ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒
เรื่อง   บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทน (ผู้บริหาร/ข้าราชการครู
บุตคลากรทางการศึกษาอื่น) ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒
กรอกชื่อโรงเรียน สั้นๆ แล้ว "ตกลง" 734  คน DOWNLOAD EXCEL
หน่วยที่
เลือกที่โรงเรียน
จำนวน
บุรีรัมย์พิทยาคม
513
กระสังพิทยาคม
248
นางรอง
321
ประโคนชัยพิทยาคม
400
พุทไธสง
319
ธารทองพิทยาคม
245
ละหานทรายรัชดาภิเษก
213
สตึก
301
หนองกี่พิทยาคม
209
สพม.32-ผู้บริหาร
176
สพม.32-- บุคลากรอื่น
45
2990

ที่ ชื่อ ตำแหน่ง โรงเรียน หมายเหตุ/หน่วยเลือกตั้งที่ บรรทัดที่
1 นางชุมมณี กาญจนา ครู กนกศิลป์พิทยาคม 1 1
2 นางนภกานต์ วุฑฒยากร ครู กนกศิลป์พิทยาคม 1 2
3 นางนารี กาทอง ครู กนกศิลป์พิทยาคม 1 3
4 นางน้ำทิพย์ เกตุพละ ครู กนกศิลป์พิทยาคม 1 4
5 นางเบญจวรรณ สรวลสันต์ ครู กนกศิลป์พิทยาคม 1 5
6 นางพรลักษณ์ ทิพย์อักษร ครู กนกศิลป์พิทยาคม 1 6
7 นางพันดา เลิศปัญญา ครู กนกศิลป์พิทยาคม 1 7
8 นางวิลาวัลย์ ศุขไพบูลย์ ครู กนกศิลป์พิทยาคม 1 8
9 นางศิญารัตน์ ธีรสิริพัฒน์ ครู กนกศิลป์พิทยาคม 1 9
10 นางสาวจิตมณพิสุทธิ์ ยารัมย์ ครู กนกศิลป์พิทยาคม 1 10
11 นางสาวชาลี เกยรัมย์ ครู กนกศิลป์พิทยาคม 1 11
12 นางสาวปิยนุช ฉาไธสง ครู กนกศิลป์พิทยาคม 1 12
13 นางสาวภัณฑา ไชยเดชะ ครู กนกศิลป์พิทยาคม 1 13
14 นางสาวศิริวัฒนาพร พริ้งเพราะ ครู กนกศิลป์พิทยาคม 1 14
15 นางสุนีย์พร ศรีรักสูงเนิน ครู กนกศิลป์พิทยาคม 1 15
16 นางสุพรรณ สิงหนุวัฒนะ ครู กนกศิลป์พิทยาคม 1 16
17 นางสุภัทร์ แสนกล้า ครู กนกศิลป์พิทยาคม 1 17
18 นางอ้อมใจ บุญทาทอง ครู กนกศิลป์พิทยาคม 1 18
19 นางอุสุมา ชินพิริยะ ครู กนกศิลป์พิทยาคม 1 19
20 นายชวภณ ละมุล ครู กนกศิลป์พิทยาคม 1 20
21 นายชูเกียรติ หงษ์แก้ว ครู กนกศิลป์พิทยาคม 1 21
22 นายเดชา แสงนิล ครู กนกศิลป์พิทยาคม 1 22
23 นายทวีศักดิ์ คุณวงศ์ ครู กนกศิลป์พิทยาคม 1 23
24 นายประมวล พรมป่าชัด ครู กนกศิลป์พิทยาคม 1 24
25 นายพงศ์ธวัช พงศ์ถาวรวัชร์ ครู กนกศิลป์พิทยาคม 1 25
26 นายพุฒิพงศ์ หงษ์แก้ว ครู กนกศิลป์พิทยาคม 1 26
27 นายวิโรจน์ สุริเทศ ครู กนกศิลป์พิทยาคม 1 27
28 นายสมคิด วิเศษวงษา ครู กนกศิลป์พิทยาคม 1 28
29 นายสมปอง สุภาพรหม ครู กนกศิลป์พิทยาคม 1 29
30 นายสราวุธ บุญรอดรัมย์ ครู กนกศิลป์พิทยาคม 1 30
31 นายสันติสุข อุตสาห์รัมย์ ครู กนกศิลป์พิทยาคม 1 31
32 นายอภิชาต จินดาศิริพันธ์ ครู กนกศิลป์พิทยาคม 1 32
33 นายสิรภพ ปราบริปูตลุง ผู้อำนวยการโรงเรียน กนกศิลป์พิทยาคม 10 33
34 นางอรทิพย์ โชติกเสถียร รองผู้อำนวยการโรงเรียน กนกศิลป์พิทยาคม 10 34
35 นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน กระสังพิทยาคม 10 133
36 นายจินดา กรองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน กระสังพิทยาคม 10 134
37 นายประถม นิธุรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กระสังพิทยาคม 10 135
38 นายพล บุญโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กระสังพิทยาคม 10 136
39 นายวัฒนา สราญบุรุษ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กระสังพิทยาคม 10 137
40 นายบุญเกิด เขือรัมย์ ครู กลันทาพิทยาคม 1 138
41 นางญาดา เชือนรัมย์ ครู กลันทาพิทยาคม 1 139
42 นางนิตทยา สระโสม ครู กลันทาพิทยาคม 1 140
43 นางมนัญชยา โสดาศรี ครู กลันทาพิทยาคม 1 141
44 นางสาวคำขวัญ ดีรบรัมย์ ครู กลันทาพิทยาคม 1 142
45 นางสาวจุฑารัตน์ อุสาทรัพย์ ครู กลันทาพิทยาคม 1 143
46 นางสาววิไลวรรณ สมบูรณ์ ครู กลันทาพิทยาคม 1 144
47 นางสาวศิริวรรณ เพชรเลิศ ครู กลันทาพิทยาคม 1 145
48 นางสุนีย์ สุขเจริญ ครู กลันทาพิทยาคม 1 146
49 นางโสภา สุริยะโชติ ครู กลันทาพิทยาคม 1 147
50 นายเกียรติ เอี่ยวมงคลศิลป์ ครู กลันทาพิทยาคม 1 148
51 นายนิกรณ์ ปักกาสาร ครู กลันทาพิทยาคม 1 149
52 นายนิธิโรจน์ สุวรรณมณี ครู กลันทาพิทยาคม 1 150
53 นายนุกูลกิจ ทวีชาติ ครู กลันทาพิทยาคม 1 151
54 นายประสิทธิ์ หนองนา ครู กลันทาพิทยาคม 1 152
55 นายวันเฉลิม ไวยวุฒินันท์ ครู กลันทาพิทยาคม 1 153
56 นายวิชาญ สว่างวัฒนกิจ ครู กลันทาพิทยาคม 1 154
57 นายสุวรรณ์ แม้นรัมย์ ครู กลันทาพิทยาคม 1 155
58 ว่าที่ร.ต.วิษณุ เรืองไกล ครู กลันทาพิทยาคม 1 156
59 นางสาวอมรรัตน์ ทูลคำรักษ์ ครูผู้ช่วย กลันทาพิทยาคม 1 157
60 นายวิรัตน์ แสงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน กลันทาพิทยาคม 10 158
61 นายนิกร บัวพา รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลันทาพิทยาคม 10 159
62 นายมานัส เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน กู่สวนแตงพิทยาคม 10 208
63 นายชาญ สิ่วไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน กู่สวนแตงพิทยาคม 10 209
64 นายอำคา สาลี ผู้อำนวยการโรงเรียน คูเมืองวิทยาคม 10 255
65 นางกันตาธรณ์ ตะราช รองผู้อำนวยการโรงเรียน คูเมืองวิทยาคม 10 256
66 นางปาณิสรา เสนาพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คูเมืองวิทยาคม 10 257
67 นายอกรณ์เชษฐ์ จันทร์โสดา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คูเมืองวิทยาคม 10 258
68 นายโกศล เสนาปักธงไชย ผู้อำนวยการโรงเรียน แคนดงพิทยาคม 10 300
69 นายทินกร อินโท่โล่ รองผู้อำนวยการโรงเรียน แคนดงพิทยาคม 10 301
70 นายสุเทพ วัฒนพงศ์ศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียน แคนดงพิทยาคม 10 302
71 นายภูวนาถ ยุพานวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จตุราษฏร์พิทยาคม 10 321
72 นายวาทิต มะริดรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน จตุราษฏร์พิทยาคม 10 322
73 นายประชุม พันธุ์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 10 373
74 นางสมร กุลสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 10 374
75 นายฉัตรชัย วิชัยผิน รองผู้อำนวยการโรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 10 375
76 นายสุทธิศักดิ์ วรพัฒน์ผดุง รองผู้อำนวยการโรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 10 376
77 นายบุญหนา อินทร์สิลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนิพิทยาคม 10 392
78 นายประเพียร เถกิงผล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมแสงพิทยาคม 10 411
79 นายณรงค์ศักดิ์ รักพร้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ดงพลองพิทยาคม 10 424
80 นายประภาส สนิทรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ตลาดโพธิ์พิทยาคม 10 449
81 นายไวพจน์ ตุพิมาย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ตลาดโพธิ์พิทยาคม 10 450
82 นายทักษิณ แผ้วพลสง ผู้อำนวยการโรงเรียน ตาจงพิทยาสรรค์ 10 464
83 นายอุดม วัชรพงศ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน ตูมใหญ่วิทยา 10 500
84 นายประมุข ปักเคธาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ตูมใหญ่วิทยา 10 501
85 นายอำพร มะรังศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ตูมใหญ่วิทยา 10 502
86 นายสุรธี เครือบคนโท ผู้อำนวยการโรงเรียน ถนนหักพิทยาคม 10 526
87 นายวิชัย เรืองจำรัส รองผู้อำนวยการโรงเรียน ถนนหักพิทยาคม 10 527
88 นายโยทิน สุดหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ทะเมนชัยพิทยาคม 10 540
89 นายเสนีย์ สำราญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุ่งแสงทองพิทยาคม 10 559
90 นายบุญชาย โชยรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ไทยเจริญวิทยา 10 578
91 นางสาวกำไลทิพย์ ราชแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน ไทยเจริญวิทยา 10 579
92 นายมาโนช นาคสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ธารทองพิทยาคม 10 639
93 นางสุนันท์ วันล้วน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ธารทองพิทยาคม 10 640
94 นายเชษฐชัย ชุนรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ธารทองพิทยาคม 10 641
95 นายณัฐพงษ์ วิทยาประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ธารทองพิทยาคม 10 642
96 นายปัญญา กุลแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน ธารทองพิทยาคม 10 643
97 นายปัณณทัต วิวัตรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน นางรอง 10 767
98 นางดารินทร์ เสลารักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางรอง 10 768
99 นายธวัชชัย ดีสระวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางรอง 10 769
100 นายรณชัย สมานชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางรอง 10 770
101 นายอุดม นามสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางรอง 10 771
102 นายสันติ สุยโพธิ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน นางรองพิทยาคม 10 823
103 นายดิษฐวัฒน์ สิงหภิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางรองพิทยาคม 10 824
104 นายอนิวรรต ติมุลา รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางรองพิทยาคม 10 825
105 นายอายุปข่าน สยามประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางรองพิทยาคม 10 826
106 นายฉลอง งามคง ผู้อำนวยการโรงเรียน นาโพธิ์พิทยาคม 10 868
107 นางกฤษณา เกลียววงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นาโพธิ์พิทยาคม 10 869
108 นายปรีชา รินไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน นาโพธิ์พิทยาคม 10 870
109 นางสารภี เลไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียน โนนเจริญพิทยาคม 10 905
110 ว่าที่ร.ท.วีรพันธ์ มีสมาน รองผู้อำนวยการโรงเรียน โนนเจริญพิทยาคม 10 906
111 นายสมชาย พันธุ์วรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน โนนสุวรรณพิทยาคม 10 939
112 นายชวลิต เจนเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน โนนสุวรรณพิทยาคม 10 940
113 นายเมธีนัณท์ วันดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน โนนสุวรรณพิทยาคม 10 941
114 นางกนกกุล มณีวรรณ ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 942
115 นางกิ่งกาญจน์ วรรณโคตร ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 943
116 นางจรีรัตน์ ญาณมงคลศิลป์ ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 944
117 นางจันทนา สุขสมบูรณ์ ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 945
118 นางจารุณี โอรสรัมย์ ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 946
119 นางทิฐินันท์ พรมนัสเจริญสุข ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 947
120 นางธนาภรณ์ จันทะปิดตา ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 948
121 นางนภัสวรรณ สราญบุรุษ ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 949
122 นางนันทยา วันทวี ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 950
123 นางนิภา เลิศศรีชูเชิด ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 951
124 นางบังอร ศิลแสน ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 952
125 นางบำเพ็ญ ลิ้มวงษ์สกุล ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 953
126 นางประดับ จันทร์หอม ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 954
127 นางปราณีต สุกุมลนันทน์ ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 955
128 นางปุษกร ไชยเดชะ ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 956
129 นางผาณิต สืบขำเพชร ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 957
130 นางพิกุล อาจพลไทย ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 958
131 นางเพ็ญศรี แผ้วพลสง ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 959
132 นางมณฑาทิพย์ หงษ์หิรัญ ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 960
133 นางมุกดา ลิ้มอัครอังกูร ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 961
134 นางรวิภาส นักปราชญ์ ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 962
135 นางรสสิยา ปิยะรัมย์ ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 963
136 นางเรวดี ฤทธิธรรมกุล ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 964
137 นางละมัย สุภาพรหม ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 965
138 นางวราวรรณ พลสยม ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 966
139 นางวานิต พลสถิตย์กุล ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 967
140 นางศศิธร เพ็งศรี ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 968
141 นางศิริพงษ์ ดาราสว่าง ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 969
142 นางศิวพร สิงห์ภูวนาถ ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 970
143 นางสายสุนีย์ สังฆะมณี ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 971
144 นางสาวชัญญา สายบุ่งคล้า ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 972
145 นางสาวดวงใจ จีระวัฒนากิจ ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 973
146 นางสาวพรวดี มีเชื้อ ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 974
147 นางสาวมาลินี โรจน์สุกิจ ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 975
148 นางสาวราตรี คอนรัมย์ ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 976
149 นางสาววรนุช ตระกูลดี ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 977
150 นางสาวศิริรัตน์ อนุพันธ์ ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 978
151 นางสาวสมใจ ประวรรณรัมย์ ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 979
152 นางสาวสาธิดา วันทวี ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 980
153 นางสาวอรอนงค์ สร้อยเพชร ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 981
154 นางสุจินดา แสนหลวง ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 982
155 นางสุภาวี บุญภูมิ ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 983
156 นางอรชา สิริเบญจพรหม ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 984
157 นางอรุณศรี สุนทรรักษา ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 985
158 นางอารีวรรณ คะเรียงรัมย์ ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 986
159 นายกนกนารถ ศลาประโคน ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 987
160 นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์ ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 988
161 นายนพดล นพไธสง ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 989
162 นายนิรัตน์ วีระชาติ ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 990
163 นายนุภาพ อพรรัมย์ ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 991
164 นายบุญฤกษ์ บูรณ์เจริญ ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 992
165 นายประกอบ นักปราชญ์ ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 993
166 นายประจักษ์ เบียนรัมย์ ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 994
167 นายปรารภ แกกูล ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 995
168 นายปราศัย อุบาลี ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 996
169 นายพรเทพ สังฆะมณี ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 997
170 นายพีรวัส มะลิ ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 998
171 นายพุฒิพัฒน์ ชวาลธีรสิทธิ์ ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 999
172 นายไพบูลย์ บุราสิทธิ์ ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 1000
173 นายไพศิฐย์ สุระลักษณ์ ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 1001
174 นายรักษ์พล พันธุ์ยุรา ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 1002
175 นายรังสี สุนทรรักษา ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 1003
176 นายรัชเดช ทรงชัยยศ ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 1004
177 นายวิภาส มณีวรรณ ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 1005
178 นายวิศิษฐ์ เทพทอง ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 1006
179 นายสมศักดิ์ จุลเสวก ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 1007
180 นายสุเนตร วันเปรียงเถาว์ ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 1008
181 นายสุระสิทธิ์ สืบขำเพชร ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 1009
182 นายสุริยะ บุญคง ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 1010
183 นายอุทัย รอดกระโทก ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 1011
184 ว่าที่ร.ต.พงษ์สุโชติ สุวะโจ ครู บัวหลวงวิทยาคม 1 1012
185 นางสมประสงค์ ภูมูลเมือง นักวิชาการเงินและบัญชี บัวหลวงวิทยาคม 10 1013
186 นายมนต์ชัย แผ้วพลสง ผู้อำนวยการโรงเรียน บัวหลวงวิทยาคม 10 1014
187 นายจงสวัสดิ์ กาญจนการุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน บัวหลวงวิทยาคม 10 1015
188 นายเฉลิมพงษ์ หงษ์หิรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน บัวหลวงวิทยาคม 10 1016
189 นายชูชาติ บูรณ์เจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน บัวหลวงวิทยาคม 10 1017
190 นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านกรวดวิทยาคาร 10 1110
191 นางรัชตาพร เสนามาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านกรวดวิทยาคาร 10 1111
192 นายธีรชัย สวดประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านกรวดวิทยาคาร 10 1112
193 นายปรีชา สวัสดิ์รัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านกรวดวิทยาคาร 10 1113
194 นายสุบิน ฝ่ายเทศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านกรวดวิทยาคาร 10 1114
195 นายวัชราบูรณ์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านบุวิทยาสรรค์ 10 1138
196 นายชัชวาลย์ มุ่งเอื้อมกลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านบุวิทยาสรรค์ 10 1139
197 นางกนกรัตน์ แสนมณี ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1140
198 นางกรวิกา ทัศนาวิวัฒน์ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1141
199 นางกัลยา มณีวรรณ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1142
200 นางคำนึง ร่วมสุข ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1143
201 นางจตุพร ทิพย์อักษร ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1144
202 นางจริยา โยคะสิงห์ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1145
203 นางจิตติญา วัชรินทรางกูร ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1146
204 นางจินดาพัณณ์ เอี่ยมสุข ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1147
205 นางจุติกา อุบาลี ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1148
206 นางฉัตรชนก สิงหสกุลธร ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1149
207 นางชณิกภา วิชยปรีชา ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1150
208 นางชลลดา ศิริถาวรวงศ์ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1151
209 นางชลิดา โอทารัมย์ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1152
210 นางชุติมา สดใส ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1153
211 นางฐิตารีย์ ผลเจริญ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1154
212 นางณภัคปวีร์ พัฒนะชัยรุจน์ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1155
213 นางณัฐพร นวนสาย ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1156
214 นางธนกฤตา บุณย์เดชาวัต ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1157
215 นางธนิดา นิลสระคู ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1158
216 นางธัญพร กุลจิตติธาดา ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1159
217 นางธัญรัศมิ์ ธีรอิทธิรัตน์ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1160
218 นางนวรัตน เตชะบุตรศรี ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1161
219 นางนวลจันทร์ เทียนวรรณ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1162
220 นางน้องนุช วิทยเดช ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1163
221 นางนันทวรรณ แมนประโคน ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1164
222 นางประนอม วิริยะ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1165
223 นางประภาวรินธร์ ชำนาญชัยศรี ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1166
224 นางปริญญารัตน์ จันทร์ชุ่ม ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1167
225 นางเปรมยุดา ไสยบุญ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1168
226 นางผ่องศรี ทาขาว ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1169
227 นางพรเพ็ญ ศิริวรรณ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1170
228 นางพัชรินทร์ กัลยพฤกษ์ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1171
229 นางพิมลมาศ เรืองไพศาล ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1172
230 นางพุทธิมา ปราบริปูตลุง ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1173
231 นางภัทรภร วงษ์ทอง ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1174
232 นางภารดี จันทน์หอม ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1175
233 นางมัลลิกา ทองดีศรีเจริญ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1176
234 นางมาลัยลักษณ์ ลมไธสง ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1177
235 นางเยาวลักษณ์ จินตนสถิตย์ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1178
236 นางรมิดา มณีวรรณ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1179
237 นางรวยริน ชนะกุล ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1180
238 นางรัตนา ศรีหาคุณ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1181
239 นางลลิตา อินไชย ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1182
240 นางวรรณภา ชนะบำรุง ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1183
241 นางวรรณวิไล ชุตินิรันดร์ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1184
242 นางวรวีร์ บุญวีรบุตร ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1185
243 นางวารินทร์ เสาร์ทอง ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1186
244 นางศศิธร บุพโต ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1187
245 นางศิรินภา นกแก้ว ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1188
246 นางศิรินุกูล ดีสวัสดิ์ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1189
247 นางศิริวรรณ นันทประพิณ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1190
248 นางสมฤดี มะลิซ้อน ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1191
249 นางสาคร นาจำปา ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1192
250 นางสายใจ โชคศิริ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1193
251 นางสาวจารุชา มณีวรรณ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1194
252 นางสาวจิระวัฒน์ หาญสุวรรณ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1195
253 นางสาวจิรากุล พิพัฒนตันติศักดิ์ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1196
254 นางสาวชญานิศ ไกรสีห์ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1197
255 นางสาวฐนันวัลย์ ประเสริฐยิ่ง ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1198
256 นางสาวดาเนตร มหาเมฆ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1199
257 นางสาวธรดาภร บุษราคัม ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1200
258 นางสาวธาราทิพย์ พุ่มชุมพล ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1201
259 นางสาวนงนารถ ไชยนต์ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1202
260 นางสาวนริศร์ธรา คุ้มไพทูรย์ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1203
261 นางสาวนวพรรษ พวงไธสง ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1204
262 นางสาวนวรัตน์ บูรณพันศักดิ์ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1205
263 นางสาวนิสยาการณ์ ชนะค้า ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1206
264 นางสาวนุชรี นิยโมสถ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1207
265 นางสาวปิยนุช พงศ์พณิช ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1208
266 นางสาวปุณฑริก เภสัชชา ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1209
267 นางสาวผิวผ่อง ทมานนท์ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1210
268 นางสาวพรทิพย์ ศิริพานิช ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1211
269 นางสาวพรนภา แซ่ตัง ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1212
270 นางสาวพัชราภรณ์ กะการัมย์ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1213
271 นางสาวพัชรินทร์ สังขกุลมาลา ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1214
272 นางสาวพิมลพรรณ ปรุงโพธิ์ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1215
273 นางสาวยอดขวัญ หนุนภักดี ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1216
274 นางสาววรนารถ ลิ้มอัมพร ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1217
275 นางสาววรัทยา ตระกูลสัมพันธ์ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1218
276 นางสาวศิรินันท์ ว่องโชติกุล ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1219
277 นางสาวศิริลักษณ์ รัตนโภคภัณฑ์ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1220
278 นางสาวสมจิต โกศลวัฒนา ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1221
279 นางสาวสุนันทา ชำนาญทาง ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1222
280 นางสาวสุปรียา เชื้อบัณฑิต ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1223
281 นางสาวแสงจันทร์ บุญยะมินทร์ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1224
282 นางสาวอรุณรัตน์ วิญญารัมย์ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1225
283 นางสาวอัญชลี นาเลาห์ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1226
284 นางสาวอิษฎา เข็มบุปผา ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1227
285 นางสำรวย โสภา ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1228
286 นางสุธาสินี เสริมสุข ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1229
287 นางสุปราณี มงคลล้ำ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1230
288 นางสุมลฑา วงศ์ทองเจริญ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1231
289 นางสุมาลี เพียรแก้ว ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1232
290 นางสุมาลี อุ่นจิตต ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1233
291 นางสุรีรัตน์ ศิริเลขอนันต์ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1234
292 นางสุวณีย์ ค่ายหนองสวง ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1235
293 นางสุวรรณา ศรีแสนปาง ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1236
294 นางสุวัจณี เดชวีระธรรม ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1237
295 นางโสมวรรณ แฝงเวียง ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1238
296 นางอรพิน วัชเรนทร์วงศ์ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1239
297 นางออนภา ทำหนองพอก ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1240
298 นางอุบลทิพย์ ลักษณะเพชร ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1241
299 นางอุบลพรรณ ทองพรม ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1242
300 นายกรวุฒิ อรุณรัมย์ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1243
301 นายกฤษฎา รุนเจริญ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1244
302 นายกุลยุทธ คะเรียงรัมย์ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1245
303 นายคณาวุฒิ วิวัตรชัย ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1246
304 นายเจท จริยานุสรณ์ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1247
305 นายฉัตรตระกูล บุญภูมิ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1248
306 นายชะนะ โชคศิริ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1249
307 นายชาญวิทย์ เพียรแก้ว ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1250
308 นายณชภัส วิชยปรีชา ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1251
309 นายดนัย รามฤทธิ์ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1252
310 นายดิฐพร ดิษยเกษม ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1253
311 นายเตชิต นันทประพิณ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1254
312 นายถนอมศักดิ์ การศุภกุล ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1255
313 นายทินกร ศรีโสภณ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1256
314 นายธงชัย ศรีแสนปาง ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1257
315 นายธีรพงษ์ สู่สุข ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1258
316 นายนันทภพ หมั่นกิจ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1259
317 นายนิวัฒน์ ชาติประสพ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1260
318 นายบรรจง จารพิมพ์ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1261
319 นายบรรยาย มารมย์ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1262
320 นายบัญญัติ แก่นสา ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1263
321 นายปพน เอิบอิ่ม ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1264
322 นายปรมินทร์ ศุขไพบูลย์ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1265
323 นายประเสริฐ สังข์รัมย์ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1266
324 นายปรีชาญ ทานผดุง ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1267
325 นายพิเชฐ วิริยะ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1268
326 นายพิสิษฐ์ ธีรอิทธิรัตน์ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1269
327 นายพีระพันธ์ เพชรสุวรรณ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1270
328 นายไพสิฐ ประจันบาล ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1271
329 นายภัทรพงศ์ แมนประโคน ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1272
330 นายภาณุวัชร ปุรณะศิริ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1273
331 นายภูริพงศ์ ทองแข็ง ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1274
332 นายมนัส ทาขาว ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1275
333 นายยุทธนา อุไรมาลย์ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1276
334 นายยุธธรรม จันทร์สว่าง ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1277
335 นายรชฏโยธิน ตังศพงษ์ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1278
336 นายรณชัย ศิริมนทกาน ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1279
337 นายรุ่งศักดิ์ สว่างอารีย์รักษ์ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1280
338 นายวรงค์ โสภา ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1281
339 นายวรพงศ์ ศิริถาวรวงศ์ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1282
340 นายวรา พินิจศักดิ์ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1283
341 นายวัชรินทร์ คงนุรัตน์ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1284
342 นายวาศนรรค์ พินศิริกุล ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1285
343 นายวิเจตต์ พะวิกขุณี ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1286
344 นายวิทูร สังขกุลมาลา ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1287
345 นายวิระจิตร เตียมไธสง ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1288
346 นายศราวุธ ปะทะโก ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1289
347 นายสมชัย จันทร์หอม ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1290
348 นายสมพร ศรีพรชัย ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1291
349 นายสมศักดิ์ ค้าคล่อง ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1292
350 นายสมศักดิ์ มณีศรี ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1293
351 นายสหัสไชย สุขศรี ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1294
352 นายสุธีรัชต์ ทิพย์อักษร ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1295
353 นายสุรสิทธิ์ เมืองแสน ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1296
354 นายแสวง พิศาลวนิชย์กุล ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1297
355 นายอธิราช ชึดนอก ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1298
356 นายอภิชัย ชื่นเย็น ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1299
357 นายอภินันท์ เนื่องคันธีร์ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1300
358 นายอมฤทธิ์ บุพโต ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1301
359 นายอัครณัฐ บุญมะยา ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1302
360 นายอาจินต์ ดีสวัสดิ์ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1303
361 นายอุทิศ กำลังรัมย์ ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1304
362 ว่าที่ร.ต.หญิงมณีรัตน์ รักเพื่อน ครู บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1305
363 นางสาวศุภากร ศิวกุล ครูผู้ช่วย บุรีรัมย์พิทยาคม 1 1306
364 นางนวลจันทร์ นวลศิลป์ เจ้าพนักงานพัสดุ บุรีรัมย์พิทยาคม 10 1307
365 นางสมพร เฮงขวัญ นักวิชาการเงินและบัญชี บุรีรัมย์พิทยาคม 10 1308
366 นายสมศักดิ์ แต้มโคกสูง ผู้อำนวยการโรงเรียน บุรีรัมย์พิทยาคม 10 1309
367 นางจารุชา รัชตสุภัค รองผู้อำนวยการโรงเรียน บุรีรัมย์พิทยาคม 10 1310
368 นางจุฑามาศ ไทยพานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียน บุรีรัมย์พิทยาคม 10 1311
369 นายธีระวัฒน์ ไทยพานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียน บุรีรัมย์พิทยาคม 10 1312
370 นายอารยะชัย ชนะวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียน บุรีรัมย์พิทยาคม 10 1313
371 นายสราวุธ ทรงประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียน ประโคนชัยพิทยาคม 10 1435
372 นางนัยนา ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประโคนชัยพิทยาคม 10 1436
373 นายบัณฑิต สุดประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประโคนชัยพิทยาคม 10 1437
374 นายปรีชา บาลโสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประโคนชัยพิทยาคม 10 1438
375 นายสำเภา วิเศษนคร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประโคนชัยพิทยาคม 10 1439
376 นายสิรวิชญ์ สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียน ปะคำพิทยาคม 10 1451
377 นายกิตติ ภัททิยไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พนมรุ้ง 10 1483
378 นายวิธี มัจฉาชาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พนมรุ้ง 10 1484
379 นายสนับ กิ่มพะเก้า รองผู้อำนวยการโรงเรียน พนมรุ้ง 10 1485
380 นางกัญญนันทน์ สัมมาทรัพย์ ครู พระครูพิทยาคม 1 1486
381 นางกิตติมา สุขสังข์ ครู พระครูพิทยาคม 1 1487
382 นางเฉลิมศรี สุทธิแพทย์ ครู พระครูพิทยาคม 1 1488
383 นางฐิตาภา อรุณศิริภูมิ ครู พระครูพิทยาคม 1 1489
384 นางธนภร โภคินชุติวัต ครู พระครูพิทยาคม 1 1490
385 นางนภัสชญา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ครู พระครูพิทยาคม 1 1491
386 นางนวรัตน์ ปักการะเน ครู พระครูพิทยาคม 1 1492
387 นางปภาวรินทร์ วิลาศ ครู พระครูพิทยาคม 1 1493
388 นางประไพ ศรีคิรินทร์ ครู พระครูพิทยาคม 1 1494
389 นางพรทิพย์ พุทไธวัฒน์ ครู พระครูพิทยาคม 1 1495
390 นางพิมพ์สุภา รักษ์สกุลโทอื้น ครู พระครูพิทยาคม 1 1496
391 นางเพ็ญพร จันทร์ละมุนนา ครู พระครูพิทยาคม 1 1497
392 นางภิญญดา จงอ่อนกลาง ครู พระครูพิทยาคม 1 1498
393 นางวณิชชา มีแก้ว ครู พระครูพิทยาคม 1 1499
394 นางวันนา เลไธสง ครู พระครูพิทยาคม 1 1500
395 นางวาริศา พิสิฐพรปิติกุล ครู พระครูพิทยาคม 1 1501
396 นางศิวารมณ์ เรืองไกล ครู พระครูพิทยาคม 1 1502
397 นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์ ครู พระครูพิทยาคม 1 1503
398 นางสาวพจนี อพรรัมย์ ครู พระครูพิทยาคม 1 1504
399 นางสาวลลิตา เรืองรัมย์ ครู พระครูพิทยาคม 1 1505
400 นางสาวสิตานันท์ คีรี ครู พระครูพิทยาคม 1 1506
401 นางสุขจิต เบนเนทท์ ครู พระครูพิทยาคม 1 1507
402 นางสุพรรณี เหมือนถนอม ครู พระครูพิทยาคม 1 1508
403 นางสุภัชฌา สามิบัติ ครู พระครูพิทยาคม 1 1509
404 นางสุภาพร ศรีคำ ครู พระครูพิทยาคม 1 1510
405 นางโสภิดา ฉิมจารย์ ครู พระครูพิทยาคม 1 1511
406 นางอนงศรี รักษาสุวรรณ ครู พระครูพิทยาคม 1 1512
407 นางอวัสดา ไชยวรณ์ ครู พระครูพิทยาคม 1 1513
408 นางอังคณา กาญจน์สุภัค ครู พระครูพิทยาคม 1 1514
409 นางอิศรา สีทอง ครู พระครูพิทยาคม 1 1515
410 นายเกษมไตรศักดิ์ ประเสริฐยิ่ง ครู พระครูพิทยาคม 1 1516
411 นายจิระ ราชโยธา ครู พระครูพิทยาคม 1 1517
412 นายชัยณรงค์ คีรี ครู พระครูพิทยาคม 1 1518
413 นายทวีชัย เลไธสง ครู พระครูพิทยาคม 1 1519
414 นายธีระพงศ์ แสนหลวง ครู พระครูพิทยาคม 1 1520
415 นายนภัทร พุทไธวัฒน์ ครู พระครูพิทยาคม 1 1521
416 นายพัทยา คำสอน ครู พระครูพิทยาคม 1 1522
417 นายพิทักษ์ คมศรี ครู พระครูพิทยาคม 1 1523
418 นายไพฑูลย์ ดวงฤทธิ์ ครู พระครูพิทยาคม 1 1524
419 นายมนัส วาปีโส ครู พระครูพิทยาคม 1 1525
420 นายสมชาย แก้วประเสริฐ ครู พระครูพิทยาคม 1 1526
421 นายสราวุธ ดำริห์ ครู พระครูพิทยาคม 1 1527
422 นายสัญญา เสนาพันธ์ ครู พระครูพิทยาคม 1 1528
423 นายสุพจน์ มีแก้ว ครู พระครูพิทยาคม 1 1529
424 นายอภิชาติ วรรณศรี ครู พระครูพิทยาคม 1 1530
425 นายอังกูร วัชรพงศ์ศิริ ครู พระครูพิทยาคม 1 1531
426 นายอาทิตย์ ปะสีละเตสัง ครู พระครูพิทยาคม 1 1532
427 นายอิทธิพล ดาบรัมย์ ครู พระครูพิทยาคม 1 1533
428 นางสาวนงลักษณ์ ปะจันทะสี ครูผู้ช่วย พระครูพิทยาคม 1 1534
429 นายอัศวิน อัครศรีวร ครูผู้ช่วย พระครูพิทยาคม 1 1535
430 นางสาวฑติพร เหิดขุนทด นักวิชาการเงินและบัญชี พระครูพิทยาคม 10 1536
431 นายสุเทพ จำเนียรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน พระครูพิทยาคม 10 1537
432 นายธนโชติ สีทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน พระครูพิทยาคม 10 1538
433 นายสมเกียรติ สามิบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พระครูพิทยาคม 10 1539
434 นายสิทธินันท์ โสกงโสด รองผู้อำนวยการโรงเรียน พระครูพิทยาคม 10 1540
435 นายเรืองรวิศ พายุหะธำรงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พลับพลาชัยพิทยาคม 10 1579
436 นางสาวทัศนีย์ เนตรประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียน พลับพลาชัยพิทยาคม 10 1580
437 นางสุรางค์ศรี อรุณโน รองผู้อำนวยการโรงเรียน พลับพลาชัยพิทยาคม 10 1581
438 นายใช้ ชนะเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 10 1607
439 นายไทยรัฐ วงษ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 10 1608
440 นายสุพจน์ สินสุวงศ์วัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พุทไธสง 10 1720
441 นางสาววราอินทร์ ปุผาลา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พุทไธสง 10 1721
442 นายเกรียงไกร ผ่านสำแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียน พุทไธสง 10 1722
443 นายพิชญ์ สิทธิเสือ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พุทไธสง 10 1723
444 นายสดศรี สุดเต้ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พุทไธสง 10 1724
445 นายไพบูลย์ มั่นยืน ผู้อำนวยการโรงเรียน ไพศาลพิทยาคม 10 1753
446 นายประหยัด เมื่อประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ไพศาลพิทยาคม 10 1754
447 นางกรรณิกา ทวีบุตร ครู ภัทรบพิตร 1 1755
448 นางกฤตยา ศรีริ ครู ภัทรบพิตร 1 1756
449 นางกัลยา ปุคคละนันทน์ ครู ภัทรบพิตร 1 1757
450 นางเกศแก้ว สุขะเดชะ ครู ภัทรบพิตร 1 1758
451 นางเกษร เกื้อสกุล ครู ภัทรบพิตร 1 1759
452 นางจุฬาภรณ์ ละอองทอง ครู ภัทรบพิตร 1 1760
453 นางฉวีวรรณ กัลยพฤกษ์ ครู ภัทรบพิตร 1 1761
454 นางชนนิกานต์ บุญยะประทีป ครู ภัทรบพิตร 1 1762
455 นางฐานิดา เย็นทรัพย์ ครู ภัทรบพิตร 1 1763
456 นางตรงจิต บุญปก ครู ภัทรบพิตร 1 1764
457 นางนพรัตน์ สุดาเดช ครู ภัทรบพิตร 1 1765
458 นางนภมณี บูรณ์เจริญ ครู ภัทรบพิตร 1 1766
459 นางนฤชล หาญสุวรรณ ครู ภัทรบพิตร 1 1767
460 นางน้ำจิตร สมพงษ์พันธ์ ครู ภัทรบพิตร 1 1768
461 นางนิชา สีพรมทอง ครู ภัทรบพิตร 1 1769
462 นางบุญส่ง แช่มรัมย์ ครู ภัทรบพิตร 1 1770
463 นางบุณณดา มีศรีรดา ครู ภัทรบพิตร 1 1771
464 นางปภาวดีศ์ แสวงชัย ครู ภัทรบพิตร 1 1772
465 นางพรภินันท์ เนียมไธสง ครู ภัทรบพิตร 1 1773
466 นางพรสุข ศรีบำรุง ครู ภัทรบพิตร 1 1774
467 นางเพียรจิต เกษสร ครู ภัทรบพิตร 1 1775
468 นางไพรวัลย์ พรมมาลุน ครู ภัทรบพิตร 1 1776
469 นางภัคภร วิเศษฤทธิ์ ครู ภัทรบพิตร 1 1777
470 นางภัควลัญชญ์ นพไธสง ครู ภัทรบพิตร 1 1778
471 นางรตนัตตยา จันทนะสาโร ครู ภัทรบพิตร 1 1779
472 นางราพร จ่างจิตต์ ครู ภัทรบพิตร 1 1780
473 นางรุจิรา ลี้อิศรามาศ ครู ภัทรบพิตร 1 1781
474 นางวัชชิราภรณ์ บุญเกตุ ครู ภัทรบพิตร 1 1782
475 นางวันเพ็ญ สมพงษ์พันธุ์ ครู ภัทรบพิตร 1 1783
476 นางวิวัชรี ชาติประสพ ครู ภัทรบพิตร 1 1784
477 นางสาวฐิภัทรา เชิดดี ครู ภัทรบพิตร 1 1785
478 นางสาวปรียาภรณ์ พิมพ์จินดา ครู ภัทรบพิตร 1 1786
479 นางสาวรัตติยา เหมือนวาจา ครู ภัทรบพิตร 1 1787
480 นางสาวรัตนาพร ขรวนรัมย์ ครู ภัทรบพิตร 1 1788
481 นางสาวลัคนา กะแจะจันทร์ ครู ภัทรบพิตร 1 1789
482 นางสาวสุนีย์ เลี้ยววานิชย์ ครู ภัทรบพิตร 1 1790
483 นางสาวสุพัตรา งามสง่า ครู ภัทรบพิตร 1 1791
484 นางสาวอนงคเลขา จันทนะสาโร ครู ภัทรบพิตร 1 1792
485 นางสิริกร พลายงาม ครู ภัทรบพิตร 1 1793
486 นางสุดา มูลสิน ครู ภัทรบพิตร 1 1794
487 นางสุรางค์รัฎ ประดาสุข ครู ภัทรบพิตร 1 1795
488 นางสุวณี วรเสฏฐ์ฐากูร ครู ภัทรบพิตร 1 1796
489 นางสุวลักษณ์ ทิพยกานนท์ ครู ภัทรบพิตร 1 1797
490 นางเสาวลักษณ์ แก้ววัชรกุล ครู ภัทรบพิตร 1 1798
491 นางอมรพงศ์ ดอนเหนือ ครู ภัทรบพิตร 1 1799
492 นางอรรจยา รามฤทธิ์ ครู ภัทรบพิตร 1 1800
493 นางเอ็มอร พรมดิราช ครู ภัทรบพิตร 1 1801
494 นายคมกฤช นามบุดดี ครู ภัทรบพิตร 1 1802
495 นายจีรพัฒน์ ชัยพร ครู ภัทรบพิตร 1 1803
496 นายชยพล ไชยโย ครู ภัทรบพิตร 1 1804
497 นายชวลิต คำโยธา ครู ภัทรบพิตร 1 1805
498 นายชวลิต เจนศิริศักดิ์ ครู ภัทรบพิตร 1 1806
499 นายชวัลวิทย์ พลสถิตย์กุล ครู ภัทรบพิตร 1 1807
500 นายธนกร เนียมไธสง ครู ภัทรบพิตร 1 1808
501 นายนิรันต์ พลสยม ครู ภัทรบพิตร 1 1809
502 นายบรรลุ ช่อชู ครู ภัทรบพิตร 1 1810
503 นายบุญเยี่ยม โพธิ์เงิน ครู ภัทรบพิตร 1 1811
504 นายเบญจพล ยศราสูงเนิน ครู ภัทรบพิตร 1 1812
505 นายป.ทศพล จันทนะสาโร ครู ภัทรบพิตร 1 1813
506 นายพจนารถ นพไธสง ครู ภัทรบพิตร 1 1814
507 นายพรชัย ว่องไว ครู ภัทรบพิตร 1 1815
508 นายพรชัย สมพงษ์พันธุ์ ครู ภัทรบพิตร 1 1816
509 นายพิชชานนท์ ใจเสงี่ยม ครู ภัทรบพิตร 1 1817
510 นายเพียร สมอาษา ครู ภัทรบพิตร 1 1818
511 นายมนต์ชัย ใจเอื้อ ครู ภัทรบพิตร 1 1819
512 นายราชัน อาจปรุ ครู ภัทรบพิตร 1 1820
513 นายราม งามคณะ ครู ภัทรบพิตร 1 1821
514 นายลักษมีสัข เงียบประโคน ครู ภัทรบพิตร 1 1822
515 นายวิฑูรย์ เสงี่ยมศักดิ์ ครู ภัทรบพิตร 1 1823
516 นายวุฒิชัย สอนเอก ครู ภัทรบพิตร 1 1824
517 นายสมเกียรติ แก้ววัชรกุล ครู ภัทรบพิตร 1 1825
518 นายสมเกียรติ เสียงวังเวง ครู ภัทรบพิตร 1 1826
519 นายสมชัย พัฒนชีวะพูล ครู ภัทรบพิตร 1 1827
520 นายสวัสดิ์ คะรุรัมย์ ครู ภัทรบพิตร 1 1828
521 นายสำเริง โสมกุล ครู ภัทรบพิตร 1 1829
522 นายสุเทพ ณ กาฬสินธุ์ ครู ภัทรบพิตร 1 1830
523 นายสุรชัย นวนสาย ครู ภัทรบพิตร 1 1831
524 ว่าที่ร.ต.หญิงวันทนีย์ ศรีเมืองแพน ครู ภัทรบพิตร 1 1832
525 นายกิตติศักดิ์ วิทยเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน ภัทรบพิตร 10 1833
526 นายจิระพงษ์ วัชเรนทร์วงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ภัทรบพิตร 10 1834
527 นายชมชน วุฑฒยากร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ภัทรบพิตร 10 1835
528 นายสุคนธ์ แสนมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ภัทรบพิตร 10 1836
529 นายศักดิ์ ซารัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มัธยมพรสำราญ 10 1853
530 นายสุรพล ศรีภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน เมืองแกพิทยาคม 10 1903
531 นายธีราพัฒน์ แก้วพลงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียน เมืองแกพิทยาคม 10 1904
532 นายประชุม อยู่เกาะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เมืองแกพิทยาคม 10 1905
533 นายมุนินทร์ หลอมประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียน เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 10 1984
534 นางสุธีรา เที่ยงภักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 10 1985
535 นายกิติศักดิ์ ไทวะกิรติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 10 1986
536 นายชัยธนกฤต เสนามาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 10 1987
537 นายอภิชา เสาวรส รองผู้อำนวยการโรงเรียน เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 10 1988
538 นายสง่า วิโสรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เมืองแฝกพิทยาคม 10 2000
539 นายเหมือน รักสนาม ผู้อำนวยการโรงเรียน เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 10 2020
540 นายอัครเดช หลาบนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 10 2065
541 นายประสิทธิ์ โคตรภูธร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 10 2066
542 นายพิมลศักดิ์ สืบสำราญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 10 2067
543 นางกรรณิการ์ เกษจรัล ครู รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 2068
544 นางกฤตยา เรืองรัมย์ ครู รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 2069
545 นางจนิตย์ ประสงค์กุล ครู รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 2070
546 นางจรรยา อาสนา ครู รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 2071
547 นางจิตราภรณ์ นุสิกะ ครู รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 2072
548 นางแจ่มใส ปลื้มสันเที๊ยะ ครู รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 2073
549 นางฉันทนา บุ้งทอง ครู รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 2074
550 นางตรีทิพยนิภา เทียมทัศน์ ครู รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 2075
551 นางนภาพร ฉลูรัมย์ ครู รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 2076
552 นางบุญยวีร์ พัฒน์ธนกิตติโชค ครู รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 2077
553 นางปุณณภา พลเยี่ยม ครู รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 2078
554 นางพนัฐดา กลีบม่วง ครู รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 2079
555 นางพันธ์วิรา สามารถ ครู รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 2080
556 นางภคพร ไชยสุข ครู รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 2081
557 นางภัทรกร บุลาลม ครู รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 2082
558 นางภาวิณีย์ รุ่งเรืองศิลป์ ครู รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 2083
559 นางวรรณา คารศรี ครู รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 2084
560 นางสมสุดา ลักษณะเพชร ครู รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 2085
561 นางสระจิต ผ่องพันเลิศ ครู รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 2086
562 นางสาวชญานิษฐ์ ทบวัน ครู รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 2087
563 นางสาวชรินทร์ทิพย์ ทานุมา ครู รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 2088
564 นางสาวตันติมา ภู่ห้อย ครู รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 2089
565 นางสาวพจนี เสนคราม ครู รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 2090
566 นางสาวพรนภัทร ธุสาวัน ครู รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 2091
567 นางสาวลัดดา ตระกูลรัมย์ ครู รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 2092
568 นางสาววรรณทนา เสาว์รี ครู รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 2093
569 นางสาวสกาวเดือน ชินวงศ์ ครู รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 2094
570 นางโสมนัส พรมพิลา ครู รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 2095
571 นางอดิศรา ไชยพันธ์นา ครู รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 2096
572 นายโกวิท ไชยพันธ์นา ครู รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 2097
573 นายชาญ เริ่มรักรัมย์ ครู รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 2098
574 นายชาญยุทธ วรรณสุทธิ์ ครู รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 2099
575 นายทฤษฎี บุญนำพา ครู รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 2100
576 นายปฐมพงษ์ โพธิษา ครู รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 2101
577 นายมานิต เกษจรัล ครู รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 2102
578 นายวิชาญ เฮงประกอบ ครู รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 2103
579 นายศราวุธ บัวใหญ่รักษา ครู รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 2104
580 นายศาสตรา ภูมิศาสตร์ ครู รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 2105
581 นายสมพงษ์ สระบัว ครู รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 2106
582 นายสุนทร เรืองรัมย์ ครู รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 2107
583 นายเสน่ห์ รัตนวโรภาส ครู รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 2108
584 นางสาวภูรี ยอดณัฐรดี ครูผู้ช่วย รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 2109
585 ว่าที่พ.ต.สุพจน์ ธนานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 10 2110
586 นางน้ำค้าง โชยรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 10 2111
587 นายสัญญา บุณยพงศ์พิกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 10 2112
588 นายอภิชิต คารศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 10 2113
589 นายปฐพี มีบาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมจิตต์วิทยา 10 2126
590 นายสมคิด สิทธิสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่อนทองพิทยาคม 10 2147
591 นายวทัญญู ซึ่งแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่อนทองพิทยาคม 10 2148
592 นายสรายุทธ เสลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ละหานทรายรัชดาภิเษก 10 2247
593 นางลักษมี พายุหะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ละหานทรายรัชดาภิเษก 10 2248
594 นายสุพจน์ ปานใจนาม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ละหานทรายรัชดาภิเษก 10 2249
595 นายอภิชัย วันล้วน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ละหานทรายรัชดาภิเษก 10 2250
596 นายยุทธพงษ์ สนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ละหานทรายวิทยา 10 2268
597 นายมานพ สัมมาวรกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ลำดวนพิทยาคม 10 2289
598 นางกัญญา คู่กระสังข์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ลำดวนพิทยาคม 10 2290
599 นายชำนาญ บุญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ลำปลายมาศ 10 2397
600 นางอัญชลี วรรณไกรโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ลำปลายมาศ 10 2398
601 นายนราภพ ปรัชญาวงศ์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ลำปลายมาศ 10 2399
602 นายสัญชัย สิริพงศ์พิศุทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ลำปลายมาศ 10 2400
603 นายอนันต์ สะโม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ลำปลายมาศ 10 2401
604 นายไพศาล สังกะเพศ ผู้อำนวยการโรงเรียน สตึก 10 2502
605 นางจิตรา สราญบุรุษ รองผู้อำนวยการโรงเรียน สตึก 10 2503
606 นางรุ่งจิต สุวรรณธาดา รองผู้อำนวยการโรงเรียน สตึก 10 2504
607 นายพีระพรรดิ์ อ่อนเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน สตึก 10 2505
608 นายสายัณห์ เมยไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน สตึก 10 2506
609 นางจิตมณี นิ่มหัตถา เจ้าพนักงานธุรการ สพม.32 10 2510
610 นางสาวสิฏฐิณิศา ประสงค์ดี เจ้าพนักงานธุรการ สพม.32 10 2511
611 นางสาวอาลิสา งามพานิชกิจ เจ้าพนักงานพัสดุ สพม.32 10 2512
612 นางกิตยาภรณ์ ทินปราณี นักจัดการงานทั่วไป สพม.32 10 2513
613 นางระพีพรรณ มะลิพันธุ์ นักจัดการงานทั่วไป สพม.32 10 2514
614 นางศิริวรรณ คะสุวรรณวงศ์ นักจัดการงานทั่วไป สพม.32 10 2515
615 นางสาวฐิญาภัณณ์ พงศ์สิริบำรุงกุล นักทรัพยากรบุคคล สพม.32 10 2516
616 นางสาวบูรณินทร์ญา เทพอักษรณรงค์ นักทรัพยากรบุคคล สพม.32 10 2517
617 นางสาวอมรรัตน์ เฮ่ประโคน นักทรัพยากรบุคคล สพม.32 10 2518
618 นางสุริญญาลักษณ์ สุทธิหิรัญรักษ์ นักทรัพยากรบุคคล สพม.32 10 2519
619 นายสุรพล คาโส นักทรัพยากรบุคคล สพม.32 10 2520
620 นายประกอบ จันทร์ประโคน นักประชาสัมพันธ์ สพม.32 10 2521
621 นางสุภัชรี เทพอักษรณรงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพม.32 10 2522
622 นายชริน พลตื้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพม.32 10 2523
623 นายสมคิด สวาสุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพม.32 10 2524
624 นายสัคสม พระภูจำนงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพม.32 10 2525
625 นางพิชฌาน์ ศรีตะวัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม.32 10 2526
626 นางสาวแสงจันทร์ สุทธิประภา นักวิชาการเงินและบัญชี สพม.32 10 2527
627 นางสุเนตร พรอมตตระกูล นักวิชาการเงินและบัญชี สพม.32 10 2528
628 นางสุภาพร ขจัดโรคา นักวิชาการเงินและบัญชี สพม.32 10 2529
629 นางญาณี อาจหาญ นักวิชาการตรวจสอบภายใน สพม.32 10 2530
630 นางธันยชนก เรืองวัชรศักดิ์ นักวิชาการพัสดุ สพม.32 10 2531
631 นางณัฐพร นะราณรัมย์ นักวิชาการศึกษา สพม.32 10 2532
632 นางพันทิพา สวาสุ นักวิชาการศึกษา สพม.32 10 2533
633 นางสาวสกาวเดือน เศรษฐี นักวิชาการศึกษา สพม.32 10 2534
634 นายถิร บุญศักดาพร นักวิชาการศึกษา สพม.32 10 2535
635 นายนิรันดร์ แซ่เตียว นักวิชาการศึกษา สพม.32 10 2536
636 นายธัชชัย โสตขวัญฟ้า นิติกร สพม.32 10 2537
637 นายปาลีวัชรร์ คะสุวรรณวงศ์ นิติกร สพม.32 10 2538
638 นางกรุณา บุษบง ศึกษานิเทศก์ สพม.32 10 2539
639 นางคัทลียา วงศ์วัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพม.32 10 2540
640 นางดาวดี คีรี ศึกษานิเทศก์ สพม.32 10 2541
641 นางเพ็ญพิมล เทพทอง ศึกษานิเทศก์ สพม.32 10 2542
642 นางวันพร นาคแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพม.32 10 2543
643 นางสาวอภิณญาณ บุญอุไร ศึกษานิเทศก์ สพม.32 10 2544
644 นางสุภะรัตน์ ทรัพย์เวชการกิจ ศึกษานิเทศก์ สพม.32 10 2545
645 นายทองคูณ หนองพร้าว ศึกษานิเทศก์ สพม.32 10 2546
646 นายพีระวัฒน์ เศวตรพัชร์ ศึกษานิเทศก์ สพม.32 10 2547
647 นายยศพัทธ์ แตงทองกุล ศึกษานิเทศก์ สพม.32 10 2548
648 นายศรัทธา เหมือนถนอม ศึกษานิเทศก์ สพม.32 10 2549
649 นายสถิต การเพียร ศึกษานิเทศก์ สพม.32 10 2550
650 นางสุภาวดี ศรีภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน สมเสม็ดวิทยา 10 2560
651 นางเกื้อกูล ดีรัมย์ ครู สวายจีกพิทยาคม 1 2561
652 นางจรรยา ปิตรัมย์ ครู สวายจีกพิทยาคม 1 2562
653 นางนิตยา โพธิ์เปี้ยศรี ครู สวายจีกพิทยาคม 1 2563
654 นางพัชราภรณ์ ตั้งบวรธรรมา ครู สวายจีกพิทยาคม 1 2564
655 นางพิมพ์สุธี เชียรประโคน ครู สวายจีกพิทยาคม 1 2565
656 นางวารินทร์ แดงชาติ ครู สวายจีกพิทยาคม 1 2566
657 นางสาวคณิตตา กระสังรัมย์ ครู สวายจีกพิทยาคม 1 2567
658 นางสาวภัทราวดี สวัสดิ์รัมย์ ครู สวายจีกพิทยาคม 1 2568
659 นางสาวลีลาวดี แท่นดี ครู สวายจีกพิทยาคม 1 2569
660 นางสาวสาวิตรี งามเถื่อน ครู สวายจีกพิทยาคม 1 2570
661 นางสาวอรณิชชา เมธาชัยสกุล ครู สวายจีกพิทยาคม 1 2571
662 นางอเทตยา แก้วศรีหา ครู สวายจีกพิทยาคม 1 2572
663 นายจำเนียร เชียรประโคน ครู สวายจีกพิทยาคม 1 2573
664 นายบุญช่วย สายลาม ครู สวายจีกพิทยาคม 1 2574
665 นายปิยณัฐณ์ สัสดี ครู สวายจีกพิทยาคม 1 2575
666 นายพนัส วิโสรัมย์ ครู สวายจีกพิทยาคม 1 2576
667 นายไพรวัลย์ โพธิ์เปี้ยศรี ครู สวายจีกพิทยาคม 1 2577
668 นายรุ่งโรจน์ หวังชม ครู สวายจีกพิทยาคม 1 2578
669 นายสาระกิจ ศรีรังกูร ครู สวายจีกพิทยาคม 1 2579
670 นายอาทิตย์ สงวนรัมย์ ครู สวายจีกพิทยาคม 1 2580
671 นางสาวกุสุมา กลิ้งรัมย์ ครูผู้ช่วย สวายจีกพิทยาคม 1 2581
672 นางสาวปาริฉัตร ปะโสทะกัง ครูผู้ช่วย สวายจีกพิทยาคม 1 2582
673 นายกาญจนพงษ์ ตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียน สวายจีกพิทยาคม 10 2583
674 นายประสิทธิ์ แดงชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน สวายจีกพิทยาคม 10 2584
675 นางณิชกมล ศรีสมสุข ครู สองห้องพิทยาคม 1 2585
676 นางนิภาพร อุรีรัมย์ ครู สองห้องพิทยาคม 1 2586
677 นางวันเพ็ญ ศรีบุญเรือง ครู สองห้องพิทยาคม 1 2587
678 นางศันสุนีย์ แสงพิมาย ครู สองห้องพิทยาคม 1 2588
679 นางสาวญาณิสา สอนอินทร์ ครู สองห้องพิทยาคม 1 2589
680 นางสาวปทิตตา วารัมย์ ครู สองห้องพิทยาคม 1 2590
681 นางสาวพัชญ์ณัฏฐา เสมประเสริฐ ครู สองห้องพิทยาคม 1 2591
682 นางสาววิภาวี บุบพาพันธ์ ครู สองห้องพิทยาคม 1 2592
683 นางสาววิมลศรี จงย่อกลาง ครู สองห้องพิทยาคม 1 2593
684 นางสาววิษณุพร ศรีเมือง ครู สองห้องพิทยาคม 1 2594
685 นางสาวสวิตตา ปัจจัย ครู สองห้องพิทยาคม 1 2595
686 นางหัทยา บุญเที่ยง ครู สองห้องพิทยาคม 1 2596
687 นางอัจฉรา ธีระวิทยาภรณ์ ครู สองห้องพิทยาคม 1 2597
688 นางอุบล รัตนาวิวัฒน์ ครู สองห้องพิทยาคม 1 2598
689 นายนิทัศน์ อุรีรัมย์ ครู สองห้องพิทยาคม 1 2599
690 นายภัสตร์มงกุฎ มีคม ครู สองห้องพิทยาคม 1 2600
691 นายศุภณัฐ สุขกมล ครู สองห้องพิทยาคม 1 2601
692 นายสุพจน์ แสงพิมาย ครู สองห้องพิทยาคม 1 2602
693 นายอนุชิต ปะทะกะ ครู สองห้องพิทยาคม 1 2603
694 นายจันทร เที่ยงภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน สองห้องพิทยาคม 10 2604
695 นายประจวบ อินทแย้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน สองห้องพิทยาคม 10 2605
696 นายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน สะแกพิทยาคม 10 2626
697 นายโชติอนันต์ วงศาสนธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน สะแกพิทยาคม 10 2627
698 นายไสว บุญยัง รองผู้อำนวยการโรงเรียน สะแกพิทยาคม 10 2628
699 นายเสฏฐศิษฏ์ วัฒนภักดีกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน สามัคคีพิทยาคม 10 2640
700 นายธนาภพ โคตรสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียน สิงหวิทยาคม 10 2676
701 นายศุภวัตน์ วานิชยากร รองผู้อำนวยการโรงเรียน สิงหวิทยาคม 10 2677
702 นายสายเพชร สัตย์แสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน สิงหวิทยาคม 10 2678
703 นายศุภฤกษ์ พลายงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน สูงเนินพิทยาคม 10 2695
704 นายกรกฤช ชื่นธีรพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน แสลงโทนพิทยาคม 10 2720
705 นางสุเนตร ขวัญดำ รองผู้อำนวยการโรงเรียน แสลงโทนพิทยาคม 10 2721
706 นายประชัย พรสง่ากุล ผู้อำนวยการโรงเรียน หนองกี่พิทยาคม 10 2816
707 นางจุไรรัตน์ แก้วพลงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียน หนองกี่พิทยาคม 10 2817
708 นางอัมพร บุญชัยสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน หนองกี่พิทยาคม 10 2818
709 นายบัญชา จันมาค้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียน หนองกี่พิทยาคม 10 2819
710 นายอุดม ไชยชนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน หนองกี่พิทยาคม 10 2820
711 นางกชมน สุชิรัมย์ ครู หนองตาดพิทยาคม 1 2821
712 นางกุลนิดา ศรีวีระพันธ์ ครู หนองตาดพิทยาคม 1 2822
713 นางจิราพร กล้าแข็ง ครู หนองตาดพิทยาคม 1 2823
714 นางนพวรรณ ปักเคทัง ครู หนองตาดพิทยาคม 1 2824
715 นางสาวจิรวรรธน์ ระหงษ์ ครู หนองตาดพิทยาคม 1 2825
716 นางสาวดวงนภา คอนรัมย์ ครู หนองตาดพิทยาคม 1 2826
717 นายกัษณ พิสุทธิบุญญา ครู หนองตาดพิทยาคม 1 2827
718 นายชูศักดิ์ ศราวรณ์ ครู หนองตาดพิทยาคม 1 2828
719 นายโชคชัย เทวานฤมิตร ครู หนองตาดพิทยาคม 1 2829
720 นายบรรจง ละเอียด ครู หนองตาดพิทยาคม 1 2830
721 นายพจน์ ศรีลาชัย ครู หนองตาดพิทยาคม 1 2831
722 นายอาคม สมญาติ ครู หนองตาดพิทยาคม 1 2832
723 นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน หนองตาดพิทยาคม 10 2833
724 นายชาตรี อัครสุขบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน หนองหงส์พิทยาคม 10 2867
725 นางชญานินทร์ อินทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน หนองหงส์พิทยาคม 10 2868
726 นายสากล โตสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน หนองหงส์พิทยาคม 10 2869
727 นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ห้วยราชพิทยาคม 10 2928
728 นางศุภรา จันคลัง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ห้วยราชพิทยาคม 10 2929
729 นายพินิจศักดิ์ ทิพยกานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ห้วยราชพิทยาคม 10 2930
730 นายไพรัตน์ อรุณศิริภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ห้วยราชพิทยาคม 10 2931
731 นายกิตติชัย ตระกูลกิตติ ผู้อำนวยการโรงเรียน ห้วยหินพิทยาคม 10 2952
732 นายราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน เหลืองพนาวิทยาคม 10 2968
733 นายศักดิ์ รุ่งแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน อุดมอักษรพิทยาคม 10 2992
734 นางสาวสมพิศ ผาดไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน อุดมอักษรพิทยาคม 10 2993