ขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2556
กรอกเลขประชาชน 13 หลักแล้วคลิกปุ่ม ตกลง

รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินข้าราชการบำนาญ

รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือนข้าราชการ

รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือนพนักงานราชการ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธมศึกษา เขต ๓๒