ให้ กรอกเลขประชาชน+เดือน >ต่อไป  > ตกลง  แล้วรอสักครู่
แล้ว ขอหนังสือรับบรองภาษี ข้อ 4
ถ้าบำนาญอย่างเดียว ทำ 1-2 และ 3
1.กรอกเลขประชาชน และเดือน คลิกต่อไป
  3. ดวน์โหลดสลิปเงินประจำเดือน
4 หรือขอหนังสือรับรอง ภาษี 2558