รายการที่ เรื่่อง ลิงค์ หมายเหตุ
1 การเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ. http://www.ssbr32.com/pe/ 10 soj;pg]nvd9yh'
2 ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ สพม.32 ออนไลน์ http://www.ssbr32.com/quest/ ทุกอย่าง
3 ทะเบียนขอเลื่อนวิทยฐานะ สพม.32 http://www.ssbr32.com/people_ac/ 3 มีนาคม 2558
4 00- วันนี้มีอะไร http://www.ssbr32.com/today สพม.32
5 01รายละเอียดเงินเดือนข้าราชการ สพม.32 http://www.ssbr32.com/salary32 http://www.ssbr32.com/salary32
6 02รายละเอียดเงินค่าจ้างพนักงานราชการ สพม.32 http://www.ssbr32.com/salaryem/ salaryem
7 03รายละเอียดเงินบำนาญ สพม.32 http://www.ssbr32.com/salary32 สพม.32
8 04รายงานประจำเดือน งานยาเสพติด http://ssbr32.com/drug/ สพป.บร.1-4 และ สพม.32
9 datastbr1 http://www.ssbr32.com/thai57/datasttest.xls datasttest.xls
10 การเขียน อ่านภาษาไทย ปี 2557 (ศน.บังอร) http://www.ssbr32.com/thai57 สพป.บร.1
11 ข้อมูลบุคลากร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 http://www.secondary32.obec.go.th/person3258/ แก้ไขข้อมูลด้วยตนเอง
12 จำนวนบุคลากรปี 2556 ora/check.php จำแนกตามตำแหน่ง วิทยฐานะ เพศ ฯลฯ
13 ชื่อ ปรัชาชน บัญชีในนระบบเงิน chainoydrink.com/salary32/check/salary.php?namfull=&Submit=%B5%A1%C5%A7
14 ตรวจสอบรายการค่าจ้างพนักงานราชการ cpk32em.php (บางส่วนของข้อมูล)
15 โทรศัพท์ http://chainoydrink.com/phonebook โทรศัพท์
16 รหัสโรงเรียน code_school.php ทุกรหัส
17 ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา EMIS http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=101732 ข้อมูลส่วนกลาง สพฐ.
18 รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้าง http://secondary32.obec.go.th/personal/ สพป.บร.1 สพม.32
19 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 http://www.secondary32.obec.go.th/masterdata/school66.php ที่ตั้ง