รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินค่าจ้างพนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
รายการที่ เรื่่อง ลิงค์ หมายเหตุ
1 01รายละเอียดเงินเดือนข้าราชการ สพม.32 http://www.ssbr32.com/salary32 http://www.ssbr32.com/salary32
2 02รายละเอียดเงินค่าจ้างพนักงานราชการ สพม.32 http://www.ssbr32.com/salaryem http://www.ssbr32.com/salaryem
3 03รายละเอียดเงินบำนาญ สพม.32 http://www.chainoydrink.com/bumnan32/ สพม.32
4 04รายงานประจำเดือน งานยาเสพติด http://ssbr32.com/drug/ สพป.บร.1-4 และ สพม.32
5 กระเป๋าผ้าการกุศลให้ใจ WONE HEART WITH THE KINGW secondary32.obec.go.th/hj ศธ 04262/4861
6 ข้อมูลบุคลากร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 http://www.secondary32.obec.go.th/person3258/ แก้ไขข้อมูลด้วยตนเอง
7 จำนวนบุคลากรปี 2556 ora/check.php จำแนกตามตำแหน่ง วิทยฐานะ เพศ ฯลฯ
8 ชื่อ ปรัชาชน บัญชีในนระบบเงิน chainoydrink.com/salary32/check/salary.php?namfull=&Submit=%B5%A1%C5%A7
9 ตรวจสอบรายการค่าจ้างพนักงานราชการ cpk32em.php (บางส่วนของข้อมูล)
10 รหัสโรงเรียน code_school.php ทุกรหัส
11 ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา EMIS http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=101732 ข้อมูลส่วนกลาง สพฐ.
12 รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้าง http://secondary32.obec.go.th/personal/ สพป.บร.1 สพม.32
13 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 http://www.secondary32.obec.go.th/masterdata/school66.php ที่ตั้ง