ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
เรื่อง   บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน (ผู้บริหาร/ข้าราชการครู
บุตคลากรทางการศึกษาอื่น) ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒
กรอกชื่อโรงเรียน สั้นๆ แล้ว "ตกลง" 400  คน DOWNLOAD EXCEL
หน่วยที่
เลือกที่โรงเรียน
จำนวน
บุรีรัมย์พิทยาคม
513
กระสังพิทยาคม
248
นางรอง
321
ประโคนชัยพิทยาคม
400
พุทไธสง
319
ธารทองพิทยาคม
245
ละหานทรายรัชดาภิเษก
213
สตึก
301
หนองกี่พิทยาคม
209
สพม.32-ผู้บริหาร
176
สพม.32-- บุคลากรอื่น
45
2990

ที่ ชื่อ ตำแหน่ง โรงเรียน หมายเหตุ/หน่วยเลือกตั้งที่ บรรทัดที่
1 นางนิธนันท์ เครือคำ ครู โนนเจริญพิทยาคม 4 871
2 นางเนตรอนงค์ สุขจิต ครู โนนเจริญพิทยาคม 4 872
3 นางบุษณีย์ ฝักฝ่าย ครู โนนเจริญพิทยาคม 4 873
4 นางภัทรา เอี่ยมประโคน ครู โนนเจริญพิทยาคม 4 874
5 นางลำจวน สีพะรัง ครู โนนเจริญพิทยาคม 4 875
6 นางลำยง เครือคำ ครู โนนเจริญพิทยาคม 4 876
7 นางสาวครองขวัญ มมประโคน ครู โนนเจริญพิทยาคม 4 877
8 นางสาวจันจิรา ธุลี ครู โนนเจริญพิทยาคม 4 878
9 นางสาวณรัตน์ แก้ววิเศษ ครู โนนเจริญพิทยาคม 4 879
10 นางสาวนิตยา จำปาวะดี ครู โนนเจริญพิทยาคม 4 880
11 นางสาวภัทราภรณ์ คงดี ครู โนนเจริญพิทยาคม 4 881
12 นางสาวมติกา ไชโยกุล ครู โนนเจริญพิทยาคม 4 882
13 นางสาวสุนันท์ จันพวก ครู โนนเจริญพิทยาคม 4 883
14 นางสาวอัญชลิตา อัมรานนท์ ครู โนนเจริญพิทยาคม 4 884
15 นางสุดารัตน์ สุขผดุง ครู โนนเจริญพิทยาคม 4 885
16 นางหทยา แสงดำรงรักษ์ ครู โนนเจริญพิทยาคม 4 886
17 นางอัจฉรา วงศ์อามาตย์ ครู โนนเจริญพิทยาคม 4 887
18 นายกนก นาประโคน ครู โนนเจริญพิทยาคม 4 888
19 นายจิรศักดิ์ เครือคำ ครู โนนเจริญพิทยาคม 4 889
20 นายณัฐพงศ์ ลามี ครู โนนเจริญพิทยาคม 4 890
21 นายทวีศักดิ์ สวนไธสง ครู โนนเจริญพิทยาคม 4 891
22 นายนนทิวรรธน์ ไชโย ครู โนนเจริญพิทยาคม 4 892
23 นายนพรัตน์ จรูญประโคน ครู โนนเจริญพิทยาคม 4 893
24 นายมิตรชัย สิงห์วงศ์ ครู โนนเจริญพิทยาคม 4 894
25 นายเมธี ศรีคำ ครู โนนเจริญพิทยาคม 4 895
26 นายเรืองศักดิ์ ทุกสุข ครู โนนเจริญพิทยาคม 4 896
27 นายวินัส ใยยอง ครู โนนเจริญพิทยาคม 4 897
28 นายสราวุฒิ สิงห์รัมย์ ครู โนนเจริญพิทยาคม 4 898
29 นายสามารถ ยงปัญญา ครู โนนเจริญพิทยาคม 4 899
30 นายสุรศักดิ์ สมิดรัมย์ ครู โนนเจริญพิทยาคม 4 900
31 นายหลักชัย เนริกูล ครู โนนเจริญพิทยาคม 4 901
32 นางกัลยา สายชมภู ครูผู้ช่วย โนนเจริญพิทยาคม 4 902
33 นายคทาวุธ จุดโต ครูผู้ช่วย โนนเจริญพิทยาคม 4 903
34 นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคน ครูผู้ช่วย โนนเจริญพิทยาคม 4 904
35 นางจันทร์เพ็ญ อุ่นทะเล ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1018
36 นางจิตย์วาส แก้วประโคน ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1019
37 นางชนกนาถ ดลเอี่ยม ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1020
38 นางนงเยาว์ จารุวงษ์เสถียร ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1021
39 นางบุญสุข พรหมบุตร ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1022
40 นางพรทิพย์ ตั้งพงษ์ ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1023
41 นางพัชรนันท์ ปราบริปู ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1024
42 นางเพ็ญยุภา ปุยะติ ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1025
43 นางภัทรวรรณ เที่ยวประเสริฐ ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1026
44 นางภัทรา ทวยภา ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1027
45 นางรวิวรรณ คงประโคน ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1028
46 นางรสสุคนธ์ ศรีสันดา ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1029
47 นางเรณูนคร จันทสิงห์ ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1030
48 นางศิรินาถ กะฐินสี ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1031
49 นางศิริพร บุญเลิศ ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1032
50 นางสตรีรัตน์ สวดประโคน ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1033
51 นางสายฝน คงกำเนิด ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1034
52 นางสายพิน สลุบพล ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1035
53 นางสาวจรัญญา เครือเขื่อนเพชร ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1036
54 นางสาวชุนิดา ชิโนทัย ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1037
55 นางสาวดาวเรือง สุขจิต ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1038
56 นางสาวนิจวรรณ ธรรมโกศล ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1039
57 นางสาวบุหลัน เฉียดไธสง ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1040
58 นางสาวพรพิมล ครองชื่น ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1041
59 นางสาวพรรณี กลั่นสนิท ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1042
60 นางสาวพอฤไท ธรรมสาร ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1043
61 นางสาวเพียรศรี พุ่มพวง ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1044
62 นางสาวรมิดา ชาญประโคน ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1045
63 นางสาวลาวัณย์ จันทรคาต ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1046
64 นางสาวศรินพร โพธิ์ศรี ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1047
65 นางสาวศิราณี บุญมาก ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1048
66 นางสาวศุภนิดา แพงวงศ์ ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1049
67 นางสาวสุพรรษา ชินนาค ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1050
68 นางสาวสุภัทรา สายกระสุน ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1051
69 นางสาวสุวิมล นพตลุง ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1052
70 นางสาวเสาวณิต แป้นประโคน ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1053
71 นางสาวเสาวลักษณ์ กูลรัตน์ ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1054
72 นางสาวอรวรรณ สุขสว่าง ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1055
73 นางสาวอำภา ลัดดาไสว ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1056
74 นางสาวอิสรา สุขประโคน ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1057
75 นางสาวอุบลรัตน์ อ้วนคำ ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1058
76 นางสาวอุไรรักษ์ ปราบริปู ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1059
77 นางสาวิตรี บุญประโคน ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1060
78 นางสิตานันท์ ชาญประโคน ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1061
79 นางสิริกร สีขาวอ่อน ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1062
80 นางสุชญา สีดาชมภู ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1063
81 นางสุพรรษา วันสุข ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1064
82 นางโสภา สุขกระโทก ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1065
83 นางอรพินท์ ฝ่ายเทศ ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1066
84 นางอรฤดี ใยยอง ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1067
85 นางอรวรรณ ลัคษร ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1068
86 นางเอมอร แจ่มแจ้ง ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1069
87 นายกัษณ สุขเกษม ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1070
88 นายกิตติ ประเสริฐศิริรัตน์ ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1071
89 นายจรรยา บุญเลิศ ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1072
90 นายจักริน วิวัตรชัย ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1073
91 นายจักรินทร์ พรหมโสฬส ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1074
92 นายจันทร์เทพ สุขกระโทก ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1075
93 นายเฉลิมพล วาลีประโคน ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1076
94 นายชูศักดิ์ หอยสังข์ ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1077
95 นายเชิดพงศ์ คงประโคน ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1078
96 นายทิวา สมนึกในธรรม ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1079
97 นายธนภัทร สีดาชมภู ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1080
98 นายธัชพงศ์ ทรงประโคน ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1081
99 นายธำรงค์ ทาทอง ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1082
100 นายธีรวัฒน์ สกุลวัฒนาชีพ ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1083
101 นายประยงค์ นราศรี ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1084
102 นายประสิทธิ์ ไตรสะอม ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1085
103 นายพงศ์กรณ์ สิริอารยะธนกุล ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1086
104 นายพรภิรมย์ ปัดทุมฝาง ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1087
105 นายพลวิสันต์ สิงหาอาจ ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1088
106 นายพิเชษฐ แป้นทองมอญ ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1089
107 นายพิทยา จารุวงษ์เสถียร ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1090
108 นายพิพัฒน์ ดลเอี่ยม ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1091
109 นายไพทูล ถาวร ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1092
110 นายภัทรพล ปัดติลาพัง ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1093
111 นายภาณุพงศ์ ศรีสุริยชัย ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1094
112 นายยุทธนา ผินสู่ ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1095
113 นายวีรวิชญ์ ปราบริปู ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1096
114 นายสมเกียรติ รองประโคน ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1097
115 นายสุติยะ สธนโสภณ ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1098
116 นายสุรพล เทวัญรัมย์ ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1099
117 นายเสน่ห์ หัดไทยทระ ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1100
118 นายอโณทัย หมั่นกิจ ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1101
119 ว่าที่ร.ต.ณัฐพงษ์ วงษ์ทรัพย์ ครู บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1102
120 นางสาวฐิติวรดา รชตานนท์ ครูผู้ช่วย บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1103
121 นางสาวนันทิยา ธาสถาน ครูผู้ช่วย บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1104
122 นางสาวสิริพร น่วมจะโป๊ะ ครูผู้ช่วย บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1105
123 นางสาวสุวรรณา ทัพชัย ครูผู้ช่วย บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1106
124 นางอภิชญา สิริรุ่งวนิช ครูผู้ช่วย บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1107
125 นายปัณณวัฒน์ บุญปก ครูผู้ช่วย บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1108
126 นายเสถียร คำมี ครูผู้ช่วย บ้านกรวดวิทยาคาร 4 1109
127 นางจันทร์ทิพย์ ประสารดี ครู บ้านบุวิทยาสรรค์ 4 1115
128 นางจารุวรรณ มุ่งเอื้อมกลาง ครู บ้านบุวิทยาสรรค์ 4 1116
129 นางธารินี วงศ์ศิริศักดิ์ ครู บ้านบุวิทยาสรรค์ 4 1117
130 นางนฤมล คลองข่อย ครู บ้านบุวิทยาสรรค์ 4 1118
131 นางประมวล นาคนัตถ์ ครู บ้านบุวิทยาสรรค์ 4 1119
132 นางพัดชา ประกอบดี ครู บ้านบุวิทยาสรรค์ 4 1120
133 นางลิ้นจี่ จุฑาจันทร์ ครู บ้านบุวิทยาสรรค์ 4 1121
134 นางสนธญา บาลโสง ครู บ้านบุวิทยาสรรค์ 4 1122
135 นางสัญญา อัครพิศาลสกุล ครู บ้านบุวิทยาสรรค์ 4 1123
136 นางสาวขวัญสิริ กะสินรัมย์ ครู บ้านบุวิทยาสรรค์ 4 1124
137 นางสาวธีรนันท์ บาลโสง ครู บ้านบุวิทยาสรรค์ 4 1125
138 นางสาวไพลิน แก้วดก ครู บ้านบุวิทยาสรรค์ 4 1126
139 นางสาวรสฐกร ไกรยะบุตร ครู บ้านบุวิทยาสรรค์ 4 1127
140 นางสาวสิริวรรณ นพตลุง ครู บ้านบุวิทยาสรรค์ 4 1128
141 นางสาวอภิษฎา ชาญประโคน ครู บ้านบุวิทยาสรรค์ 4 1129
142 นายโชลม ตึกประโคน ครู บ้านบุวิทยาสรรค์ 4 1130
143 นายเทวัช พิมวัน ครู บ้านบุวิทยาสรรค์ 4 1131
144 นายปกรณ์ ชาติประสพ ครู บ้านบุวิทยาสรรค์ 4 1132
145 นายปราณีตย์ มีคม ครู บ้านบุวิทยาสรรค์ 4 1133
146 นายสมพล คลองข่อย ครู บ้านบุวิทยาสรรค์ 4 1134
147 นายสีหราช ทรัพย์คณารักษ์ ครู บ้านบุวิทยาสรรค์ 4 1135
148 นายสุภัทร เต่าทอง ครู บ้านบุวิทยาสรรค์ 4 1136
149 ว่าที่ร.ต.หญิงวันนิสา วินประโคน ครู บ้านบุวิทยาสรรค์ 4 1137
150 นางกชวรรณ ภูผาจง ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1314
151 นางกริยาภรณ์ สรวลสันต์ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1315
152 นางกานติมา นาถมทอง ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1316
153 นางขวัญใจ ณรังษี ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1317
154 นางจันทรา ชาญนุวงศ์ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1318
155 นางจำเนียรจิต จุดโต ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1319
156 นางจำเรียง สุขกูล ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1320
157 นางจิตพิพัฒน์ ชำนิจ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1321
158 นางจินตนา ศรีมิตรานนท์ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1322
159 นางจิวานันท์ ภูมาศ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1323
160 นางจุฑามาศ จำนงค์ประโคน ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1324
161 นางจุริฬ กังประโคน ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1325
162 นางชัชรีย์ อินประโคน ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1326
163 นางชัชวลี กุดั่น ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1327
164 นางชุติกาญจน์ นาวิเศษ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1328
165 นางณภัทร ทิพธนามาศ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1329
166 นางทิยานัน ไม้สูงดี ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1330
167 นางนภาพรรณ วิสุทธิอาภา ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1331
168 นางนวลพยอม หลอมประโคน ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1332
169 นางปฏิญญา เนตรประโคน ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1333
170 นางประณีต อาจสังข์ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1334
171 นางประทุม วรรณพันธ์ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1335
172 นางปาริชาติ ขามประโคน ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1336
173 นางพนิดา ภัณฑะประทีป ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1337
174 นางพรทิพย์ ขันสุวรรณ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1338
175 นางพรฤทัย กิจคณะ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1339
176 นางเพลินพิศ สุพพัตกุล ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1340
177 นางภากรณ์ เมอะประโคน ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1341
178 นางภาวิณี ไวยารัตน์ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1342
179 นางยุคนธร สรวลสันต์ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1343
180 นางยุพา ปุยะติ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1344
181 นางรษา วิลาจันทร์ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1345
182 นางรสวรรณีย์ สมานสารกิจ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1346
183 นางรุ่งอรุณ บุญชม ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1347
184 นางวันทนีย์ ศรียาชีพ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1348
185 นางวันเพ็ญ เดชเกิด ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1349
186 นางวิภาพร แดงศรี ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1350
187 นางวีรยา จุนใจ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1351
188 นางศิริพร จองสุขี ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1352
189 นางสมรรัตน์ สวัสดิ์สิงห์ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1353
190 นางสายสวาสดิ์ ทองศรี ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1354
191 นางสาวเกลียวพันธุ์ จั่นเจริญ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1355
192 นางสาวจุฑารัตน์ หรีกประโคน ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1356
193 นางสาวณิชกมล อุทัยดา ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1357
194 นางสาวดุษณี ปุยะติ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1358
195 นางสาวทัศนีย์ บุญโย ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1359
196 นางสาวธารทิพย์ กนกศิลป์ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1360
197 นางสาวนารถนพิณช์ สายสิญจน์ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1361
198 นางสาวนิภาภรณ์ เฮ่ประโคน ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1362
199 นางสาวเบญจภรณ์ ผินสู่ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1363
200 นางสาวประกายดาว โกรัตน์ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1364
201 นางสาวปานจันทร์ เทียมพล ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1365
202 นางสาวพรพรรณ ศรีวงศ์สุดตรง ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1366
203 นางสาวรัษฎากร ขันต๊ะ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1367
204 นางสาวเรณู พิลึกรัมย์ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1368
205 นางสาววรรณา แพ่งสภา ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1369
206 นางสาววรางคณา เชิดปรุ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1370
207 นางสาววรารัตน์ ช่างคำ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1371
208 นางสาววรุณทิพย์ ทวีสินรัตน์ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1372
209 นางสาววัชรี วาลีประโคน ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1373
210 นางสาววาสิณี สมานทรัพย์ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1374
211 นางสาวศิรินาถ สุมหิรันต์ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1375
212 นางสาวสิริวรรณ แป้นนรินทร์ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1376
213 นางสาวสุพัฒน์ พรหมรุกขชาติ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1377
214 นางสาวอรวรรณ ศรีสุข ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1378
215 นางสาวอัมพวัน ศรแผลง ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1379
216 นางสุขสันติ์ ชื่นธีรพงศ์ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1380
217 นางสุตานันท์ เพียวพงศ์ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1381
218 นางสุทธวรรณ สุพพัตกุล ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1382
219 นางสุรัสวดี สายกระสุน ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1383
220 นางสุวคนธ์ โรปรัมย์ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1384
221 นางสุวภัทร โพธิ์คำ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1385
222 นางหญิงไทย นาราช ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1386
223 นางอรวรรณ คำมะนาด ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1387
224 นางอัมพร ชำนิจ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1388
225 นางอิศราพร พิมชัยโชค ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1389
226 นางอุไรวรรณ วอลเบิร์ก ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1390
227 นางอุไรวรรณ วิเศษฤทธิ์ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1391
228 นายกลั่น แรงประโคน ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1392
229 นายครรชิต ศรีรัตนประพันธ์ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1393
230 นายจิรศักดิ์ สรวลสันต์ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1394
231 นายชำนาญ จารัตน์ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1395
232 นายณรงค์ ธาราศานิต ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1396
233 นายณัฐวุฒิ หาญประโคน ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1397
234 นายณัทกฤช ชัยวิเศษ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1398
235 นายถนัด สุขแก้ว ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1399
236 นายธนู ครุธกุล ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1400
237 นายธวัชชัย คงทรัพย์ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1401
238 นายบรรจง เรืองสุขสุด ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1402
239 นายปฐวี เนตรประโคน ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1403
240 นายประดิษฐ์ ละครชัย ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1404
241 นายปิยพล วงศ์ประสิทธิ์ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1405
242 นายพงศ์ศักดิ์ สรวลสันต์ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1406
243 นายพนาเวช แดงศรี ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1407
244 นายพัฒนา พลวัน ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1408
245 นายพิชิต ทองกุล ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1409
246 นายพิพัฒน์ แหลมประโคน ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1410
247 นายพิมล วิสุทธิอาภา ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1411
248 นายพิสิฐ สวัสดี ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1412
249 นายพุธทวี ชะชินรัมย์ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1413
250 นายภราดร พวงประโคน ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1414
251 นายมนต์ศักดิ์ วรรณพันธ์ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1415
252 นายมหาศาล สืบนิสัย ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1416
253 นายยศินทร์ กุลหลี ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1417
254 นายยุทธนา ปรังประโคน ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1418
255 นายวรรธนัย ภูผาจง ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1419
256 นายวิทิต สายกระสุน ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1420
257 นายไววิทย์ เพียวพงศ์ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1421
258 นายสุทัศน์ ชาญประโคน ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1422
259 นายสุพจน์ คงพินิจ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1423
260 นายสุพจน์ วชิระพรไชย ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1424
261 นายสุเมฆ วิลาจันทร์ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1425
262 นายเสน่ห์ บุญศรีรัมย์ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1426
263 นายอภิชัย ณ รังษี ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1427
264 นายอินทร์เพชร หายทุกข์ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1428
265 นายอุดม ภูสะอาด ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1429
266 นายเอกชัย สวัสดิ์สิงห์ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1430
267 นายเอกราช เครือศรี ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1431
268 ว่าที่ร.ต.วัฒนา ทวันเวทย์ ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1432
269 ว่าที่ร.ท.เจษฎาพงศ์ ภัณฑะประทีป ครู ประโคนชัยพิทยาคม 4 1433
270 นายวีระพล เหล่าชัย ครูผู้ช่วย ประโคนชัยพิทยาคม 4 1434
271 นางณัฐชยาพร อินบุญญา ครู ไพศาลพิทยาคม 4 1725
272 นางดวงฤทัย ขยันดี ครู ไพศาลพิทยาคม 4 1726
273 นางพลอยไพลิน สว่างพล ครู ไพศาลพิทยาคม 4 1727
274 นางมณีรัตน์ มมประโคน ครู ไพศาลพิทยาคม 4 1728
275 นางรุจิรา ลับแล ครู ไพศาลพิทยาคม 4 1729
276 นางศรุดา ประทุมภาพ ครู ไพศาลพิทยาคม 4 1730
277 นางสาวชนิดา วารสิทธิ์ ครู ไพศาลพิทยาคม 4 1731
278 นางสาวณัฏฐฤณธร สร้อยสุวรรณ ครู ไพศาลพิทยาคม 4 1732
279 นางสาวณิชา สุขัง ครู ไพศาลพิทยาคม 4 1733
280 นางสาวนิตยา สาธร ครู ไพศาลพิทยาคม 4 1734
281 นางสาวนิธิมา วงเวียน ครู ไพศาลพิทยาคม 4 1735
282 นางสาวลัดดา สายแก้ว ครู ไพศาลพิทยาคม 4 1736
283 นางสุณี วังนุราช ครู ไพศาลพิทยาคม 4 1737
284 นางสุธาทิพย์ เกตุคำ ครู ไพศาลพิทยาคม 4 1738
285 นางโสภา ดวงสาม ครู ไพศาลพิทยาคม 4 1739
286 นายไตรรัตน์ ปุยะติ ครู ไพศาลพิทยาคม 4 1740
287 นายทรงพล ศิริรมยานนท์ ครู ไพศาลพิทยาคม 4 1741
288 นายธนิต ปุ่นประโคน ครู ไพศาลพิทยาคม 4 1742
289 นายพิทักษ์ ทวันเวช ครู ไพศาลพิทยาคม 4 1743
290 นายพิรุฬห์ เพ็งประโคน ครู ไพศาลพิทยาคม 4 1744
291 นายสุรพล ทองศรี ครู ไพศาลพิทยาคม 4 1745
292 นางสาวกาญจนา ประทุมวงศ์ ครูผู้ช่วย ไพศาลพิทยาคม 4 1746
293 นางสาวณัฏฐวดี ภูคำ ครูผู้ช่วย ไพศาลพิทยาคม 4 1747
294 นายจักรพันธ์ สุตะโท ครูผู้ช่วย ไพศาลพิทยาคม 4 1748
295 นายธงชัย สนโศรก ครูผู้ช่วย ไพศาลพิทยาคม 4 1749
296 นายวรพงษ์ ชัยพิริยะวัฒน์ ครูผู้ช่วย ไพศาลพิทยาคม 4 1750
297 นายสะอาด จริตรัมย์ ครูผู้ช่วย ไพศาลพิทยาคม 4 1751
298 นายอภิวิชญ์ กุลบุญญา ครูผู้ช่วย ไพศาลพิทยาคม 4 1752
299 นางกาญจนา แซ่เทียน ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1906
300 นางกุหลาบ บุติมาลย์ ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1907
301 นางขนิษฐา จุฑาจันทร์ ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1908
302 นางจุฑาภรณ์ โพธิ์จันดี ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1909
303 นางชูศรี แน่ประโคน ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1910
304 นางทิวารัศม์ หลำคำ ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1911
305 นางบุปผา ปุยะติ ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1912
306 นางเบ็ญจวรรณ นุแรมรัมย์ ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1913
307 นางเบญจา ปุยะติ ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1914
308 นางประภารัตน์ ทรงประโคน ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1915
309 นางปาณิสรา ประภา ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1916
310 นางพิมพ์ลภัส มะรังศรี ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1917
311 นางพิลาศลักษณ์ อาคมศิลป์ ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1918
312 นางเพ็ญเดือน ณรงค์เดช ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1919
313 นางภาณุรัศมิ์ นุแรมรัมย์ ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1920
314 นางภานี อาญาเมือง ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1921
315 นางมาลี น้อยพลี ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1922
316 นางมิรดา อภิโชติเมธินี ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1923
317 นางยุพา อ้นงาม ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1924
318 นางรติกร หรีกประโคน ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1925
319 นางรัชดา ไทวะกิรติ ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1926
320 นางรัตนา แก้วอรสาณ ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1927
321 นางราตรี น้อยพลี ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1928
322 นางละออ สุวรรณวงศ์ ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1929
323 นางวรัญญา ตรีประโคน ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1930
324 นางศิรดา วรรณโพธิ์กลาง ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1931
325 นางศิริวรรณ มาวิเศษ ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1932
326 นางสงวนศรี ปักกระโทก ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1933
327 นางสมบัติ ปลัดศรีช่วย ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1934
328 นางสาวกัลย์สินี วัชรพงศ์ศิริ ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1935
329 นางสาวนิเกต อุ่นทะเล ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1936
330 นางสาวบัณณารส สายแก้ว ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1937
331 นางสาวประกิจ หลอมประโคน ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1938
332 นางสาวปัณฑิตา ปานะโปย ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1939
333 นางสาวปิยวรรณ หลอมประโคน ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1940
334 นางสาวพนิดา เติมประโคน ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1941
335 นางสาวมณฑิชา ชาญประโคน ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1942
336 นางสาวลดารัตน์ ปาประโคน ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1943
337 นางสาวศุทธิณี เงินประโคน ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1944
338 นางสาวสมเจตน์ อุระศิลป์ ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1945
339 นางสาวสราลีย์ ศรีปัญญา ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1946
340 นางสาวสุจินดา เอี่ยมศิริ ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1947
341 นางสาวสุภาพร วงศ์อุดมเลิศ ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1948
342 นางสาวอนงค์นาฎ ครุณรัมย์ ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1949
343 นางสาวอรุณวรรณ สรวลสันต์ ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1950
344 นางสิณีนุช ชาญประโคน ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1951
345 นางสุทธิดา เขาน้อย ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1952
346 นางสุทิษา เมื่อประโคน ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1953
347 นางสุวรรณา ชัยศรี ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1954
348 นางอารีย์ กลมกล่อม ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1955
349 นางอุมาวดี น้อยพลี ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1956
350 นายเกรียงศักดิ์ ศูนย์ประโคน ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1957
351 นายเกื้อสิรกาณฑ์ ศรีมิตรานนท์ ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1958
352 นายโกวิทย์ ปักกระโทก ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1959
353 นายจตุพล รัฐษาโรจน์ ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1960
354 นายฉัตรชัย เทียมมณีรัตน์ ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1961
355 นายชัยณรงค์ ยอนรัมย์ ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1962
356 นายชิษณุพงศ์ ไชยรินทร์ ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1963
357 นายโชคชัย หรีกประโคน ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1964
358 นายธีรชัย วรรณโพธิ์กลาง ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1965
359 นายนภดล ทรงประโคน ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1966
360 นายบุญเยี่ยม วงศรีษา ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1967
361 นายประโมทย์ เมียวประโคน ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1968
362 นายปราการ ศรีงาน ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1969
363 นายพัฒณพงษ์ มมประโคน ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1970
364 นายมาโนช แน่ประโคน ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1971
365 นายเลิศศักดิ์ บันรัมย์ ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1972
366 นายวรวุฒิ พรมตวง ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1973
367 นายสักรินทร์ ทรงประโคน ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1974
368 นายสิทธิศักดิ์ กาสิทธิ์ ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1975
369 นายสุพัด เขาน้อย ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1976
370 นายสุวิชาญ วิริยอุดมศิริ ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1977
371 นายอาวุธ ปุยะติ ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1978
372 นายไอศวรรย์ ปลัดศรีช่วย ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1979
373 ว่าที่ร.ต.สมบูรณ์ บุติมาลย์ ครู เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1980
374 นางสาวศิริพร ระดมสุข ครูผู้ช่วย เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1981
375 นางสาวสมจิตต์ ซุยจันทึก ครูผู้ช่วย เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1982
376 นายเฉลิมพงศ์ สีนาม ครูผู้ช่วย เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 4 1983
377 นางกนกอร ศิลาแก้ว ครู แสลงโทนพิทยาคม 4 2696
378 นางณัฐญาดา ภู่ระย้า ครู แสลงโทนพิทยาคม 4 2697
379 นางธัญยธรณ์ อริยธนาเรืองสุข ครู แสลงโทนพิทยาคม 4 2698
380 นางธารทิพย์ ขาลรัมย์ ครู แสลงโทนพิทยาคม 4 2699
381 นางปรีดา พานิชชา ครู แสลงโทนพิทยาคม 4 2700
382 นางวรรณดี สัสดี ครู แสลงโทนพิทยาคม 4 2701
383 นางสมสมุทร เลิศสกุลกิจ ครู แสลงโทนพิทยาคม 4 2702
384 นางสาวเฉลียว อุพลรัมย์ ครู แสลงโทนพิทยาคม 4 2703
385 นางสาวพรรณี พรหมลักษณ์ ครู แสลงโทนพิทยาคม 4 2704
386 นางสาวรัตนาภรณ์ พลวัน ครู แสลงโทนพิทยาคม 4 2705
387 นางสาวสุพรรณี พลาหาญ ครู แสลงโทนพิทยาคม 4 2706
388 นางสาวสุภาภรณ์ นาคประสพ ครู แสลงโทนพิทยาคม 4 2707
389 นางสาวสุภาวิณี พุทธศรี ครู แสลงโทนพิทยาคม 4 2708
390 นางสุกัญญา ศิขินารัมย์ ครู แสลงโทนพิทยาคม 4 2709
391 นางอรพิน ทองคำ ครู แสลงโทนพิทยาคม 4 2710
392 นายประพนธ์ ศิริอังกูร ครู แสลงโทนพิทยาคม 4 2711
393 นายราชินทร์ เรืองรอบ ครู แสลงโทนพิทยาคม 4 2712
394 นายสมเกียรติ ขวัญดำ ครู แสลงโทนพิทยาคม 4 2713
395 นายสุเชษฐ์ ห่วงประโคน ครู แสลงโทนพิทยาคม 4 2714
396 นายสุทธวรรธน์ ประวรรณรัมย์ ครู แสลงโทนพิทยาคม 4 2715
397 นายสุทัศน์ เรืองไพศาล ครู แสลงโทนพิทยาคม 4 2716
398 นางสาวพรนภา เทียมเลิศ ครูผู้ช่วย แสลงโทนพิทยาคม 4 2717
399 นางสาวรัชดาภรณ์ กฤตเมธีกุล ครูผู้ช่วย แสลงโทนพิทยาคม 4 2718
400 นายทวีชัย ใหญ่เลิศ ครูผู้ช่วย แสลงโทนพิทยาคม 4 2719