ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
เรื่อง   บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน (ผู้บริหาร/ข้าราชการครู
บุตคลากรทางการศึกษาอื่น) ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒
กรอกชื่อโรงเรียน สั้นๆ แล้ว "ตกลง" 289  คน DOWNLOAD EXCEL
หน่วยที่
เลือกที่โรงเรียน
จำนวน
บุรีรัมย์พิทยาคม
513
กระสังพิทยาคม
248
นางรอง
321
ประโคนชัยพิทยาคม
400
พุทไธสง
319
ธารทองพิทยาคม
245
ละหานทรายรัชดาภิเษก
213
สตึก
301
หนองกี่พิทยาคม
209
สพม.32-ผู้บริหาร
176
สพม.32-- บุคลากรอื่น
45
2990

ที่ ชื่อ ตำแหน่ง โรงเรียน หมายเหตุ/หน่วยเลือกตั้งที่ บรรทัดที่
1 นางกมลวรรณ เครือวัลย์ ครู กระสังพิทยาคม 2 35
2 นางกัลยารัตน์ แป้นศิริมงคลกุล ครู กระสังพิทยาคม 2 36
3 นางกาญจนา ประสงค์ดี ครู กระสังพิทยาคม 2 37
4 นางกิ่งดาว พาจันทึก ครู กระสังพิทยาคม 2 38
5 นางกุหลาบ บุญโชติ ครู กระสังพิทยาคม 2 39
6 นางจิราพร รอดเข็ม ครู กระสังพิทยาคม 2 40
7 นางเจือจิต บาลปรีชา ครู กระสังพิทยาคม 2 41
8 นางเดือนเพ็ญ บุตรรัตน์ ครู กระสังพิทยาคม 2 42
9 นางถนอมสิน ถาวร ครู กระสังพิทยาคม 2 43
10 นางธัญพร แซ่เทียน ครู กระสังพิทยาคม 2 44
11 นางนภา เครือศุภมาส ครู กระสังพิทยาคม 2 45
12 นางนุชพิชา สันทาลุนัย ครู กระสังพิทยาคม 2 46
13 นางเนาวรัตน์ กะการดี ครู กระสังพิทยาคม 2 47
14 นางบงกช ฤกษ์นาวา ครู กระสังพิทยาคม 2 48
15 นางบัวแก้ว พรมบุตร ครู กระสังพิทยาคม 2 49
16 นางบัวผัน สัตตารัมย์ ครู กระสังพิทยาคม 2 50
17 นางปราณี ประจันบาล ครู กระสังพิทยาคม 2 51
18 นางพรพินท์ พรหมมา ครู กระสังพิทยาคม 2 52
19 นางพัฒนา เปลี่ยนไธสง ครู กระสังพิทยาคม 2 53
20 นางพัทธ์ธีรา เชาว์ชัยพัฒน์ ครู กระสังพิทยาคม 2 54
21 นางพิมลพรรณ เพชรเลิศ ครู กระสังพิทยาคม 2 55
22 นางรัศมี กว้างขวาง ครู กระสังพิทยาคม 2 56
23 นางรื่นพิมล จันทกุล ครู กระสังพิทยาคม 2 57
24 นางลัดดาวรรณ ทรงวัฒนะสิน ครู กระสังพิทยาคม 2 58
25 นางศิราภรณ์ กาญจนทรัพย์สิน ครู กระสังพิทยาคม 2 59
26 นางศิริพร เทพราชา ครู กระสังพิทยาคม 2 60
27 นางศิริวัน มั่นยืน ครู กระสังพิทยาคม 2 61
28 นางสาวกนกวรรณ ศริญญาวัจน์ ครู กระสังพิทยาคม 2 62
29 นางสาวกุลริสา นาคนวล ครู กระสังพิทยาคม 2 63
30 นางสาวทินลดา สิทธิวงศ์ ครู กระสังพิทยาคม 2 64
31 นางสาวนวพร โสรำพัน ครู กระสังพิทยาคม 2 65
32 นางสาวผ่องศรี พะเวทรัมย์ ครู กระสังพิทยาคม 2 66
33 นางสาวผิว อุตขันธ์ ครู กระสังพิทยาคม 2 67
34 นางสาวพวงเพชร ผัดกระโทก ครู กระสังพิทยาคม 2 68
35 นางสาวพัชรี โสรัมย์ ครู กระสังพิทยาคม 2 69
36 นางสาวลฎาภา พะนงรัมย์ ครู กระสังพิทยาคม 2 70
37 นางสาววัฒนา จันทร์ทองสุข ครู กระสังพิทยาคม 2 71
38 นางสาววิไลวรรณ สีแดด ครู กระสังพิทยาคม 2 72
39 นางสาวศุภาพิชญ์ นะรารัมย์ ครู กระสังพิทยาคม 2 73
40 นางสาวสุภิญญา ถาพรผาด ครู กระสังพิทยาคม 2 74
41 นางสาวอมรรัตน์ ตับกลาง ครู กระสังพิทยาคม 2 75
42 นางสาวอรวรรณ สิมมา ครู กระสังพิทยาคม 2 76
43 นางสาวอังคณา นวลพริ้ง ครู กระสังพิทยาคม 2 77
44 นางสาวอิสรีย์ วงคง ครู กระสังพิทยาคม 2 78
45 นางสุดาพร ชะเอม ครู กระสังพิทยาคม 2 79
46 นางสุทธิดา ขันธวิทยา ครู กระสังพิทยาคม 2 80
47 นางสุพัตรา เกรัมย์ ครู กระสังพิทยาคม 2 81
48 นางสุรีย์ จันทรัตนา ครู กระสังพิทยาคม 2 82
49 นางอนุช อาจสาลี ครู กระสังพิทยาคม 2 83
50 นางอำพรรณ พึ่งพิมาย ครู กระสังพิทยาคม 2 84
51 นายกวีรักษ์ ประวรรณรัมย์ ครู กระสังพิทยาคม 2 85
52 นายกอบเกียรติ มฤทุกุล ครู กระสังพิทยาคม 2 86
53 นายกิตติกรณ์ จวงพลงาม ครู กระสังพิทยาคม 2 87
54 นายกิตติพล ธรรมโหร ครู กระสังพิทยาคม 2 88
55 นายชนัญญู ทะนวนรัมย์ ครู กระสังพิทยาคม 2 89
56 นายชยพล สมคิด ครู กระสังพิทยาคม 2 90
57 นายชาญสิทธิ์ ชะเอม ครู กระสังพิทยาคม 2 91
58 นายโชติอนันต์ ขจรเกียรติวัฒนา ครู กระสังพิทยาคม 2 92
59 นายฐานิศวร์ ผลเจริญ ครู กระสังพิทยาคม 2 93
60 นายทศพล ศรีสม ครู กระสังพิทยาคม 2 94
61 นายทองดี เพชรเลิศ ครู กระสังพิทยาคม 2 95
62 นายธีรภัทร์ สัตตารัมย์ ครู กระสังพิทยาคม 2 96
63 นายนราชิน ขจรเกียรติวัฒนา ครู กระสังพิทยาคม 2 97
64 นายนำเกียรติ ทรงวัฒนะสิน ครู กระสังพิทยาคม 2 98
65 นายบวร รอดเข็ม ครู กระสังพิทยาคม 2 99
66 นายบำรุง สารทนงค์ ครู กระสังพิทยาคม 2 100
67 นายประกิจ วรเลิศ ครู กระสังพิทยาคม 2 101
68 นายพิทักษ์ฉัตร เทพราชา ครู กระสังพิทยาคม 2 102
69 นายเพชรไพฑูรย์ กาญจนทรัพย์สิน ครู กระสังพิทยาคม 2 103
70 นายมานิต กรีเงิน ครู กระสังพิทยาคม 2 104
71 นายลิขิต แก่นอินทร์ ครู กระสังพิทยาคม 2 105
72 นายวรภัทร นนท์ศิริ ครู กระสังพิทยาคม 2 106
73 นายวัฒนา นารีรัมย์ ครู กระสังพิทยาคม 2 107
74 นายวัลลพ มรกต ครู กระสังพิทยาคม 2 108
75 นายวิชาญ วิจันทมุข ครู กระสังพิทยาคม 2 109
76 นายวีระศักดิ์ ไชยโย ครู กระสังพิทยาคม 2 110
77 นายวุฒิไกร ชมถาวร ครู กระสังพิทยาคม 2 111
78 นายวุฒิชัย เชื้อนิล ครู กระสังพิทยาคม 2 112
79 นายสด โยมไธสง ครู กระสังพิทยาคม 2 113
80 นายสนั่น ประเสริฐศรี ครู กระสังพิทยาคม 2 114
81 นายสนั่น พึ่งพิมาย ครู กระสังพิทยาคม 2 115
82 นายสนิท การเพียร ครู กระสังพิทยาคม 2 116
83 นายสิทธิยัง พรหมมา ครู กระสังพิทยาคม 2 117
84 นายสุทัศน์ เปลี่ยนไธสง ครู กระสังพิทยาคม 2 118
85 นายสุริยันต์ แก้วชนะ ครู กระสังพิทยาคม 2 119
86 นายหัสพงศ์ มรกต ครู กระสังพิทยาคม 2 120
87 นายอภินันท์ อินทร์มณี ครู กระสังพิทยาคม 2 121
88 นายอวิสกร ประสงค์ดี ครู กระสังพิทยาคม 2 122
89 นายโอภาส บุญแย้ม ครู กระสังพิทยาคม 2 123
90 นางณัฐยา คำยิ่ง ครูผู้ช่วย กระสังพิทยาคม 2 124
91 นางทิพย์วิมล ทะนวนรัมย์ ครูผู้ช่วย กระสังพิทยาคม 2 125
92 นางนฏกร แก้วชนะ ครูผู้ช่วย กระสังพิทยาคม 2 126
93 นางสาวเกษแก้ว วิเศษชาติ ครูผู้ช่วย กระสังพิทยาคม 2 127
94 นางสาวจิราภรณ์ นากลาง ครูผู้ช่วย กระสังพิทยาคม 2 128
95 นางสาวณชา พิมวัน ครูผู้ช่วย กระสังพิทยาคม 2 129
96 นางสาวสุภาวิณี ศรีหาลุน ครูผู้ช่วย กระสังพิทยาคม 2 130
97 นายวรวุฒิ บุตรศรีภูมิ ครูผู้ช่วย กระสังพิทยาคม 2 131
98 นายอมรชัย มาแก้ว ครูผู้ช่วย กระสังพิทยาคม 2 132
99 นางเจริญพร พิสาดรัมย์ ครู ชุมแสงพิทยาคม 2 393
100 นางนิชาภา อินทร์งาม ครู ชุมแสงพิทยาคม 2 394
101 นางสาวโคมแก้ว กุเลารัมย์ ครู ชุมแสงพิทยาคม 2 395
102 นางสาวจินดา เผ่าพันธ์ ครู ชุมแสงพิทยาคม 2 396
103 นางสาวชลธิชา บูรณะ ครู ชุมแสงพิทยาคม 2 397
104 นางสาวมยุรี เกือกรัมย์ ครู ชุมแสงพิทยาคม 2 398
105 นางสาวมะลิวัน แสนศิริ ครู ชุมแสงพิทยาคม 2 399
106 นางสาววรินทร์ธร เสนกระจาย ครู ชุมแสงพิทยาคม 2 400
107 นายจิรวัฒน์ จริตรัมย์ ครู ชุมแสงพิทยาคม 2 401
108 นายฉัตรมงคล ศรีดวงโชติ ครู ชุมแสงพิทยาคม 2 402
109 นายทนง ดุมเกษม ครู ชุมแสงพิทยาคม 2 403
110 นายนพดล จันผกา ครู ชุมแสงพิทยาคม 2 404
111 นายวุฒิพงศ์ ยอดน้ำคำ ครู ชุมแสงพิทยาคม 2 405
112 นายสุพรรษ ลุนมาตร ครู ชุมแสงพิทยาคม 2 406
113 นายอภิชา หอมขจร ครู ชุมแสงพิทยาคม 2 407
114 นางภมลพร อิติบุตรตา ครูผู้ช่วย ชุมแสงพิทยาคม 2 408
115 นายปกรณ์ เข็มนาค ครูผู้ช่วย ชุมแสงพิทยาคม 2 409
116 นายสาธิต จันทร์แดง ครูผู้ช่วย ชุมแสงพิทยาคม 2 410
117 นางกรชนก วิรุณพันธ์ ครู พลับพลาชัยพิทยาคม 2 1541
118 นางเกศินี พยุงดี ครู พลับพลาชัยพิทยาคม 2 1542
119 นางชนากาญจน์ เสาะหายิ่ง ครู พลับพลาชัยพิทยาคม 2 1543
120 นางนงลักษณ์ ทองนำ ครู พลับพลาชัยพิทยาคม 2 1544
121 นางนงลักษณ์ ทาประโคน ครู พลับพลาชัยพิทยาคม 2 1545
122 นางปาณิสรา ปามุทา ครู พลับพลาชัยพิทยาคม 2 1546
123 นางพัฒนา มุขประดับ ครู พลับพลาชัยพิทยาคม 2 1547
124 นางไพลิน เสาเกลียว ครู พลับพลาชัยพิทยาคม 2 1548
125 นางลักขณา ไสยประจำ ครู พลับพลาชัยพิทยาคม 2 1549
126 นางสมศรี หมั่นประโคน ครู พลับพลาชัยพิทยาคม 2 1550
127 นางสาวกานดา คำโสดา ครู พลับพลาชัยพิทยาคม 2 1551
128 นางสาวเจนจิรา จุ้ยประโคน ครู พลับพลาชัยพิทยาคม 2 1552
129 นางสาวธฤษวรรณ จินดาศรี ครู พลับพลาชัยพิทยาคม 2 1553
130 นางสาวนิศานาถ ทบวอ ครู พลับพลาชัยพิทยาคม 2 1554
131 นางสาวรัชนีย์ สอนโยหา ครู พลับพลาชัยพิทยาคม 2 1555
132 นางสาววันตนา ทวันเวช ครู พลับพลาชัยพิทยาคม 2 1556
133 นางสาวสิริญา วงเวียน ครู พลับพลาชัยพิทยาคม 2 1557
134 นางสาวสุธิษา น้อยพลี ครู พลับพลาชัยพิทยาคม 2 1558
135 นางสาวอัญชัญ ศรีลานุช ครู พลับพลาชัยพิทยาคม 2 1559
136 นางสิริพร เขตภารา ครู พลับพลาชัยพิทยาคม 2 1560
137 นางอนุรักษ์ สาระสิทธิ์ ครู พลับพลาชัยพิทยาคม 2 1561
138 นางอโนชา จำนงค์ประโคน ครู พลับพลาชัยพิทยาคม 2 1562
139 นางอภัสนันท์ นิธิพัฒน์ชูโชติ ครู พลับพลาชัยพิทยาคม 2 1563
140 นางอุมาพร จำปาแดง ครู พลับพลาชัยพิทยาคม 2 1564
141 นายขรรชัย กังประโคน ครู พลับพลาชัยพิทยาคม 2 1565
142 นายชมไชโย พวงพุ่ม ครู พลับพลาชัยพิทยาคม 2 1566
143 นายเชิดชัย สหกุลบุญญรักษ์ ครู พลับพลาชัยพิทยาคม 2 1567
144 นายเดชา โสมะมี ครู พลับพลาชัยพิทยาคม 2 1568
145 นายนิพนธ์ เกลียรัมย์ ครู พลับพลาชัยพิทยาคม 2 1569
146 นายปิยะ เกียนประโคน ครู พลับพลาชัยพิทยาคม 2 1570
147 นายพิษณุ สิงห์ประโคน ครู พลับพลาชัยพิทยาคม 2 1571
148 นายศราวุธ เสาเกลียว ครู พลับพลาชัยพิทยาคม 2 1572
149 นายสุขี หมั่นประโคน ครู พลับพลาชัยพิทยาคม 2 1573
150 นายอนุวัฒน์ เดือนประโคน ครู พลับพลาชัยพิทยาคม 2 1574
151 นายอำนาจ นองประโคน ครู พลับพลาชัยพิทยาคม 2 1575
152 นายเอกปัฐพ์ ปฐวีขจรไชยกุล ครู พลับพลาชัยพิทยาคม 2 1576
153 ว่าที่ร.ต.พายัพ ก้อนเพชร ครู พลับพลาชัยพิทยาคม 2 1577
154 นางผุสดี ชัยศุขนิธิธนโชติ ครูผู้ช่วย พลับพลาชัยพิทยาคม 2 1578
155 นางกนกวรรณ ผลเจริญ ครู ลำดวนพิทยาคม 2 2269
156 นางกาญดา อรัญศักดิ์ ครู ลำดวนพิทยาคม 2 2270
157 นางจารุวรรณ ษมากิตติ ครู ลำดวนพิทยาคม 2 2271
158 นางจำลองลักษณ์ ดวงประสาท ครู ลำดวนพิทยาคม 2 2272
159 นางนิชดา กรองทอง ครู ลำดวนพิทยาคม 2 2273
160 นางรวิวรรณ กุสันเทียะ ครู ลำดวนพิทยาคม 2 2274
161 นางสาวนิศารัตน์ เฉียดรัมย์ ครู ลำดวนพิทยาคม 2 2275
162 นางสาวพัสตราภรณ์ พุกประเสริฐ ครู ลำดวนพิทยาคม 2 2276
163 นางสาววชิราภรณ์ โอนไธสง ครู ลำดวนพิทยาคม 2 2277
164 นางสาววารุณี สอนนำพา ครู ลำดวนพิทยาคม 2 2278
165 นางสาวสุนทรี ขันตีสาย ครู ลำดวนพิทยาคม 2 2279
166 นางสุรัตน์ สุวรรณพานิช ครู ลำดวนพิทยาคม 2 2280
167 นายจักรพันธ์ พิรักษา ครู ลำดวนพิทยาคม 2 2281
168 นายทนงสิน ผาดไธสง ครู ลำดวนพิทยาคม 2 2282
169 นายทองพูน ดัชถุยาวัตร ครู ลำดวนพิทยาคม 2 2283
170 นายนาวิณ แกกสันเทียะ ครู ลำดวนพิทยาคม 2 2284
171 นายวีระ สุพลัง ครู ลำดวนพิทยาคม 2 2285
172 นายสมบูรณ์ ษมากิตติ ครู ลำดวนพิทยาคม 2 2286
173 นายสละ นิทะรัมย์ ครู ลำดวนพิทยาคม 2 2287
174 นางนิตยา ชายจอหอ ครูผู้ช่วย ลำดวนพิทยาคม 2 2288
175 นางจิตมณี นิ่มหัตถา เจ้าพนักงานธุรการ สพม.32 10 2510
176 นางสาวสิฏฐิณิศา ประสงค์ดี เจ้าพนักงานธุรการ สพม.32 10 2511
177 นางสาวอาลิสา งามพานิชกิจ เจ้าพนักงานพัสดุ สพม.32 10 2512
178 นางกิตยาภรณ์ ทินปราณี นักจัดการงานทั่วไป สพม.32 10 2513
179 นางระพีพรรณ มะลิพันธุ์ นักจัดการงานทั่วไป สพม.32 10 2514
180 นางศิริวรรณ คะสุวรรณวงศ์ นักจัดการงานทั่วไป สพม.32 10 2515
181 นางสาวฐิญาภัณณ์ พงศ์สิริบำรุงกุล นักทรัพยากรบุคคล สพม.32 10 2516
182 นางสาวบูรณินทร์ญา เทพอักษรณรงค์ นักทรัพยากรบุคคล สพม.32 10 2517
183 นางสาวอมรรัตน์ เฮ่ประโคน นักทรัพยากรบุคคล สพม.32 10 2518
184 นางสุริญญาลักษณ์ สุทธิหิรัญรักษ์ นักทรัพยากรบุคคล สพม.32 10 2519
185 นายสุรพล คาโส นักทรัพยากรบุคคล สพม.32 10 2520
186 นายประกอบ จันทร์ประโคน นักประชาสัมพันธ์ สพม.32 10 2521
187 นางสุภัชรี เทพอักษรณรงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพม.32 10 2522
188 นายชริน พลตื้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพม.32 10 2523
189 นายสมคิด สวาสุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพม.32 10 2524
190 นายสัคสม พระภูจำนงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพม.32 10 2525
191 นางพิชฌาน์ ศรีตะวัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม.32 10 2526
192 นางสาวแสงจันทร์ สุทธิประภา นักวิชาการเงินและบัญชี สพม.32 10 2527
193 นางสุเนตร พรอมตตระกูล นักวิชาการเงินและบัญชี สพม.32 10 2528
194 นางสุภาพร ขจัดโรคา นักวิชาการเงินและบัญชี สพม.32 10 2529
195 นางญาณี อาจหาญ นักวิชาการตรวจสอบภายใน สพม.32 10 2530
196 นางธันยชนก เรืองวัชรศักดิ์ นักวิชาการพัสดุ สพม.32 10 2531
197 นางณัฐพร นะราณรัมย์ นักวิชาการศึกษา สพม.32 10 2532
198 นางพันทิพา สวาสุ นักวิชาการศึกษา สพม.32 10 2533
199 นางสาวสกาวเดือน เศรษฐี นักวิชาการศึกษา สพม.32 10 2534
200 นายถิร บุญศักดาพร นักวิชาการศึกษา สพม.32 10 2535
201 นายนิรันดร์ แซ่เตียว นักวิชาการศึกษา สพม.32 10 2536
202 นายธัชชัย โสตขวัญฟ้า นิติกร สพม.32 10 2537
203 นายปาลีวัชรร์ คะสุวรรณวงศ์ นิติกร สพม.32 10 2538
204 นางกรุณา บุษบง ศึกษานิเทศก์ สพม.32 10 2539
205 นางคัทลียา วงศ์วัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพม.32 10 2540
206 นางดาวดี คีรี ศึกษานิเทศก์ สพม.32 10 2541
207 นางเพ็ญพิมล เทพทอง ศึกษานิเทศก์ สพม.32 10 2542
208 นางวันพร นาคแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพม.32 10 2543
209 นางสาวอภิณญาณ บุญอุไร ศึกษานิเทศก์ สพม.32 10 2544
210 นางสุภะรัตน์ ทรัพย์เวชการกิจ ศึกษานิเทศก์ สพม.32 10 2545
211 นายทองคูณ หนองพร้าว ศึกษานิเทศก์ สพม.32 10 2546
212 นายพีระวัฒน์ เศวตรพัชร์ ศึกษานิเทศก์ สพม.32 10 2547
213 นายยศพัทธ์ แตงทองกุล ศึกษานิเทศก์ สพม.32 10 2548
214 นายศรัทธา เหมือนถนอม ศึกษานิเทศก์ สพม.32 10 2549
215 นายสถิต การเพียร ศึกษานิเทศก์ สพม.32 10 2550
216 นางจรรยา แก้วเขียวงาม ครู สูงเนินพิทยาคม 2 2679
217 นางณัฐิยา ดาราย้อย ครู สูงเนินพิทยาคม 2 2680
218 นางปภาภัทร พิสุทธิบุญญา ครู สูงเนินพิทยาคม 2 2681
219 นางวรรณิศา วิเศษพงษ์ ครู สูงเนินพิทยาคม 2 2682
220 นางวิไลจิตร ตอบกุลกิติกร ครู สูงเนินพิทยาคม 2 2683
221 นางสมพร เถาว์ยา ครู สูงเนินพิทยาคม 2 2684
222 นางสาวกรภัคมน วึกประโคน ครู สูงเนินพิทยาคม 2 2685
223 นางสาวกานดา เก็จรัมย์ ครู สูงเนินพิทยาคม 2 2686
224 นางสาวฉวีวรรณ เรืองชาญ ครู สูงเนินพิทยาคม 2 2687
225 นางสาวฐิติรัตน์ เยี่ยมนิยม ครู สูงเนินพิทยาคม 2 2688
226 นางสาวบัวทอง สุดประโคน ครู สูงเนินพิทยาคม 2 2689
227 นายพิษณุ นิลศิริ ครู สูงเนินพิทยาคม 2 2690
228 นายยุทธชัย ศิลาจันทร์ ครู สูงเนินพิทยาคม 2 2691
229 นายสัมฤทธิ์ พลแดง ครู สูงเนินพิทยาคม 2 2692
230 นายสุเทพ บุญเลิศ ครู สูงเนินพิทยาคม 2 2693
231 นางสาวดาวน้อย เหมาะประโคน ครูผู้ช่วย สูงเนินพิทยาคม 2 2694
232 นางขวัญลักษณ์ มณีราชกิจ ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2870
233 นางเขมณัฎฐ์ ธนสิริอนันต์ ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2871
234 นางชลารัตน์ แต้มโคกสูง ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2872
235 นางญาดา ยุพานวิทย์ ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2873
236 นางณัฐพัชร์ วิศาลธนกาญจน์ ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2874
237 นางทศพร ตระกูลรัมย์ ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2875
238 นางทัศนีย์ แก้วไธสง ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2876
239 นางทิพาพันธ์ อาจเดช ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2877
240 นางธนัญชกร บุตรพรหม ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2878
241 นางนิตยา ศิริวัฒนเมธานนท์ ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2879
242 นางพรทิพย์ กาละซิรัมย์ ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2880
243 นางพรพูนทรัพย์ จันนวล ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2881
244 นางรัตนา สาระรัมย์ ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2882
245 นางรินลดา สมัครสมาน ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2883
246 นางรุ่งนภา ศรีกิจรัตน์ ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2884
247 นางวันนา โวงประโคน ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2885
248 นางวิไล เกรัมย์ ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2886
249 นางวิไลลักษณ์ พิสาดรัมย์ ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2887
250 นางศิริวรรณ์ อุสารัมย์ ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2888
251 นางสงบ แสงใส ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2889
252 นางสายสุนีย์ วงศ์สุขสันต์ ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2890
253 นางสาวณัฏฐิกานต์ กองรัมย์ ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2891
254 นางสาวณิฐินันท์ วิชัยรัมย์ ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2892
255 นางสาวธัญญลักษณ์ แก้วจงกุล ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2893
256 นางสาวพัชรินทร์ คำโสภา ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2894
257 นางสาวมุกดา พลพวก ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2895
258 นางสาวรัสรินทร์ ธรรมยโกศิษฐ์ ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2896
259 นางสาววรุณอุษา นิสัยรัมย์ ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2897
260 นางสาวสร้อยสน นพภารัมย์ ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2898
261 นางสาวสุภาพร มหรรฆสุวรรณ ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2899
262 นางสาวสุรีพร วารีชัยสง ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2900
263 นางสาวอัญชลี วิสูตรตระการ ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2901
264 นางสุชาดา ไทยจันทรารักษ์ ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2902
265 นางสุปราณี ชอบชล ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2903
266 นางสุภาพ เจริญรัมย์ ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2904
267 นางสุรางคณา พนิตพงศา ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2905
268 นางสุวรรณา ศูนย์คำ ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2906
269 นายชวลิต ทับสีรัก ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2907
270 นายชาติชาย พนมรัตน์ ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2908
271 นายชูชัย คอนรัมย์ ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2909
272 นายธิติภัทร์ ทองเงิน ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2910
273 นายนภกร กุลจิตติธาดา ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2911
274 นายนิภักดิ์ กาละซิรัมย์ ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2912
275 นายนิมิตภาคย์ พุทธิธรรมาภรณ์ ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2913
276 นายบุญล้อม ชอบชล ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2914
277 นายพรชัย ชุตินิรันดร์ ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2915
278 นายภคภัทร ปรินรัมย์ ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2916
279 นายรัชตโกมินทร์ อะโรคา ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2917
280 นายราชันย์ ทองจันดา ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2918
281 นายวัชรินทร์ ไทยจันทรารักษ์ ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2919
282 นายวิชัย กันรัมย์ ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2920
283 นายวุฒิพงษ์ ชุมพลวงศ์ ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2921
284 นายศักดิ์ชาย เรืองวัชรศักดิ์ ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2922
285 นายศุภกิจ วิชัยรัมย์ ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2923
286 นายสมศักดิ์ เกรัมย์ ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2924
287 นายสุริยันต์ จันทมุด ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2925
288 นายอารุณ เจริญรัมย์ ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2926
289 นายอิทธิพล มณีราชกิจ ครู ห้วยราชพิทยาคม 2 2927