา 5 466
96 นางนภัสนันท์ พรหมทา ครู ตูมใหญ่วิทยา 5 467
97 นางปุณยนุช ชื่นรัมย์ ครู ตูมใหญ่วิทยา 5 468
98 นางพรพิมล เหลืองอุดมชัย ครู ตูมใหญ่วิทยา 5 469
99 นางภัทรพร ครุตรารักษ์ ครู ตูมใหญ่วิทยา 5 470
100 นางมยุรี ชะลอชล ครู ตูมใหญ่วิทยา 5 471
101 นางวาสนา ภูมิพยัคฆ์ ครู ตูมใหญ่วิทยา 5 472
102 นางสาวกนิษฐา สงวนแก้ว ครู ตูมใหญ่วิทยา 5 473
103 นางสาวจิรภา ลาฮาม ครู ตูมใหญ่วิทยา 5 474
104 นางสาวฐิติวัลคุ์ อุสารัมย์ ครู ตูมใหญ่วิทยา 5 475
105 นางสาวณัฏฐ์ธัญศา คิมรัมย์ ครู ตูมใหญ่วิทยา 5 476
106 นางสาวธัญญาภรณ์ ลาฮาม ครู ตูมใหญ่วิทยา 5 477
107 นางสาวผ่องเพ็ญ ดัดตนรัมย์ ครู ตูมใหญ่วิทยา 5 478
108 นางสาวพจนา เบญจมาศ ครู ตูมใหญ่วิทยา 5 479
109 นางสาวพิกุล ปักเคธาติ ครู ตูมใหญ่วิทยา 5 480
110 นางสาวพิรุณรัตน์ นิมิตร ครู ตูมใหญ่วิทยา 5 481
111 นางสาววิไลลักษณ์ ดุระนิกร ครู ตูมใหญ่วิทยา 5 482
112 นางสาวศุภธิดา วิรุฬพัฒน์ ครู ตูมใหญ่วิทยา 5 483
113 นางหทัยกาญจน์ ยานสว่าง ครู ตูมใหญ่วิทยา 5 484
114 นางอนุลักษณ์ เลไธสง ครู ตูมใหญ่วิทยา 5 485
115 นายทิพยา ฉ่ำเมืองปักษ์ ครู ตูมใหญ่วิทยา 5 486
116 นายปัญญา ชำระกิจ ครู ตูมใหญ่วิทยา 5 487
117 นายพนธกร หาดี ครู ตูมใหญ่วิทยา 5 488
118 นายพีรเทพ หอมหวล ครู ตูมใหญ่วิทยา 5 489
119 นายมิตร ปุเลโต ครู ตูมใหญ่วิทยา 5 490
120 นายวีระ สมคะเน ครู ตูมใหญ่วิทยา 5 491
121 นายศาสตรา สายสุนันทรารมย์ ครู ตูมใหญ่วิทยา 5 492
122 นายสุเทพ ปักเคทัง ครู ตูมใหญ่วิทยา 5 493
123 นายสุรพงษ์ โยวะราช ครู ตูมใหญ่วิทยา 5 494
124 นายเสถียร ปุริตังสันโต ครู ตูมใหญ่วิทยา 5 495
125 นายอภิมุข อภัยศรี ครู ตูมใหญ่วิทยา 5 496
126 นายอาทิจะรัญ สายทอง ครู ตูมใหญ่วิทยา 5 497
127 นางประภาพร วงศ์จำปา ครูผู้ช่วย ตูมใหญ่วิทยา 5 498
128 นางสาวอัมพร บรรเทิงใจ ครูผู้ช่วย ตูมใหญ่วิทยา 5 499
129 นางเครือวัลย์ อำมะ ครู นาโพธิ์พิทยาคม 5 827
130 นางจีรนันท์ เค้าคำ ครู นาโพธิ์พิทยาคม 5 828
131 นางธนวรรณ มาลานนท์ ครู นาโพธิ์พิทยาคม 5 829
132 นางประทิน ยุทธเสรี ครู นาโพธิ์พิทยาคม 5 830
133 นางผาณิต พรหมดีมา ครู นาโพธิ์พิทยาคม 5 831
134 นางพูนศรี ผ่านสำแดง ครู นาโพธิ์พิทยาคม 5 832
135 นางภัทร์ธีนันท์ รัตนพงศ์ภัค ครู นาโพธิ์พิทยาคม 5 833
136 นางภัสส์มณินทริ์ แจะไธสง ครู นาโพธิ์พิทยาคม 5 834
137 นางมะโน นพไธสง ครู นาโพธิ์พิทยาคม 5 835
138 นางรุ่งณภัชร อิ่มเอิบ ครู นาโพธิ์พิทยาคม 5 836
139 นางลดาวัลย์ งามคง ครู นาโพธิ์พิทยาคม 5 837
140 นางวรรณิภา บุราสิทธิ์ ครู นาโพธิ์พิทยาคม 5 838
141 นางวิลาวัลย์ แคว้นไธสง ครู นาโพธิ์พิทยาคม 5 839
142 นางศรีสุดา ร่มจันทร์ ครู นาโพธิ์พิทยาคม 5 840
143 นางสมหมาย สุดเต้ ครู นาโพธิ์พิทยาคม 5 841
144 นางสาวญาสุดา ชำนาญสิงห์ ครู นาโพธิ์พิทยาคม 5 842
145 นางสาวถวิลวงศ์ ทบลม ครู นาโพธิ์พิทยาคม 5 843
146 นางสาวประนอม เทวรัตน์ ครู นาโพธิ์พิทยาคม 5 844
147 นางสาวพรจิต สุดจริง ครู นาโพธิ์พิทยาคม 5 845
148 นางสาวอรไท ไลไธสง ครู นาโพธิ์พิทยาคม 5 846
149 นางสาวอรัญญา แพงเพ็ง ครู นาโพธิ์พิทยาคม 5 847
150 นางสาวอัมรา ต้นสวรรค์ ครู นาโพธิ์พิทยาคม 5 848
151 นางเสาวลักษณ์ ยศม้าว ครู นาโพธิ์พิทยาคม 5 849
152 นางโสภิต รินไธสง ครู นาโพธิ์พิทยาคม 5 850
153 นางอรอนงษ์ แก้วไธสง ครู นาโพธิ์พิทยาคม 5 851
154 นางอลิสา สมันศรี ครู นาโพธิ์พิทยาคม 5 852
155 นางอุดมรัตน์ ปุยภูงา ครู นาโพธิ์พิทยาคม 5 853
156 นายกว้าง ไปหนี้ ครู นาโพธิ์พิทยาคม 5 854
157 นายประสงค์ บุราสิทธิ์ ครู นาโพธิ์พิทยาคม 5 855
158 นายไพบูลย์ ยุทธเสรี ครู นาโพธิ์พิทยาคม 5 856
159 นายภัทรพล เทียมจันทร์ ครู นาโพธิ์พิทยาคม 5 857
160 นายวีระศักดิ์ แก้วไธสง ครู นาโพธิ์พิทยาคม 5 858
161 นายวีระศักดิ์ เข็งนอก ครู นาโพธิ์พิทยาคม 5 859
162 นายศักดิ์ชัย นพไธสง ครู นาโพธิ์พิทยาคม 5 860
163 นายสมดี ศักดิ์โกมลศรี ครู นาโพธิ์พิทยาคม 5 861
164 นายสมทรัพย์ ไชยสง ครู นาโพธิ์พิทยาคม 5 862
165 นายสุชาติ แจะไธสง ครู นาโพธิ์พิทยาคม 5 863
166 นายสุเทพ พลวัน ครู นาโพธิ์พิทยาคม 5 864
167 ว่าที่ร.ต.ศิรวุฒิ แคว้นไธสง ครู นาโพธิ์พิทยาคม 5 865
168 นางสาวกาญจนา ทองจันทึก ครูผู้ช่วย นาโพธิ์พิทยาคม 5 866
169 นายสังวาล เอี่ยมสีอาด ครูผู้ช่วย นาโพธิ์พิทยาคม 5 867
170 นางกมลยุพา พงศ์นราทร ครู พุทไธสง 5 1609
171 นางกรองทอง กิติสกนธ์ ครู พุทไธสง 5 1610
172 นางกัลยารัตน์ โจไธสง ครู พุทไธสง 5 1611
173 นางกัลยาสุภรณ์ มาลานนท์ ครู พุทไธสง 5 1612
174 นางกาญจนา กลีบบัวแก้ว ครู พุทไธสง 5 1613
175 นางเกษร สมาทอง ครู พุทไธสง 5 1614
176 นางเกษรินทร์ กระจ่างวงศ์ ครู พุทไธสง 5 1615
177 นางงามตา โอกาสดี ครู พุทไธสง 5 1616
178 นางดวงเดือน ทุริสุทธิ์ ครู พุทไธสง 5 1617
179 นางธัญภา เมธาทวีภัทร ครู พุทไธสง 5 1618
180 นางประภาพรรณ จ่าไธสง ครู พุทไธสง 5 1619
181 นางปวัญญา นาคะวงศ์ ครู พุทไธสง 5 1620
182 นางปัญจภรณ์ เฉิดไธสง ครู พุทไธสง 5 1621
183 นางปุริมปรัชญ์ สุริยกาญจน์กุล ครู พุทไธสง 5 1622
184 นางพรทิพย์ เสนาปักธงไชย ครู พุทไธสง 5 1623
185 นางพรพิมล เตยสระน้อย ครู พุทไธสง 5 1624
186 นางพรสวาท พันธุ์ยุรา ครู พุทไธสง 5 1625
187 นางพรอนันต์ ทองธรรมชาติ ครู พุทไธสง 5 1626
188 นางเพ็ญนภา อุปภา ครู พุทไธสง 5 1627
189 นางยุพิน ตุงไธสง ครู พุทไธสง 5 1628
190 นางรัตนกันย์ เพียพยัคฆ์ ครู พุทไธสง 5 1629
191 นางลำดวน วงศ์ปรเมษฐ์ ครู พุทไธสง 5 1630
192 นางลำไพร ศรีคุณ ครู พุทไธสง 5 1631
193 นางวรพร กสานติ์ศรี ครู พุทไธสง 5 1632
194 นางวาสนา ตองติดรัมย์ ครู พุทไธสง 5 1633
195 นางศราธร อุนาริเน ครู พุทไธสง 5 1634
196 นางศิริกาญจน์ เล็งดี ครู พุทไธสง 5 1635
197 นางสถาพร ศรีหาวงษ์ ครู พุทไธสง 5 1636
198 นางสมพร ภาคีอิสระ ครู พุทไธสง 5 1637
199 นางสาวกรรณิการ์ เยียวรัมย์ ครู พุทไธสง 5 1638
200 นางสาวกัญญาภัค แสงสาย ครู พุทไธสง 5 1639
201 นางสาวเกษณีย์ ยอดไฟอินทร์ ครู พุทไธสง 5 1640
202 นางสาวคำพันธ์ ดาพัวพันธ์ ครู พุทไธสง 5 1641
203 นางสาวจันทร์เพ็ญ จะหวังผล ครู พุทไธสง 5 1642
204 นางสาวจิรภัทร แจบไธสง ครู พุทไธสง 5 1643
205 นางสาวชนัดดา บุตรเพ็ชร ครู พุทไธสง 5 1644
206 นางสาวชนานันท์ ศรีภา ครู พุทไธสง 5 1645
207 นางสาวทิวาทิพย์ พิบูลย์ ครู พุทไธสง 5 1646
208 นางสาวปริยากร สุภาพ ครู พุทไธสง 5 1647
209 นางสาวปวีณา วงศ์ประโคน ครู พุทไธสง 5 1648
210 นางสาวปิ่นอนงค์ ศิลประกอบ ครู พุทไธสง 5 1649
211 นางสาวเพชรา เพชรแก้ว ครู พุทไธสง 5 1650
212 นางสาวไพเราะ บุญผลิต ครู พุทไธสง 5 1651
213 นางสาวภรณี สุดประโคน ครู พุทไธสง 5 1652
214 นางสาวภัทรพรรณ ปุยะติ ครู พุทไธสง 5 1653
215 นางสาวภูษณิศา ภูมิชัยโชค ครู พุทไธสง 5 1654
216 นางสาวรวิภักดิ์ เทวรัตน์ ครู พุทไธสง 5 1655
217 นางสาวรัชดาพร พลรักษา ครู พุทไธสง 5 1656
218 นางสาววาสนา จันเสริม ครู พุทไธสง 5 1657
219 นางสาวศิริวิจิตร อำไธสง ครู พุทไธสง 5 1658
220 นางสาวสุธาสินี วัฒนานุสิทธิ์ ครู พุทไธสง 5 1659
221 นางสาวสุภาวดี สิทธิรัมย์ ครู พุทไธสง 5 1660
222 นางสาวอนุชิดา สีนาค ครู พุทไธสง 5 1661
223 นางสาวอรัญญา หมอกไชย ครู พุทไธสง 5 1662
224 นางสาวอรัญนี ลอยหา ครู พุทไธสง 5 1663
225 นางสาวอัญชลี ตรีไตรศูล ครู พุทไธสง 5 1664
226 นางสาวอิสยาห์ ถือสยม ครู พุทไธสง 5 1665
227 นางสาวอุไรรัตน์ อุดม ครู พุทไธสง 5 1666
228 นางสาวเอมอร วิริยะขันติกุล ครู พุทไธสง 5 1667
229 นางสีอำพร สอนไธสง ครู พุทไธสง 5 1668
230 นางสุดาวรรณ เพชรแก้ว ครู พุทไธสง 5 1669
231 นางสุมิตรา เจ๊กไธสง ครู พุทไธสง 5 1670
232 นางสุวรรณี เถลิงลาภ ครู พุทไธสง 5 1671
233 นางอุบลรัตน์ มาศภูมิ ครู พุทไธสง 5 1672
234 นายไกรศร เจียมทอง ครู พุทไธสง 5 1673
235 นายจรรยา จิตไธสง ครู พุทไธสง 5 1674
236 นายจักรนรินทร์ นามวิเศษ ครู พุทไธสง 5 1675
237 นายจักรพงษ์ โจไธสง ครู พุทไธสง 5 1676
238 นายจำรูญ บุญที ครู พุทไธสง 5 1677
239 นายจิรภัทร ประบุญเรือง ครู พุทไธสง 5 1678
240 นายชัย โมกศรี ครู พุทไธสง 5 1679
241 นายชูศักดิ์ บาริศรี ครู พุทไธสง 5 1680
242 นายเด่น เกี้ยวไธสง ครู พุทไธสง 5 1681
243 นายเด่นวิชัย ปุ้มบุดศรี ครู พุทไธสง 5 1682
244 นายเทวฤทธิ์ จันเสริม ครู พุทไธสง 5 1683
245 นายธนวิชญ์ ไร่นา ครู พุทไธสง 5 1684
246 นายธรรมรัตน์ สว่างวงค์ ครู พุทไธสง 5 1685
247 นายธีรภัทร ยศม้าว ครู พุทไธสง 5 1686
248 นายธีระชัย เถลิงลาภ ครู พุทไธสง 5 1687
249 นายธีระพล ศรีวงษ์ชัย ครู พุทไธสง 5 1688
250 นายนิมิตร นมัสศิลา ครู พุทไธสง 5 1689
251 นายปกครอง มาลานนท์ ครู พุทไธสง 5 1690
252 นายปฏิญญะ สังสะนา ครู พุทไธสง 5 1691
253 นายปรีชา กสานติ์ศรี ครู พุทไธสง 5 1692
254 นายพิชิต วงศ์ปรเมษฐ์ ครู พุทไธสง 5 1693
255 นายพิเชษฐ ์ เพ่งเล็งดี ครู พุทไธสง 5 1694
256 นายภัทรภาวัฒน์ ตองติดรัมย์ ครู พุทไธสง 5 1695
257 นายวรวัฒน์ สาแก้ว ครู พุทไธสง 5 1696
258 นายวรัทภพ สมันศรี ครู พุทไธสง 5 1697
259 นายวิทยา สืบสำราญ ครู พุทไธสง 5 1698
260 นายวิรัช วงสวาห์ ครู พุทไธสง 5 1699
261 นายศานิตย์ ศรีคุณ ครู พุทไธสง 5 1700
262 นายศุภฤกษ์ ศุภรัตนสมัย ครู พุทไธสง 5 1701
263 นายสกุณ จ่าไธสง ครู พุทไธสง 5 1702
264 นายสมชาย มาลาศรี ครู พุทไธสง 5 1703
265 นายสมเด็จ โคตะคาร ครู พุทไธสง 5 1704
266 นายสำราญ หอมกลิ่น ครู พุทไธสง 5 1705
267 นายสุริยันต์ แสงมล ครู พุทไธสง 5 1706
268 นายหรรษา อื้อเพชรพงษ์ ครู พุทไธสง 5 1707
269 นายอนันตชัย โพธิขำ ครู พุทไธสง 5 1708
270 นายอรรถพร มาศภูมิ ครู พุทไธสง 5 1709
271 นายอวยชัย เบ้าไธสง ครู พุทไธสง 5 1710
272 นายอุดม เคลื่อนไธสง ครู พุทไธสง 5 1711
273 นางชฎาณิศ บุญมะยา ครูผู้ช่วย พุทไธสง 5 1712
274 นางละมุด ศรีสุข ครูผู้ช่วย พุทไธสง 5 1713
275 นางสาวชุติญา อุ่นทานนท์ ครูผู้ช่วย พุทไธสง 5 1714
276 นางสาวสิริกร สืบวัน ครูผู้ช่วย พุทไธสง 5 1715
277 นางสาวสุพัตรา กุสิรัมย์ ครูผู้ช่วย พุทไธสง 5 1716
278 นางสาวสุพัตรา จันทร์วงศ์ ครูผู้ช่วย พุทไธสง 5 1717
279 นางสาวอัญมณี บทมาตย์ ครูผู้ช่วย พุทไธสง 5 1718
280 นายวิเชียร นูหาร ครูผู้ช่วย พุทไธสง 5 1719
281 นางพรเพ็ญ บรรลือทรัพย์ ครู มัธยมพรสำราญ 5 1837
282 นางสลับ เดิมทำรัมย์ ครู มัธยมพรสำราญ 5 1838
283 นางสายฝน หาหมื่นวงศ์ ครู มัธยมพรสำราญ 5 1839
284 นางสาวจันทร์ประภัสสอน ประทุมทอง ครู มัธยมพรสำราญ 5 1840
285 นางสาวธัญจิรา จิตโสภากุล ครู มัธยมพรสำราญ 5 1841
286 นางสาวประกายแก้ว พาเจริญ ครู มัธยมพรสำราญ 5 1842
287 นางสาวพิริยา เอกวิเศษ ครู มัธยมพรสำราญ 5 1843
288 นางสาวเรณู พัฒนะแสง ครู มัธยมพรสำราญ 5 1844
289 นายจีรพัฒน์ วิผาลา ครู มัธยมพรสำราญ 5 1845
290 นายประเกียรติ การะพันธ์ ครู มัธยมพรสำราญ 5 1846
291 นายประสิทธิ์ ปักการะนัง ครู มัธยมพรสำราญ 5 1847
292 นายปรัชนันท์ ทานผดุง ครู มัธยมพรสำราญ 5 1848
293 นายวัชรกุล ศรีคุณ ครู มัธยมพรสำราญ 5 1849
294 นายสมพงษ์ โคมร้าย ครู มัธยมพรสำราญ 5 1850
295 นายอลงกรณ์ สุขสังข์ ครู มัธยมพรสำราญ 5 1851
296 นายคุณาวุธ นาคา ครูผู้ช่วย มัธยมพรสำราญ 5 1852
297 นางจารุณี พวงประโคน ครู อุดมอักษรพิทยาคม 5 2969
298 นางจิราภรณ์ ปลื้มพันธ์ ครู อุดมอักษรพิทยาคม 5 2970
299 นางธวัลรัตน์ เรืองจันทร์ ครู อุดมอักษรพิทยาคม 5 2971
300 นางยุวลักษณ์ ธรรมธรานุรักษ์ ครู อุดมอักษรพิทยาคม 5 2972
301 นางวงจันทร์ ชอบมี ครู อุดมอักษรพิทยาคม 5 2973
302 นางศิริภัทรา โนนกระโทก ครู อุดมอักษรพิทยาคม 5 2974
303 นางศิริวรรณ นาคินชาติ ครู อุดมอักษรพิทยาคม 5 2975
304 นางสาวประไพร์ ทะนงอาจ ครู อุดมอักษรพิทยาคม 5 2976
305 นางสาวศศิธร ภาษะฐิติ ครู อุดมอักษรพิทยาคม 5 2977
306 นางสาวอรวรรณ คนึงสัตยธรรม ครู อุดมอักษรพิทยาคม 5 2978
307 นางสุเนตร กองม่วง ครู อุดมอักษรพิทยาคม 5 2979
308 นางอนงค์ พูนแสง ครู อุดมอักษรพิทยาคม 5 2980
309 นายจักราวุธ สาตารม ครู อุดมอักษรพิทยาคม 5 2981
310 นายชัยวิชิต เที่ยงธรรม ครู อุดมอักษรพิทยาคม 5 2982
311 นายทักศิลป์ ตุใยรัมย์ ครู อุดมอักษรพิทยาคม 5 2983
312 นายเทวัณ หอมดี ครู อุดมอักษรพิทยาคม 5 2984
313 นายธณัฐพล ตรีเดช ครู อุดมอักษรพิทยาคม 5 2985
314 นายปริญญา กางรัมย์ ครู อุดมอักษรพิทยาคม 5 2986
315 นายสันติ ธรรมจักร ครู อุดมอักษรพิทยาคม 5 2987
316 นายอรรถพงศ์ กิจคณะ ครู อุดมอักษรพิทยาคม 5 2988
317 นายเอกชัย หมอกไชย ครู อุดมอักษรพิทยาคม 5 2989
318 นางสาวพรประภา พวงบุรี ครูผู้ช่วย อุดมอักษรพิทยาคม 5 2990
319 นายอภิสิทธิ์ นามวงษา ครูผู้ช่วย อุดมอักษรพิทยาคม 5 2991