ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
เรื่อง   บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน (ผู้บริหาร/ข้าราชการครู
บุตคลากรทางการศึกษาอื่น) ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒
กรอกชื่อโรงเรียน สั้นๆ แล้ว "ตกลง" 362  คน DOWNLOAD EXCEL
หน่วยที่
เลือกที่โรงเรียน
จำนวน
บุรีรัมย์พิทยาคม
513
กระสังพิทยาคม
248
นางรอง
321
ประโคนชัยพิทยาคม
400
พุทไธสง
319
ธารทองพิทยาคม
245
ละหานทรายรัชดาภิเษก
213
สตึก
301
หนองกี่พิทยาคม
209
สพม.32-ผู้บริหาร
176
สพม.32-- บุคลากรอื่น
45
2990

ที่ ชื่อ ตำแหน่ง โรงเรียน หมายเหตุ/หน่วยเลือกตั้งที่ บรรทัดที่
1 นางจารุณี การรัมย์ ครู ถนนหักพิทยาคม 3 503
2 นางจิดาภา ยี่รัมย์ ครู ถนนหักพิทยาคม 3 504
3 นางชนกานต์ เหลาแตว ครู ถนนหักพิทยาคม 3 505
4 นางณัฏฐ์ชุดา วงษ์เฉลิมมัง ครู ถนนหักพิทยาคม 3 506
5 นางธนัชพร ใจกล้า ครู ถนนหักพิทยาคม 3 507
6 นางแพรวนภา อ่อนศรี ครู ถนนหักพิทยาคม 3 508
7 นางมนัญชยา แกกูล ครู ถนนหักพิทยาคม 3 509
8 นางวิพัตรา เทียนวรรณ ครู ถนนหักพิทยาคม 3 510
9 นางศิวารัตน์ วงศ์อำมาตย์ ครู ถนนหักพิทยาคม 3 511
10 นางสมจิต สีหะวงษ์ ครู ถนนหักพิทยาคม 3 512
11 นางสาวกมลรัตน์ ฉิมพาลี ครู ถนนหักพิทยาคม 3 513
12 นางสาวฐิติพร มั่งมี ครู ถนนหักพิทยาคม 3 514
13 นางสาวณิชชารีย์ ธราวัฒน์ธนะชัย ครู ถนนหักพิทยาคม 3 515
14 นางสาวพิชญ์สิชา ทองคำ ครู ถนนหักพิทยาคม 3 516
15 นางสาวรัตนาภรณ์ ศิริพงษ์ ครู ถนนหักพิทยาคม 3 517
16 นางสาววัชรี อาภรณ์พงษ์ ครู ถนนหักพิทยาคม 3 518
17 นายฉลาด เหลาแตว ครู ถนนหักพิทยาคม 3 519
18 นายบุญเลิศ วิเศษหมื่น ครู ถนนหักพิทยาคม 3 520
19 นายปิยะราช แสนศิริ ครู ถนนหักพิทยาคม 3 521
20 นายยุทธนา เจริญดี ครู ถนนหักพิทยาคม 3 522
21 นายสฤษดิ์ เครือบคณโท ครู ถนนหักพิทยาคม 3 523
22 นายสุทธิพงษ์ กองศิริ ครู ถนนหักพิทยาคม 3 524
23 นายไสว อุทุม ครู ถนนหักพิทยาคม 3 525
24 นางชวิตา นามนุ ครู ทุ่งแสงทองพิทยาคม 3 541
25 นางณัญฑรัตน์ ทองลาย ครู ทุ่งแสงทองพิทยาคม 3 542
26 นางนงนุช น้อยมะโน ครู ทุ่งแสงทองพิทยาคม 3 543
27 นางนันท์นภัส หอยมุกข์ ครู ทุ่งแสงทองพิทยาคม 3 544
28 นางวีระวรรณ โศจิศุภร ครู ทุ่งแสงทองพิทยาคม 3 545
29 นางสาวนภาวรรณ โสกูล ครู ทุ่งแสงทองพิทยาคม 3 546
30 นางสาววาสนาไทย สิงหฬ ครู ทุ่งแสงทองพิทยาคม 3 547
31 นางสาวศิริพร เก้าด่านจาก ครู ทุ่งแสงทองพิทยาคม 3 548
32 นางสาวเสาวคนธ์ สยามประโคน ครู ทุ่งแสงทองพิทยาคม 3 549
33 นางสาวอริสรา แสงเทียน ครู ทุ่งแสงทองพิทยาคม 3 550
34 นายปิติพัฒน์ ธนโชติกิติพัฒน์ ครู ทุ่งแสงทองพิทยาคม 3 551
35 นายภูพงศ์ ขาวงาม ครู ทุ่งแสงทองพิทยาคม 3 552
36 นายภูวิช ดวงจันทา ครู ทุ่งแสงทองพิทยาคม 3 553
37 นายเริงชัย กลีบพุฒ ครู ทุ่งแสงทองพิทยาคม 3 554
38 นายสันติ ทองแท้กูล ครู ทุ่งแสงทองพิทยาคม 3 555
39 นายสิงหนาท เจริญรัมย์ ครู ทุ่งแสงทองพิทยาคม 3 556
40 นายอติพงษ์ เทศสวัสดิ์วงศ์ ครู ทุ่งแสงทองพิทยาคม 3 557
41 นายไอยคุปต์ สยามประโคน ครู ทุ่งแสงทองพิทยาคม 3 558
42 นาง ทัศนีย์ โพธิ์พุ่ม ครู นางรอง 3 644
43 นางกนิษฐา สมานชาติ ครู นางรอง 3 645
44 นางกมลวรรณ อู่วิเชียร ครู นางรอง 3 646
45 นางกฤษณา ประทุมสันต์ ครู นางรอง 3 647
46 นางการศรี โสตขวัญฟ้า ครู นางรอง 3 648
47 นางกิตติยา ผาดำ ครู นางรอง 3 649
48 นางจารุชา เมฆะสุวรรณ์ ครู นางรอง 3 650
49 นางจีระวดี กลีบอุบล ครู นางรอง 3 651
50 นางชนิตา ร่วงสูงเนิน ครู นางรอง 3 652
51 นางฐาปณี ใจเฉื่อย ครู นางรอง 3 653
52 นางดวงใจ นาคกูล ครู นางรอง 3 654
53 นางทองสุก ผุดบัวดง ครู นางรอง 3 655
54 นางนฤชล ศรีมหาพรหม ครู นางรอง 3 656
55 นางนันทา แป้นดวงเนตร ครู นางรอง 3 657
56 นางเนตรภิส มณฑล ครู นางรอง 3 658
57 นางประชุมพร สูติสีมา ครู นางรอง 3 659
58 นางประภาพร คนชุม ครู นางรอง 3 660
59 นางปาลิดา ทรงประโคน ครู นางรอง 3 661
60 นางพรปวีณ์ ไชยจักร ครู นางรอง 3 662
61 นางพัฒนวดี พลบุญ ครู นางรอง 3 663
62 นางพิสมัย สุขเกษม ครู นางรอง 3 664
63 นางเพ็ญศรี ชัยรัมย์ ครู นางรอง 3 665
64 นางเพื่อนอารีย์ วิเศษนคร ครู นางรอง 3 666
65 นางมยุรี หมวดสันเทียะ ครู นางรอง 3 667
66 นางรัสรินทร์ ธนโชติกิติพัฒน์ ครู นางรอง 3 668
67 นางเรืองอุไร น้อยพรหม ครู นางรอง 3 669
68 นางวราภรณ์ พัฒนชีวิน ครู นางรอง 3 670
69 นางวันเพ็ญ ทิพย์อักษร ครู นางรอง 3 671
70 นางวิรมณ หาญสุวรรณ์ ครู นางรอง 3 672
71 นางศิริกุล ปิยานุกูล ครู นางรอง 3 673
72 นางศิริพร โฉมวัฒนะชัย ครู นางรอง 3 674
73 นางศิริพรรณ ฉันทะกุล ครู นางรอง 3 675
74 นางสกุลทิพย์ เจริญพันธ์ ครู นางรอง 3 676
75 นางสมจิต จันทรวงศ์ ครู นางรอง 3 677
76 นางสมสุข แสงปราบ ครู นางรอง 3 678
77 นางสยุมพร ใหญ่เลิศ ครู นางรอง 3 679
78 นางสาวกอบเกื้อ ราชกิจ ครู นางรอง 3 680
79 นางสาวกอปรกาญจน์ ภาคีอิสระ ครู นางรอง 3 681
80 นางสาวกัญญมล ชำนาญทาง ครู นางรอง 3 682
81 นางสาวแก้วตา ภาคีอิสระ ครู นางรอง 3 683
82 นางสาวจรรยา โดดไธสง ครู นางรอง 3 684
83 นางสาวจริยาพร อุตรวิเชียร ครู นางรอง 3 685
84 นางสาวชวรีย์ มันกระโทก ครู นางรอง 3 686
85 นางสาวดวงพร พันธ์พิทักษ์ ครู นางรอง 3 687
86 นางสาวเตือนใจ ศรีเมือง ครู นางรอง 3 688
87 นางสาวถนอมศรี สมานชาติ ครู นางรอง 3 689
88 นางสาวธิดารัตน์ เหมือนสิงห์ ครู นางรอง 3 690
89 นางสาวนัฏฐพร พิมพา ครู นางรอง 3 691
90 นางสาวปฐมาพร สีหะวงษ์ ครู นางรอง 3 692
91 นางสาวปณิชา ตั้งตระการพงษ์ ครู นางรอง 3 693
92 นางสาวปรางค์ทิพย์ ปุริมะเต ครู นางรอง 3 694
93 นางสาวปาริชาติ สุดตาชาติ ครู นางรอง 3 695
94 นางสาวปิยวรรณ สุขเกษม ครู นางรอง 3 696
95 นางสาวพัชรากร สรวมศิริ ครู นางรอง 3 697
96 นางสาวพิชยา นันทวิเชตพงษ์ ครู นางรอง 3 698
97 นางสาวพีรญา แก้วศรีหา ครู นางรอง 3 699
98 นางสาวมานา หมายสุข ครู นางรอง 3 700
99 นางสาวลาวัลย์ เรืองปรัชญากุล ครู นางรอง 3 701
100 นางสาวศิริพร ทิพยศิลป์ ครู นางรอง 3 702
101 นางสาวสมฤทัย อ่อนรัมย์ ครู นางรอง 3 703
102 นางสาวสายใจ ประสงค์ทรัพย์ ครู นางรอง 3 704
103 นางสาวสายหมอก ขุนศักดา ครู นางรอง 3 705
104 นางสาวสุกัญญา อินทร์สิลา ครู นางรอง 3 706
105 นางสาวสุดารัตน์ คงนันทะ ครู นางรอง 3 707
106 นางสาวสุพัฒทรา สินสุพรรณ์ ครู นางรอง 3 708
107 นางสาวสุภัทรา พยุงเจริญ ครู นางรอง 3 709
108 นางสาวอัญชลี ชมภูกุล ครู นางรอง 3 710
109 นางสาวอาทิตยา จันทร์สองสี ครู นางรอง 3 711
110 นางสุภาพร ทองคำ ครู นางรอง 3 712
111 นางสุรณี น่วมจิตร์ ครู นางรอง 3 713
112 นางสุรภา ไลไธสง ครู นางรอง 3 714
113 นางสุวรรณชาติ พันธุ์วรรณ์ ครู นางรอง 3 715
114 นางแสงอรุณ สุขเกษม ครู นางรอง 3 716
115 นางอมรรัตน์ ศิริโชติ ครู นางรอง 3 717
116 นางอมลสิริณ กันชัย ครู นางรอง 3 718
117 นางอรวรรณ ประกอบมี ครู นางรอง 3 719
118 นางอัญชลินทร์ ไกรวรเศรษฐ์ ครู นางรอง 3 720
119 นายกมล กุมผัน ครู นางรอง 3 721
120 นายกัณฐัศว์ ชัยเศรษฐศิริ ครู นางรอง 3 722
121 นายไกรวุฒิ พิมพ์เชื้อ ครู นางรอง 3 723
122 นายขวัญชัย สวัสดิ์พูน ครู นางรอง 3 724
123 นายจตุรภัทร ศิริมงคล ครู นางรอง 3 725
124 นายฉลาด ปัสสาสัย ครู นางรอง 3 726
125 นายชัชวาลย์ ขจรนำโชค ครู นางรอง 3 727
126 นายชำนาญ เจริญรัมย์ ครู นางรอง 3 728
127 นายทองใบ สีหะวงษ์ ครู นางรอง 3 729
128 นายธนพล ไวยวุฒินันท์ ครู นางรอง 3 730
129 นายธนาชัย ทะยอมใหม่ ครู นางรอง 3 731
130 นายธนาพงศ์ สุขเกษม ครู นางรอง 3 732
131 นายธรรมรักษ์ โพนทะนา ครู นางรอง 3 733
132 นายบรรเทิง เรืองปรัชญากุล ครู นางรอง 3 734
133 นายบัญญัติ ไชยจักร ครู นางรอง 3 735
134 นายบุญรอด เล็กดา ครู นางรอง 3 736
135 นายประสิทธิ์ บุญนาม ครู นางรอง 3 737
136 นายประเสริฐ สุขจันทร์ ครู นางรอง 3 738
137 นายพงศ์ศักดิ์ ศรีมหาพรหม ครู นางรอง 3 739
138 นายพลวัฒน์ สวัสดิ์สิงห์ ครู นางรอง 3 740
139 นายพิคเนตร อุทัยไชย ครู นางรอง 3 741
140 นายพีระพงษ์ มีพวงผล ครู นางรอง 3 742
141 นายภานุพงศ์ สังขรักษ์ ครู นางรอง 3 743
142 นายวรากร วัฒนานนท์เสถียร ครู นางรอง 3 744
143 นายวัชรินทร์ วันทวี ครู นางรอง 3 745
144 นายวีระวัฒน์ ศิริโชติ ครู นางรอง 3 746
145 นายศิรพงศ์ วงษ์เฉลิมมัง ครู นางรอง 3 747
146 นายศิริทศ ธีรวิโรจน์ ครู นางรอง 3 748
147 นายศิริปัญญา สะเดา ครู นางรอง 3 749
148 นายศุกรี ประโลมรัมย์ ครู นางรอง 3 750
149 นายสมเกียรติ ปิงรัมย์ ครู นางรอง 3 751
150 นายสมพิศ ทวีลาภ ครู นางรอง 3 752
151 นายสมัย ขวัญรัมย์ ครู นางรอง 3 753
152 นายสรสิทธิ์ ทิพย์อักษร ครู นางรอง 3 754
153 นายสิงหา สื่อกลาง ครู นางรอง 3 755
154 นายสุจริต มณฑล ครู นางรอง 3 756
155 นายสุทิน บับภาวะตา ครู นางรอง 3 757
156 นายสุรกิจ ประทุมเมือง ครู นางรอง 3 758
157 นายเสาร์ แสงปราบ ครู นางรอง 3 759
158 นายโสม แพร่งนคร ครู นางรอง 3 760
159 นายอนันต์ หันสังข์ ครู นางรอง 3 761
160 นายอนุวัฒน์ จำลองกุล ครู นางรอง 3 762
161 นายอาทิตย์ พิมวัน ครู นางรอง 3 763
162 นายอำนวย พันธุ์ฉลาด ครู นางรอง 3 764
163 นางสาวชลิดา วรรณโพธิ์กลาง ครูผู้ช่วย นางรอง 3 765
164 นางสาวสิริวิภา ผิวผ่อง ครูผู้ช่วย นางรอง 3 766
165 นางกัญจนา วิทย์ศลาพงษ์ ครู นางรองพิทยาคม 3 772
166 นางกัญญจิณณ์ วิทยาไกรเลิศ ครู นางรองพิทยาคม 3 773
167 นางจรูญลักษณ์ วิเศษสกุลวงค์ ครู นางรองพิทยาคม 3 774
168 นางจันทิมา วัฒนานนท์เสถียร ครู นางรองพิทยาคม 3 775
169 นางจารุวรรณ พัวพงษ์ประพันธ์ ครู นางรองพิทยาคม 3 776
170 นางจุรีรัตน์ พันธุ์สว่าง ครู นางรองพิทยาคม 3 777
171 นางธมนพัชร์ แวงสันทียะกุล ครู นางรองพิทยาคม 3 778
172 นางนภัสสร ผลวิเศษสิทธิ์ ครู นางรองพิทยาคม 3 779
173 นางนิติยา วิรัตน์จินดา ครู นางรองพิทยาคม 3 780
174 นางนิธิกาญจน์ ฉันทะวัฒนรักษ์ ครู นางรองพิทยาคม 3 781
175 นางปรียาลักษณ์ เฮงวาณิชย์ ครู นางรองพิทยาคม 3 782
176 นางปิยา ครองไกรเวช ครู นางรองพิทยาคม 3 783
177 นางพุทธรักษ์ แก้วยงกฎ ครู นางรองพิทยาคม 3 784
178 นางรัตนา พันธ์พิทักษ์ ครู นางรองพิทยาคม 3 785
179 นางรุ่งรัตน์ จำปาโพธิ์ ครู นางรองพิทยาคม 3 786
180 นางรุ่งฤดี อุทุม ครู นางรองพิทยาคม 3 787
181 นางวรรณา อู๋ไพจิตร ครู นางรองพิทยาคม 3 788
182 นางวรินรำไพ แถวกระโทก ครู นางรองพิทยาคม 3 789
183 นางวารุณี หัสนิสสัย ครู นางรองพิทยาคม 3 790
184 นางวิไลลักษณ์ เหล่าธรรมยิ่งยง ครู นางรองพิทยาคม 3 791
185 นางสมบัติ สยามประโคน ครู นางรองพิทยาคม 3 792
186 นางสาริศา ดวงจันทา ครู นางรองพิทยาคม 3 793
187 นางสาวกรรณิการ์ หรบรรพ์ ครู นางรองพิทยาคม 3 794
188 นางสาวกำไลทอง ราชแก้ว ครู นางรองพิทยาคม 3 795
189 นางสาวประเทือง จันทร์สว่าง ครู นางรองพิทยาคม 3 796
190 นางสาวปวีณา โสภา ครู นางรองพิทยาคม 3 797
191 นางสาวพันธนันท์ สิงหภิวัฒน์ ครู นางรองพิทยาคม 3 798
192 นางสาวมณฑกาญจน์ ฉกรรจ์ศิลป์ ครู นางรองพิทยาคม 3 799
193 นางสาวยุพารัตน์ อุทัย ครู นางรองพิทยาคม 3 800
194 นางสาวสราวลี มาประจวบ ครู นางรองพิทยาคม 3 801
195 นางสุภา เลิศศิริ ครู นางรองพิทยาคม 3 802
196 นางสุภารัตน์ คนชุม ครู นางรองพิทยาคม 3 803
197 นางอริยาพร ขำวงค์ ครู นางรองพิทยาคม 3 804
198 นางอัมพวัน เวชชศาสตร์ ครู นางรองพิทยาคม 3 805
199 นายกษิดิศ ศิริเมฆา ครู นางรองพิทยาคม 3 806
200 นายกิตติภูมิ ผลวิเศษสิทธิ์ ครู นางรองพิทยาคม 3 807
201 นายกีรติ การรัมย์ ครู นางรองพิทยาคม 3 808
202 นายชัยยุทธ พันธ์สมบัติ ครู นางรองพิทยาคม 3 809
203 นายธนากร วิทย์ศลาพงษ์ ครู นางรองพิทยาคม 3 810
204 นายประถม ภักดี ครู นางรองพิทยาคม 3 811
205 นายปราชญชนม์ นังตะลา ครู นางรองพิทยาคม 3 812
206 นายพานุวัฒน์ ป้องเคน ครู นางรองพิทยาคม 3 813
207 นายภาคิน ยิ่งภัทรกิจ ครู นางรองพิทยาคม 3 814
208 นายวิชรุทย์ อนุศิริ ครู นางรองพิทยาคม 3 815
209 นายวิษณุ สุรสอน ครู นางรองพิทยาคม 3 816
210 นายวีระกิตติ์ ฉันทะวัฒนรักษ์ ครู นางรองพิทยาคม 3 817
211 นายสมพุด เกตขจร ครู นางรองพิทยาคม 3 818
212 นายสมศักดิ์ แป้นดวงเนตร ครู นางรองพิทยาคม 3 819
213 นายสันติ อาภรณ์พงษ์ ครู นางรองพิทยาคม 3 820
214 นายอโณทัย เวชชศาสตร์ ครู นางรองพิทยาคม 3 821
215 นางสาวนวลฉวี มณีกูล ครูผู้ช่วย นางรองพิทยาคม 3 822
216 นางจินตนา ฉิมพลีพันธ์ ครู พนมรุ้ง 3 1452
217 นางฐาจิฬาพัส จิระวงศ์บุญภูงา ครู พนมรุ้ง 3 1453
218 นางเทพสุดา สวัสดิ์รัมย์ ครู พนมรุ้ง 3 1454
219 นางนิภารัตน์ ศรีวรรณุ ครู พนมรุ้ง 3 1455
220 นางประภาพร ไชยมงคล ครู พนมรุ้ง 3 1456
221 นางพิมานมาศ มัจฉาชาญ ครู พนมรุ้ง 3 1457
222 นางพูนทรัพย์ ม่วงคะลา ครู พนมรุ้ง 3 1458
223 นางวันเพ็ญ เต็งประวัติ ครู พนมรุ้ง 3 1459
224 นางวารี อบกลาง ครู พนมรุ้ง 3 1460
225 นางสาวกาญจนา แมนไธสง ครู พนมรุ้ง 3 1461
226 นางสาวจันทรา ปักการะโถ ครู พนมรุ้ง 3 1462
227 นางสาวจามรี สมานชาติ ครู พนมรุ้ง 3 1463
228 นางสาวณัชชา บานฤทัย ครู พนมรุ้ง 3 1464
229 นางสาวทัศนีย์ แก้วยงกฏ ครู พนมรุ้ง 3 1465
230 นางสาวประทิน สัตย์ซื่อ ครู พนมรุ้ง 3 1466
231 นางสาววิจิตร ใสแจ่ม ครู พนมรุ้ง 3 1467
232 นางสาวอุทัยวรรณ์ เบญจศาสตร์ ครู พนมรุ้ง 3 1468
233 นางสุภาภัค อภัยจิตต์ ครู พนมรุ้ง 3 1469
234 นางเหล็กใน สุขจันทร์ ครู พนมรุ้ง 3 1470
235 นางอนงค์ สุวรรณรัตน์ ครู พนมรุ้ง 3 1471
236 นางอังกฤษ ครุธกูล ครู พนมรุ้ง 3 1472
237 นายกิตติชนม์ วงศ์ชัยสิน ครู พนมรุ้ง 3 1473
238 นายณัฐวุฒิ ราชประโคน ครู พนมรุ้ง 3 1474
239 นายบัณฑิตพิทยา รักษาภักดี ครู พนมรุ้ง 3 1475
240 นายเบญจชัย เนืองสา ครู พนมรุ้ง 3 1476
241 นายปกรณ์ ทรงประโคน ครู พนมรุ้ง 3 1477
242 นายวิชาญ ฉิมพลีพันธ์ ครู พนมรุ้ง 3 1478
243 นายวีรศักดิ์ ม่วงคะลา ครู พนมรุ้ง 3 1479
244 นายสรเพชร อาจเดช ครู พนมรุ้ง 3 1480
245 นายอภิรักษ์ สุขบรรณ์ ครู พนมรุ้ง 3 1481
246 นางณัฐกิตติ์ ขันธุรา ครูผู้ช่วย พนมรุ้ง 3 1482
247 นางใจทิพย์ ศรีษาคำ ครู พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 3 1582
248 นางชบาไพร จินารักษ์ ครู พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 3 1583
249 นางนวลพรรณ จรัสรัมย์ ครู พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 3 1584
250 นางปรีดาวรรณ เทียนวรรณ ครู พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 3 1585
251 นางพรพรรณ สีเสือ ครู พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 3 1586
252 นางพรวีณา นองสินไทย ครู พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 3 1587
253 นางวนิตยา สุภาษิต ครู พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 3 1588
254 นางศรีรัตต์ มงคลชาติภิรักษ์ ครู พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 3 1589
255 นางสายใจ ภูมิทัศน์ ครู พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 3 1590
256 นางสาวจารุภา ชวนกระโทก ครู พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 3 1591
257 นางสาวฐิติลักษณ์ เทียนวรรณ ครู พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 3 1592
258 นางสาวประไพ การชัญกาศ ครู พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 3 1593
259 นางสาวมัณฑนา เธียรวรรณ ครู พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 3 1594
260 นางสาวยุพา ศรียำ ครู พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 3 1595
261 นายชุมพล นาคนาคา ครู พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 3 1596
262 นายบรรพต จตุมานนท์ ครู พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 3 1597
263 นายบุญช่วย สาระปัญญา ครู พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 3 1598
264 นายปานเทพ แก้วพิพัฒน์กุล ครู พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 3 1599
265 นายพีระศักดิ์ ศรีเพ็ง ครู พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 3 1600
266 นายวสันต์ สามารถ ครู พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 3 1601
267 นายศิวณัฐ ชิดรัมย์ ครู พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 3 1602
268 นายสนิท แก้วอำไพ ครู พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 3 1603
269 นายสมคิด จีนกูล ครู พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 3 1604
270 นายอนุสรณ์ แก้วแจ่มจันทร์ ครู พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 3 1605
271 นายอภิสิทธิ์ แก้วสมุทร ครูผู้ช่วย พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 3 1606
272 นางจิตมณี นิ่มหัตถา เจ้าพนักงานธุรการ สพม.32 10 2510
273 นางสาวสิฏฐิณิศา ประสงค์ดี เจ้าพนักงานธุรการ สพม.32 10 2511
274 นางสาวอาลิสา งามพานิชกิจ เจ้าพนักงานพัสดุ สพม.32 10 2512
275 นางกิตยาภรณ์ ทินปราณี นักจัดการงานทั่วไป สพม.32 10 2513
276 นางระพีพรรณ มะลิพันธุ์ นักจัดการงานทั่วไป สพม.32 10 2514
277 นางศิริวรรณ คะสุวรรณวงศ์ นักจัดการงานทั่วไป สพม.32 10 2515
278 นางสาวฐิญาภัณณ์ พงศ์สิริบำรุงกุล นักทรัพยากรบุคคล สพม.32 10 2516
279 นางสาวบูรณินทร์ญา เทพอักษรณรงค์ นักทรัพยากรบุคคล สพม.32 10 2517
280 นางสาวอมรรัตน์ เฮ่ประโคน นักทรัพยากรบุคคล สพม.32 10 2518
281 นางสุริญญาลักษณ์ สุทธิหิรัญรักษ์ นักทรัพยากรบุคคล สพม.32 10 2519
282 นายสุรพล คาโส นักทรัพยากรบุคคล สพม.32 10 2520
283 นายประกอบ จันทร์ประโคน นักประชาสัมพันธ์ สพม.32 10 2521
284 นางสุภัชรี เทพอักษรณรงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพม.32 10 2522
285 นายชริน พลตื้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพม.32 10 2523
286 นายสมคิด สวาสุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพม.32 10 2524
287 นายสัคสม พระภูจำนงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพม.32 10 2525
288 นางพิชฌาน์ ศรีตะวัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม.32 10 2526
289 นางสาวแสงจันทร์ สุทธิประภา นักวิชาการเงินและบัญชี สพม.32 10 2527
290 นางสุเนตร พรอมตตระกูล นักวิชาการเงินและบัญชี สพม.32 10 2528
291 นางสุภาพร ขจัดโรคา นักวิชาการเงินและบัญชี สพม.32 10 2529
292 นางญาณี อาจหาญ นักวิชาการตรวจสอบภายใน สพม.32 10 2530
293 นางธันยชนก เรืองวัชรศักดิ์ นักวิชาการพัสดุ สพม.32 10 2531
294 นางณัฐพร นะราณรัมย์ นักวิชาการศึกษา สพม.32 10 2532
295 นางพันทิพา สวาสุ นักวิชาการศึกษา สพม.32 10 2533
296 นางสาวสกาวเดือน เศรษฐี นักวิชาการศึกษา สพม.32 10 2534
297 นายถิร บุญศักดาพร นักวิชาการศึกษา สพม.32 10 2535
298 นายนิรันดร์ แซ่เตียว นักวิชาการศึกษา สพม.32 10 2536
299 นายธัชชัย โสตขวัญฟ้า นิติกร สพม.32 10 2537
300 นายปาลีวัชรร์ คะสุวรรณวงศ์ นิติกร สพม.32 10 2538
301 นางกรุณา บุษบง ศึกษานิเทศก์ สพม.32 10 2539
302 นางคัทลียา วงศ์วัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพม.32 10 2540
303 นางดาวดี คีรี ศึกษานิเทศก์ สพม.32 10 2541
304 นางเพ็ญพิมล เทพทอง ศึกษานิเทศก์ สพม.32 10 2542
305 นางวันพร นาคแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพม.32 10 2543
306 นางสาวอภิณญาณ บุญอุไร ศึกษานิเทศก์ สพม.32 10 2544
307 นางสุภะรัตน์ ทรัพย์เวชการกิจ ศึกษานิเทศก์ สพม.32 10 2545
308 นายทองคูณ หนองพร้าว ศึกษานิเทศก์ สพม.32 10 2546
309 นายพีระวัฒน์ เศวตรพัชร์ ศึกษานิเทศก์ สพม.32 10 2547
310 นายยศพัทธ์ แตงทองกุล ศึกษานิเทศก์ สพม.32 10 2548
311 นายศรัทธา เหมือนถนอม ศึกษานิเทศก์ สพม.32 10 2549
312 นายสถิต การเพียร ศึกษานิเทศก์ สพม.32 10 2550
313 นางชนันท์กานต์ ศรีวงศ์ ครู สิงหวิทยาคม 3 2641
314 นางชาครียา พยัคฆา ครู สิงหวิทยาคม 3 2642
315 นางตติยา สยามประโคน ครู สิงหวิทยาคม 3 2643
316 นางธวัลรัตน์ ภิญโญ ครู สิงหวิทยาคม 3 2644
317 นางนัยน์ปพร วานิชยากร ครู สิงหวิทยาคม 3 2645
318 นางนารินทร์ ศรีณรงค์ ครู สิงหวิทยาคม 3 2646
319 นางนิตยา ภัททิยไพบูลย์ ครู สิงหวิทยาคม 3 2647
320 นางปรียนันท์ ศรีคำภา ครู สิงหวิทยาคม 3 2648
321 นางเพ็ญพักตร์ สวัสดิ์พูน ครู สิงหวิทยาคม 3 2649
322 นางรวงรัตน์ อินทร์ไชยมาศ ครู สิงหวิทยาคม 3 2650
323 นางวลัยพรรณ กิตติอุดมพันธ์ ครู สิงหวิทยาคม 3 2651
324 นางสาวจุไรรัตน์ จันทร์กระจ่าง ครู สิงหวิทยาคม 3 2652
325 นางสาวญาณิศา บุญเบ้า ครู สิงหวิทยาคม 3 2653
326 นางสาวเดือนดารา ชิ้นจอหอ ครู สิงหวิทยาคม 3 2654
327 นางสาวนันทิดา วาลีประโคน ครู สิงหวิทยาคม 3 2655
328 นางสาวเพ็ญศรี แซ่ล้อ ครู สิงหวิทยาคม 3 2656
329 นางสาวมานิตา เข็มบุปผา ครู สิงหวิทยาคม 3 2657
330 นางสาวรจิต ภูละ ครู สิงหวิทยาคม 3 2658
331 นางสุดารักษ์ บุญยะดิเรก ครู สิงหวิทยาคม 3 2659
332 นางแสงดาว กาญจนะ ครู สิงหวิทยาคม 3 2660
333 นางหทัยชนก หัดกล้า ครู สิงหวิทยาคม 3 2661
334 นางอรวรรณ คุรุบัณฑิตย์ ครู สิงหวิทยาคม 3 2662
335 นางอารียา ปักกาสาร ครู สิงหวิทยาคม 3 2663
336 นายเกรียงไกร หูไธสง ครู สิงหวิทยาคม 3 2664
337 นายจิรกิตติ์ พิภักดี ครู สิงหวิทยาคม 3 2665
338 นายจิรวัฒน์ อินทร์ไชยมาศ ครู สิงหวิทยาคม 3 2666
339 นายประมวล บุญหลาย ครู สิงหวิทยาคม 3 2667
340 นายพีระพงษ์ คุรุบัณฑิตย์ ครู สิงหวิทยาคม 3 2668
341 นายไพรัชช์ สนิทศรี ครู สิงหวิทยาคม 3 2669
342 นายรังสรรค์ ฉกรรจ์ศิลป์ ครู สิงหวิทยาคม 3 2670
343 นายวรสิทธิ์ กิมาวะหา ครู สิงหวิทยาคม 3 2671
344 นายวิฑูลย์ คำกระจาย ครู สิงหวิทยาคม 3 2672
345 นายศุภชัย สมใจ ครู สิงหวิทยาคม 3 2673
346 นายสมพล บุรินทร์ประโคน ครู สิงหวิทยาคม 3 2674
347 นายเสน่ห์ จีนโน ครู สิงหวิทยาคม 3 2675
348 นางใกล้รุ้ง พิมพ์เบ้า ครู เหลืองพนาวิทยาคม 3 2953
349 นางนาตยา รินทะ ครู เหลืองพนาวิทยาคม 3 2954
350 นางพรทิวา เทียรวรรณ์ ครู เหลืองพนาวิทยาคม 3 2955
351 นางเมธาวี ยลปรีชา ครู เหลืองพนาวิทยาคม 3 2956
352 นางสาวกันยารัตน์ แผ้วพลสงค์ ครู เหลืองพนาวิทยาคม 3 2957
353 นางสาวปวีณา ผาสกุล ครู เหลืองพนาวิทยาคม 3 2958
354 นางสาวภษกรณ์ อยู่แท้กูล ครู เหลืองพนาวิทยาคม 3 2959
355 นางสาวเสาวนีย์ บุญรอด ครู เหลืองพนาวิทยาคม 3 2960
356 นางอทิตยา ศรีถาวร ครู เหลืองพนาวิทยาคม 3 2961
357 นายปฐมพงค์ ศิริเวช ครู เหลืองพนาวิทยาคม 3 2962
358 นายมานพ นิลวิจิตร ครู เหลืองพนาวิทยาคม 3 2963
359 นายสัน พ่อค้า ครู เหลืองพนาวิทยาคม 3 2964
360 นายสุรศักดิ์ ศรีผดุง ครู เหลืองพนาวิทยาคม 3 2965
361 นางสาวเบญจมาศ วงษ์เมือง ครูผู้ช่วย เหลืองพนาวิทยาคม 3 2966
362 นางสาวสุวิสา พรหมเอาะ ครูผู้ช่วย เหลืองพนาวิทยาคม 3 2967