ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
เรื่อง   บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน (ผู้บริหาร/ข้าราชการครู
บุตคลากรทางการศึกษาอื่น) ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒
กรอกชื่อโรงเรียน สั้นๆ แล้ว "ตกลง" 221  คน DOWNLOAD EXCEL
หน่วยที่
เลือกที่โรงเรียน
จำนวน
บุรีรัมย์พิทยาคม
513
กระสังพิทยาคม
248
นางรอง
321
ประโคนชัยพิทยาคม
400
พุทไธสง
319
ธารทองพิทยาคม
245
ละหานทรายรัชดาภิเษก
213
สตึก
301
หนองกี่พิทยาคม
209
สพม.32-ผู้บริหาร
176
สพม.32-- บุคลากรอื่น
45
2990

ที่ ชื่อ ตำแหน่ง โรงเรียน หมายเหตุ/หน่วยเลือกตั้งที่ บรรทัดที่
1 นายสิรภพ ปราบริปูตลุง ผู้อำนวยการโรงเรียน กนกศิลป์พิทยาคม 10 33
2 นางอรทิพย์ โชติกเสถียร รองผู้อำนวยการโรงเรียน กนกศิลป์พิทยาคม 10 34
3 นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน กระสังพิทยาคม 10 133
4 นายจินดา กรองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน กระสังพิทยาคม 10 134
5 นายประถม นิธุรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กระสังพิทยาคม 10 135
6 นายพล บุญโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กระสังพิทยาคม 10 136
7 นายวัฒนา สราญบุรุษ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กระสังพิทยาคม 10 137
8 นายวิรัตน์ แสงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน กลันทาพิทยาคม 10 158
9 นายนิกร บัวพา รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลันทาพิทยาคม 10 159
10 นายมานัส เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน กู่สวนแตงพิทยาคม 10 208
11 นายชาญ สิ่วไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน กู่สวนแตงพิทยาคม 10 209
12 นายอำคา สาลี ผู้อำนวยการโรงเรียน คูเมืองวิทยาคม 10 255
13 นางกันตาธรณ์ ตะราช รองผู้อำนวยการโรงเรียน คูเมืองวิทยาคม 10 256
14 นางปาณิสรา เสนาพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คูเมืองวิทยาคม 10 257
15 นายอกรณ์เชษฐ์ จันทร์โสดา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คูเมืองวิทยาคม 10 258
16 นายโกศล เสนาปักธงไชย ผู้อำนวยการโรงเรียน แคนดงพิทยาคม 10 300
17 นายทินกร อินโท่โล่ รองผู้อำนวยการโรงเรียน แคนดงพิทยาคม 10 301
18 นายสุเทพ วัฒนพงศ์ศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียน แคนดงพิทยาคม 10 302
19 นายภูวนาถ ยุพานวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จตุราษฏร์พิทยาคม 10 321
20 นายวาทิต มะริดรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน จตุราษฏร์พิทยาคม 10 322
21 นายประชุม พันธุ์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 10 373
22 นางสมร กุลสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 10 374
23 นายฉัตรชัย วิชัยผิน รองผู้อำนวยการโรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 10 375
24 นายสุทธิศักดิ์ วรพัฒน์ผดุง รองผู้อำนวยการโรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 10 376
25 นายบุญหนา อินทร์สิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนิพิทยาคม 10 392
26 นายประเพียร เถกิงผล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมแสงพิทยาคม 10 411
27 นายณรงค์ศักดิ์ รักพร้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ดงพลองพิทยาคม 10 424
28 นายประภาส สนิทรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ตลาดโพธิ์พิทยาคม 10 449
29 นายไวพจน์ ตุพิมาย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ตลาดโพธิ์พิทยาคม 10 450
30 นายทักษิณ แผ้วพลสง ผู้อำนวยการโรงเรียน ตาจงพิทยาสรรค์ 10 464
31 นายอุดม วัชรพงศ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน ตูมใหญ่วิทยา 10 500
32 นายประมุข ปักเคธาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ตูมใหญ่วิทยา 10 501
33 นายอำพร มะรังศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ตูมใหญ่วิทยา 10 502
34 นายสุรธี เครือบคนโท ผู้อำนวยการโรงเรียน ถนนหักพิทยาคม 10 526
35 นายวิชัย เรืองจำรัส รองผู้อำนวยการโรงเรียน ถนนหักพิทยาคม 10 527
36 นายโยทิน สุดหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ทะเมนชัยพิทยาคม 10 540
37 นายเสนีย์ สำราญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุ่งแสงทองพิทยาคม 10 559
38 นายบุญชาย โชยรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ไทยเจริญวิทยา 10 578
39 นางสาวกำไลทิพย์ ราชแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน ไทยเจริญวิทยา 10 579
40 นายมาโนช นาคสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ธารทองพิทยาคม 10 639
41 นางสุนันท์ วันล้วน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ธารทองพิทยาคม 10 640
42 นายเชษฐชัย ชุนรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ธารทองพิทยาคม 10 641
43 นายณัฐพงษ์ วิทยาประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ธารทองพิทยาคม 10 642
44 นายปัญญา กุลแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน ธารทองพิทยาคม 10 643
45 นายปัณณทัต วิวัตรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน นางรอง 10 767
46 นางดารินทร์ เสลารักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางรอง 10 768
47 นายธวัชชัย ดีสระวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางรอง 10 769
48 นายรณชัย สมานชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางรอง 10 770
49 นายอุดม นามสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางรอง 10 771
50 นายสันติ สุยโพธิ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน นางรองพิทยาคม 10 823
51 นายดิษฐวัฒน์ สิงหภิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางรองพิทยาคม 10 824
52 นายอนิวรรต ติมุลา รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางรองพิทยาคม 10 825
53 นายอายุปข่าน สยามประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางรองพิทยาคม 10 826
54 นายฉลอง งามคง ผู้อำนวยการโรงเรียน นาโพธิ์พิทยาคม 10 868
55 นางกฤษณา เกลียววงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นาโพธิ์พิทยาคม 10 869
56 นายปรีชา รินไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน นาโพธิ์พิทยาคม 10 870
57 นางสารภี เลไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียน โนนเจริญพิทยาคม 10 905
58 ว่าที่ร.ท.วีรพันธ์ มีสมาน รองผู้อำนวยการโรงเรียน โนนเจริญพิทยาคม 10 906
59 นายสมชาย พันธุ์วรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน โนนสุวรรณพิทยาคม 10 939
60 นายชวลิต เจนเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน โนนสุวรรณพิทยาคม 10 940
61 นายเมธีนัณท์ วันดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน โนนสุวรรณพิทยาคม 10 941
62 นางสมประสงค์ ภูมูลเมือง นักวิชาการเงินและบัญชี บัวหลวงวิทยาคม 10 1013
63 นายมนต์ชัย แผ้วพลสง ผู้อำนวยการโรงเรียน บัวหลวงวิทยาคม 10 1014
64 นายจงสวัสดิ์ กาญจนการุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน บัวหลวงวิทยาคม 10 1015
65 นายเฉลิมพงษ์ หงษ์หิรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน บัวหลวงวิทยาคม 10 1016
66 นายชูชาติ บูรณ์เจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน บัวหลวงวิทยาคม 10 1017
67 นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านกรวดวิทยาคาร 10 1110
68 นางรัชตาพร เสนามาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านกรวดวิทยาคาร 10 1111
69 นายธีรชัย สวดประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านกรวดวิทยาคาร 10 1112
70 นายปรีชา สวัสดิ์รัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านกรวดวิทยาคาร 10 1113
71 นายสุบิน ฝ่ายเทศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านกรวดวิทยาคาร 10 1114
72 นายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านบุวิทยาสรรค์ 10 1138
73 นายชัชวาลย์ มุ่งเอื้อมกลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านบุวิทยาสรรค์ 10 1139
74 นางนวลจันทร์ นวลศิลป์ เจ้าพนักงานพัสดุ บุรีรัมย์พิทยาคม 10 1307
75 นางสมพร เฮงขวัญ นักวิชาการเงินและบัญชี บุรีรัมย์พิทยาคม 10 1308
76 นายสมศักดิ์ แต้มโคกสูง ผู้อำนวยการโรงเรียน บุรีรัมย์พิทยาคม 10 1309
77 นางจารุชา รัชตสุภัค รองผู้อำนวยการโรงเรียน บุรีรัมย์พิทยาคม 10 1310
78 นางจุฑามาศ ไทยพานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียน บุรีรัมย์พิทยาคม 10 1311
79 นายธีระวัฒน์ ไทยพานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียน บุรีรัมย์พิทยาคม 10 1312
80 นายอารยะชัย ชนะวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียน บุรีรัมย์พิทยาคม 10 1313
81 นายสราวุธ ทรงประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียน ประโคนชัยพิทยาคม 10 1435
82 นางนัยนา ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประโคนชัยพิทยาคม 10 1436
83 นายบัณฑิต สุดประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประโคนชัยพิทยาคม 10 1437
84 นายปรีชา บาลโสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประโคนชัยพิทยาคม 10 1438
85 นายสำเภา วิเศษนคร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประโคนชัยพิทยาคม 10 1439
86 นายสิรวิชญ์ สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียน ปะคำพิทยาคม 10 1451
87 นายกิตติ ภัททิยไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พนมรุ้ง 10 1483
88 นายวิธี มัจฉาชาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พนมรุ้ง 10 1484
89 นายสนับ กิ่มพะเก้า รองผู้อำนวยการโรงเรียน พนมรุ้ง 10 1485
90 นางสาวฑติพร เหิดขุนทด นักวิชาการเงินและบัญชี พระครูพิทยาคม 10 1536
91 นายสุเทพ จำเนียรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน พระครูพิทยาคม 10 1537
92 นายธนโชติ สีทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน พระครูพิทยาคม 10 1538
93 นายสมเกียรติ สามิบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พระครูพิทยาคม 10 1539
94 นายสิทธินันท์ โสกงโสด รองผู้อำนวยการโรงเรียน พระครูพิทยาคม 10 1540
95 นายเรืองรวิศ พายุหะธำรงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พลับพลาชัยพิทยาคม 10 1579
96 นางสาวทัศนีย์ เนตรประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียน พลับพลาชัยพิทยาคม 10 1580
97 นางสุรางค์ศรี อรุณโน รองผู้อำนวยการโรงเรียน พลับพลาชัยพิทยาคม 10 1581
98 นายใช้ ชนะเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 10 1607
99 นายไทยรัฐ วงษ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 10 1608
100 นายสุพจน์ สินสุวงศ์วัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พุทไธสง 10 1720
101 นางสาววราอินทร์ ปุผาลา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พุทไธสง 10 1721
102 นายเกรียงไกร ผ่านสำแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียน พุทไธสง 10 1722
103 นายพิชญ์ สิทธิเสือ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พุทไธสง 10 1723
104 นายสดศรี สุดเต้ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พุทไธสง 10 1724
105 นายไพบูลย์ มั่นยืน ผู้อำนวยการโรงเรียน ไพศาลพิทยาคม 10 1753
106 นายประหยัด เมื่อประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ไพศาลพิทยาคม 10 1754
107 นายกิตติศักดิ์ วิทยเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน ภัทรบพิตร 10 1833
108 นายจิระพงษ์ วัชเรนทร์วงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ภัทรบพิตร 10 1834
109 นายชมชน วุฑฒยากร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ภัทรบพิตร 10 1835
110 นายสุคนธ์ แสนมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ภัทรบพิตร 10 1836
111 นายศักดิ์ ซารัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มัธยมพรสำราญ 10 1853
112 นายสุรพล ศรีภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน เมืองแกพิทยาคม 10 1903
113 นายธีราพัฒน์ แก้วพลงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียน เมืองแกพิทยาคม 10 1904
114 นายประชุม อยู่เกาะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เมืองแกพิทยาคม 10 1905
115 นายมุนินทร์ หลอมประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียน เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 10 1984
116 นางสุธีรา เที่ยงภักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 10 1985
117 นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 10 1986
118 นายชัยธนกฤต เสนามาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 10 1987
119 นายอภิชา เสาวรส รองผู้อำนวยการโรงเรียน เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 10 1988
120 นายสง่า วิโสรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เมืองแฝกพิทยาคม 10 2000
121 นายเหมือน รักสนาม ผู้อำนวยการโรงเรียน เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 10 2020
122 นายอัครเดช หลาบนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 10 2065
123 นายประสิทธิ์ โคตรภูธร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 10 2066
124 นายพิมลศักดิ์ สืบสำราญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 10 2067
125 ว่าที่พ.ต.สุพจน์ ธนานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 10 2110
126 นางน้ำค้าง โชยรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 10 2111
127 นายสัญญา บุณยพงศ์พิกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 10 2112
128 นายอภิชิต คารศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 10 2113
129 นายปฐพี มีบาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมจิตต์วิทยา 10 2126
130 นายสมคิด สิทธิสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่อนทองพิทยาคม 10 2147
131 นายวทัญญู ซึ่งแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่อนทองพิทยาคม 10 2148
132 นายสรายุทธ เสลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ละหานทรายรัชดาภิเษก 10 2247
133 นางลักษมี พายุหะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ละหานทรายรัชดาภิเษก 10 2248
134 นายสุพจน์ ปานใจนาม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ละหานทรายรัชดาภิเษก 10 2249
135 นายอภิชัย วันล้วน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ละหานทรายรัชดาภิเษก 10 2250
136 นายยุทธพงษ์ สนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ละหานทรายวิทยา 10 2268
137 นายมานพ สัมมาวรกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ลำดวนพิทยาคม 10 2289
138 นางกัญญา คู่กระสังข์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ลำดวนพิทยาคม 10 2290
139 นายชำนาญ บุญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ลำปลายมาศ 10 2397
140 นางอัญชลี วรรณไกรโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ลำปลายมาศ 10 2398
141 นายนราภพ ปรัชญาวงศ์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ลำปลายมาศ 10 2399
142 นายสัญชัย สิริพงศ์พิศุทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ลำปลายมาศ 10 2400
143 นายอนันต์ สะโม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ลำปลายมาศ 10 2401
144 นายไพศาล สังกะเพศ ผู้อำนวยการโรงเรียน สตึก 10 2502
145 นางจิตรา สราญบุรุษ รองผู้อำนวยการโรงเรียน สตึก 10 2503
146 นางรุ่งจิต สุวรรณธาดา รองผู้อำนวยการโรงเรียน สตึก 10 2504
147 นายพีระพรรดิ์ อ่อนเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน สตึก 10 2505
148 นายสายัณห์ เมยไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน สตึก 10 2506
149 นางจิตมณี นิ่มหัตถา เจ้าพนักงานธุรการ สพม.32 10 2510
150 นางสาวสิฏฐิณิศา ประสงค์ดี เจ้าพนักงานธุรการ สพม.32 10 2511
151 นางสาวอาลิสา งามพานิชกิจ เจ้าพนักงานพัสดุ สพม.32 10 2512
152 นางกิตยาภรณ์ ทินปราณี นักจัดการงานทั่วไป สพม.32 10 2513
153 นางระพีพรรณ มะลิพันธุ์ นักจัดการงานทั่วไป สพม.32 10 2514
154 นางศิริวรรณ คะสุวรรณวงศ์ นักจัดการงานทั่วไป สพม.32 10 2515
155 นางสาวฐิญาภัณณ์ พงศ์สิริบำรุงกุล นักทรัพยากรบุคคล สพม.32 10 2516
156 นางสาวบูรณินทร์ญา เทพอักษรณรงค์ นักทรัพยากรบุคคล สพม.32 10 2517
157 นางสาวอมรรัตน์ เฮ่ประโคน นักทรัพยากรบุคคล สพม.32 10 2518
158 นางสุริญญาลักษณ์ สุทธิหิรัญรักษ์ นักทรัพยากรบุคคล สพม.32 10 2519
159 นายสุรพล คาโส นักทรัพยากรบุคคล สพม.32 10 2520
160 นายประกอบ จันทร์ประโคน นักประชาสัมพันธ์ สพม.32 10 2521
161 นางสุภัชรี เทพอักษรณรงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพม.32 10 2522
162 นายชริน พลตื้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพม.32 10 2523
163 นายสมคิด สวาสุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพม.32 10 2524
164 นายสัคสม พระภูจำนงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพม.32 10 2525
165 นางพิชฌาน์ ศรีตะวัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม.32 10 2526
166 นางสาวแสงจันทร์ สุทธิประภา นักวิชาการเงินและบัญชี สพม.32 10 2527
167 นางสุเนตร พรอมตตระกูล นักวิชาการเงินและบัญชี สพม.32 10 2528
168 นางสุภาพร ขจัดโรคา นักวิชาการเงินและบัญชี สพม.32 10 2529
169 นางญาณี อาจหาญ นักวิชาการตรวจสอบภายใน สพม.32 10 2530
170 นางธันยชนก เรืองวัชรศักดิ์ นักวิชาการพัสดุ สพม.32 10 2531
171 นางณัฐพร นะราณรัมย์ นักวิชาการศึกษา สพม.32 10 2532
172 นางพันทิพา สวาสุ นักวิชาการศึกษา สพม.32 10 2533
173 นางสาวสกาวเดือน เศรษฐี นักวิชาการศึกษา สพม.32 10 2534
174 นายถิร บุญศักดาพร นักวิชาการศึกษา สพม.32 10 2535
175 นายนิรันดร์ แซ่เตียว นักวิชาการศึกษา สพม.32 10 2536
176 นายธัชชัย โสตขวัญฟ้า นิติกร สพม.32 10 2537
177 นายปาลีวัชรร์ คะสุวรรณวงศ์ นิติกร สพม.32 10 2538
178 นางกรุณา บุษบง ศึกษานิเทศก์ สพม.32 10 2539
179 นางคัทลียา วงศ์วัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพม.32 10 2540
180 นางดาวดี คีรี ศึกษานิเทศก์ สพม.32 10 2541
181 นางเพ็ญพิมล เทพทอง ศึกษานิเทศก์ สพม.32 10 2542
182 นางวันพร นาคแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพม.32 10 2543
183 นางสาวอภิณญาณ บุญอุไร ศึกษานิเทศก์ สพม.32 10 2544
184 นางสุภะรัตน์ ทรัพย์เวชการกิจ ศึกษานิเทศก์ สพม.32 10 2545
185 นายทองคูณ หนองพร้าว ศึกษานิเทศก์ สพม.32 10 2546
186 นายพีระวัฒน์ เศวตรพัชร์ ศึกษานิเทศก์ สพม.32 10 2547
187 นายยศพัทธ์ แตงทองกุล ศึกษานิเทศก์ สพม.32 10 2548
188 นายศรัทธา เหมือนถนอม ศึกษานิเทศก์ สพม.32 10 2549
189 นายสถิต การเพียร ศึกษานิเทศก์ สพม.32 10 2550
190 นางสุภาวดี ศรีภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน สมเสม็ดวิทยา 10 2560
191 นายกาญจนพงษ์ ตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียน สวายจีกพิทยาคม 10 2583
192 นายประสิทธิ์ แดงชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน สวายจีกพิทยาคม 10 2584
193 นายจันทร เที่ยงภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน สองห้องพิทยาคม 10 2604
194 นายประจวบ อินทแย้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน สองห้องพิทยาคม 10 2605
195 นายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน สะแกพิทยาคม 10 2626
196 นายโชติอนันต์ วงศาสนธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน สะแกพิทยาคม 10 2627
197 นายไสว บุญยัง รองผู้อำนวยการโรงเรียน สะแกพิทยาคม 10 2628
198 นายเสฏฐศิษฏ์ วัฒนภักดีกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน สามัคคีพิทยาคม 10 2640
199 นายธนาภพ โคตรสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน สิงหวิทยาคม 10 2676
200 นายศุภวัตน์ วานิชยากร รองผู้อำนวยการโรงเรียน สิงหวิทยาคม 10 2677
201 นายสายเพชร สัตย์แสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน สิงหวิทยาคม 10 2678
202 นายศุภฤกษ์ พลายงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน สูงเนินพิทยาคม 10 2695
203 นายกรกฤช ชื่นธีรพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน แสลงโทนพิทยาคม 10 2720
204 นางสุเนตร ขวัญดำ รองผู้อำนวยการโรงเรียน แสลงโทนพิทยาคม 10 2721
205 นายประชัย พรสง่ากุล ผู้อำนวยการโรงเรียน หนองกี่พิทยาคม 10 2816
206 นางจุไรรัตน์ แก้วพลงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียน หนองกี่พิทยาคม 10 2817
207 นางอัมพร บุญชัยสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน หนองกี่พิทยาคม 10 2818
208 นายบัญชา จันมาค้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียน หนองกี่พิทยาคม 10 2819
209 นายอุดม ไชยชนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน หนองกี่พิทยาคม 10 2820
210 นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน หนองตาดพิทยาคม 10 2833
211 นายชาตรี อัครสุขบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน หนองหงส์พิทยาคม 10 2867
212 นางชญานินทร์ อินทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน หนองหงส์พิทยาคม 10 2868
213 นายสากล โตสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน หนองหงส์พิทยาคม 10 2869
214 นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ห้วยราชพิทยาคม 10 2928
215 นางศุภรา จันคลัง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ห้วยราชพิทยาคม 10 2929
216 นายพินิจศักดิ์ ทิพยกานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ห้วยราชพิทยาคม 10 2930
217 นายไพรัตน์ อรุณศิริภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ห้วยราชพิทยาคม 10 2931
218 นายกิตติชัย ตระกูลกิตติ ผู้อำนวยการโรงเรียน ห้วยหินพิทยาคม 10 2952
219 นายราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน เหลืองพนาวิทยาคม 10 2968
220 นายศักดิ์ รุ่งแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน อุดมอักษรพิทยาคม 10 2992
221 นางสาวสมพิศ ผาดไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน อุดมอักษรพิทยาคม 10 2993